Ny bank- læka­ge hav­net hos Skat

BT - - NYHEDER - Ka­ren Cle­ment Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

PEN­GE

Dan­ske­re med pen­ge i skat­te­ly kan godt be­kym­re sig end­nu me­re.

En ny læk af ban­kop­lys­nin­ger er nem­lig hav­net hos Skat, skri­ver fi nans. dk.

Læk­ken in­de­hol­der bank­in­for­ma­tio­ner fra et unavn­gi- vet skat­te­ly, da det på­gæl­den­de lands skat­te­myn­dig­he­der har be­tin­get sig kom­plet ano­ny­mi­tet.

Stjå­l­ne do­ku­men­ter

Og når ma­te­ri­a­let er hav­net i Dan­mark, så be­ty­der det, at dan­ske bor­ge­re og virk­som­he­der ind­går, si­ger pro­fes­sor i skat­te­ret på Aar­hus Uni­ver­si­tet Jan Pe­der­sen, til fi nans. dk.

Han kal­der den nye sag in- teres­sant, men for­hol­der sig af­ven­ten­de, ind­til der kom­mer fl ere in­for­ma­tio­ner ud om, hvad der egent­lig står i de læk­ke­de op­lys­nin­ger. Og så tror han, at der er ta­le om stjå­l­ne do­ku­men­ter, som en el­ler an­den har solgt til det ano­ny­me land, som Dan­mark nu har få­et dem fra.

» Det er for­kla­rin­gen på, at det skal væ­re så hem­me­ligt, « si­ger han til fi nans. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.