Meldt til po­li­ti­et ef­ter grov fejl

Ho­spi­talsan­sat af­ske­di­get og an­meldt, mistænkt for at ha­ve bragt en pa­tients liv i fa­re

BT - - NYHEDER - Jan Bjer­re Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FEJL­BE­HAND­LING

En me­d­ar­bej­der fra Re­gions­ho­spi­ta­let Her­ning er ble­vet po­li­ti­an­meldt og af­ske­di­get på grund af al­vor­lig fejl­be­hand­ling, op­ly­ser Re­gion Midtjyl­land.

Den an­sat­te mistæn­kes for at ha­ve be­gå­et ’ gra­ve­ren­de fejl i be­hand­lin­gen og bragt en pa­tient i livs­fa­re’, op­ly­ser re­gio­nen i en kort­fat­tet pres­se­med­del­el­se. Her un­der­stre­ges det sam­ti­dig, at pa­tien­ten over­le­ve­de den for­mode­de fejl­be­hand­ling.

Re­gions­ho­spi­ta­lets sy­geple­je­fag­li­ge di­rek­tør Ida Gøt­ke si­ger til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau, at ho­spi­tals­le­del­sen an­meld­te sa­gen til po­li­ti­et ons­dag, og at an­sæt­tel­ses­for­hol­det mel­lem ho­spi­ta­let og den på­gæl­den­de me­d­ar­bej­der er op­hørt fre­dag.

’ Vi er dybt be­rør­te’

Hun vil ik­ke op­ly­se, om der er ta­le om en sy­geple­jer­ske el­ler en læ­ge, li­ge­som hun ik­ke øn­sker at for­kla­re, hvil­ken form for fejl den nu for­hen­væ­ren­de me­d­ar­bej­der mistæn­kes for at ha­ve be­gå­et.

» Vi kan ik­ke si­ge yder­li­ge­re på nu­væ­ren­de tids­punkt af hen­syn til po­li­tiets ef­ter­forsk­ning af sa­gen, men vi reg­ner da med, at vi se­ne­re i for­lø­bet kan for­tæl­le me­re. Det vil der væ­re in­ter­es­se for bå­de i of­fent­lig­he­den og blandt vo­res me­d­ar­bej­de­re, « si­ger Ida Gøt­ke, der ærg­rer sig over sa­gen.

» Vi er da dybt be­rør­te over det. Det er enormt vig­tigt for os, at pa­tien­ter­ne er i sik­re ram­mer og kan væ­re tryg­ge ved at væ­re hos os. Det er det, vi for­føl­ger hver dag, « si­ger hun.

Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti be­kræf­ter over for Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau, at man har mod­ta­get po­li­ti­an­mel­del­sen af den på­gæl­den­de me­d­ar­bej­der. Po­li­ti­et har nu ind­ledt en ef­ter­forsk­ning af sa­gen og kan for nu­væ­ren­de ik­ke si­ge yder­li­ge­re.

LØR­DAG 21. MARTS 2015

Le­del­sen på Re­gions­ho­spi­ta­let Her­ning øn­sker ik­ke at for­tæl­le, hvil­ken form for fejl den nu fy­re­de me­d­ar­bej­der mistæn­kes for at ha­ve be­gå­et. Ar­kiv­fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.