Lands­by lok­ker bør­ne­fa­mi­li­er

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

UD­KANTS­DAN­MARK

In­gen ud­gift er til hus­le­je, bil el­ler dag­in­sti­tu­tion i fi re må­ne­der. Det kan bli­ve vir­ke­lig­he­den for to bør­ne­fa­mi­li­er, der drøm­mer om at fl yt­te til lands­by­en Tre­kro­ner i Nord­jyl­land.

Det lil­le lo­kal­sam­fund er op­sat på at lok­ke be­bo­e­re til kom­mu­nen og har ta­get ut­ra­di­tio­nel­le me­to­der i brug: en kon­kur­ren­ce, der ud­lod­der en ’ Lands­by på prø­ve’- pak­ke til to fa­mi­li­er, som kan af­prø­ve li­vet i Tre­kro­ner kvit og frit i en­ten fi re må­ne­der fra 1. maj el­ler tre må­ne­der fra 1. sep­tem­ber.

Præ­mi­en, som fol­ke­ne bag vur­de­rer til ha­ve en vær­di af 35.000 kro­ner, er sponso­re­ret af lo­ka­le virk­som­he­der.

Ide­en til kon­kur­ren­cen op­stod da den lo­ka­le sko­le Tre­kro­ner Sko­len så ud til at væ­re luk­nings­tru­et. Jam­mer­bugt Kom­mu­ne over­ve­je­de at luk­ke de små sko­ler. Den plan er si­den ble­vet drop­pet, men An­ne Nøhr Ring­gren, der er med­lem af sty­re­grup­pen fra Tre­kro­ner­om­rå­det, vil sik­re sig, at sko­lens ek­si­stens er sik­ret i man­ge år frem.

An­ne Nøhr Ring­gren har selv bo­et i om­rå­det i 17 år og er be­gej­stret for land­li­vet:

» Vi ple­jer at si­ge, at go­de sam­funds­bor­ge­re vok­ser op på lan­det. Vi vil hin­an­den her­u­de og dra­ger om­sorg for hin­an­den. Her er et rigt for­e­nings­liv, og na­tu­ren er li­ge uden for dø­ren. Man hyg­ger sig med hin­an­den til fæl­les­spis­ning og får en slud­der hos Par­cel­hus på 100 m2 Fri rå­de­ret over en helt ny Peu­geot 308 sta­tioncar Gra­tis bør­ne­pas­ning Gra­tis ha­ve­hjælp Gra­tis va­reud­bring­ning Fri del­ta­gel­se på al­le idræts­gre­ne i Tre­kro­ner Idræts­for­e­ning og Idræts­hal køb­man­den, der bli­ver dre­vet af fri­vil­li­ge kræft er, « for­tæl­ler hun til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.