Godt med me­re bag­mand­spo­li­ti

BT - - NYHEDER -

Der er bå­de tid og pen­ge at spa­re på trans­por­ten hjem til på­ske­froko­sten og fa­mi­lie­hyg­gen, hvis du kan rej­se umid­del­bart in­den el­ler ef­ter på­ske.

Det op­ly­ser DSB, der for­sø­ger at fo­re­gri­be de kom­pli­ka­tio­ner, der vil op­stå i på­ske­tra­fi kken på grund af plan­lagt spor­ar­bej­de.

Ba­nedan­marks spor­ar­bej­de i på­sken be­ty­der, at pas­sa­ge­rer, der rej­ser på tværs af lan­det, skal reg­ne med en for­læn­get rej­se­tid på halvan­den ti­me og skift mel­lem tog og bus i Sla­gel­se og Fre­de­ri­cia, men rej­ser man ons-

Bag­mand­spo­li­ti­et skru­er op for ind­sat­sen over for skat­te- og af­gift skri­mi­na­li­tet. Men der er og­så et eft er­slæb på om­rå­det, me­ner en af lan­dets mest er­far­ne skat­te­eks­per­ter, rå­d­gi­ven­de skat­te­re­visor og med­lem af Skat­te­rå­det Chri­sten Am­by ( fo­to). Han på­pe­ger tre ting, som bag­mand­spo­li­ti­et kan gø­re bed­re. Det kan få af­slut­tet de sa­ger, det al­le­re­de har i gang, hur­ti­ge­re, og det kan ta­ge fat på de sa­ger, som bag­mand­spo­li­ti­et hidtil har af­vist el­ler lagt over til re­gio­na­le po­li­tik­red­se, hvor det ta­ger me­get lang tid at få dem be­hand­let, på­pe­ger han.

» Men det vig­tig­ste er en styr­kel­se af fø­de­kæ­den af sa­ger, hvil­ket vil si­ge, at det er Skat, der skal fi nde og sen­de fl ere sa­ger til bag­mand­spo­li­ti­et , « si­ger Chri­sten Am­by.

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.