Bus­ser i ste­det for tog i på­sken

BT - - NYHEDER -

Thomas Nør­gaard Andersen

dag 1. april in­den klok­ken 22 og man­dag 6. april eft er klok­ken 10, slip­per man for den for­læn­ge­de rej­se­tid og skift mel­lem tog og bus, op­ly­ser for­ret­nings­chef i DSB Leif Fa­brin. Der­u­d­over bli­ver der ek­stra pen­ge til en på­skeøl, idet DSB har sat ek­stra­or­di­nært man­ge Or­an­ge- bil­let­ter til salg 30.- 31. marts og igen 7. april .

In­gen cyk­ler

» Det er en for­del at til­ret­te­læg­ge og kø­be sin rej­se på dsb. dk al­le­re­de nu. Der er kun be­græn­set plads til bar­ne­vog­ne og kø­re­sto­le i bus­ser­ne, og der er ik­ke mu­lig­hed for at ha­ve cyk­ler med, « si­ger Leif Fa­brin i en pres­se­med­del­el­se.

De tog, der er­stat­tes af bus­ser i på­sken, går mel­lem Sla­gel­se og Fre­de­ri­cia, Fre­de­ri­cia/ Kol­ding og Vo­jens, Ting­lev og Pad­borg/ Flens­borg samt mel­lem Ore­ho­ved og Ny­kø­bing Fal­ster/ Rød­by Fær­ge. Og­så en ræk­ke tog til og fra Tys­kland er­stat­tes af bus­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.