Vid­ne: Ger­nings­mænd fi lme­de sku­dof­re

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

ØJEN­VID­NE

Svensk po­li­ti ja­ger fort­sat to mænd, der for­modes at stå bag ons­da­gens blo­di­ge skud­dra­ma i Gøte­borg.

Sku­depi­so­den, der fo­re­gik på en restau­rant i by­en, har ko­stet to un­ge mænd på 20 og 25 år li­vet. Yder­li­ge­re ot­te er sår­et.

Et vid­ne for­tæl­ler til Aft on­bla­det, at de to ger­nings­mænd bar ma­sker med død­nin­ge­ho­ve­der, da de kom ind på restau­rant Vår Krog och Bar på Vårvä­der­stor­get. Den ene holdt øje med gæ­ster­ne, mens den an­den skød vildt om­kring sig.

» Eft er de hav­de tømt ma­ga­si­net, tog de stil­le og ro­ligt en mo­bil­te­le­fon frem og fi lme­de de­res of­re. Si­den for­svandt de fra plad­sen, « for­tæl­ler et øjen­vid­ne til den sven­ske avis Af­ton­bla­det.

Hav­de set for me­get

Po­li­ti­et vil hver­ken be- el­ler afk ræft e vid­nets for­kla­ring.

» Det her er et kold­blo­digt mord. Hvis det her er rig­tigt, er det end­nu me­re us­ma­ge­ligt, « ly­der det fra Chri­ster Fux­borg, der er pres­se­tals­mand for po­li­ti­et i Vä­stra Göta­land til Af­ton­bla­det.

Det ene off er, den 25- åri­ge, har iføl­ge Aft on­bla­dets kil­der for­bin­del­ser til ban­de­mil­jø­et og blev skudt på klos hold.

Po­li­ti­et ar­bej­der med en te­o­ri om, at det an­det off er, som er ble­vet iden­ti­fi ce­ret som den 20- åri­ge Pe­tar Pe­tro­vic, ik­ke var det egent­li­ge mål, men at han blev dræbt, for­di han hav­de set for me­get, for­tæl­ler en unavn­gi­ven kil­de i po­li­ti­et til Aft on­bla­det.

En svensk po­li­ti­be­tjent hol­der vagt nær et af of­re­ne fra sky­de­ri­et på restau­rant ’ Vår Krog och Bar’ i Göte­borg. Fo­to: TTNA

Sve­ri­ges stats­mi­ni­ster Ste­fan Löf­ven læg­ger blom­ster på ger­nings­ste­det ef­ter sku­dat­ten­ta­tet. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.