Goog­le får hjælp i ur- krig

BT - - NYHEDER - Anders Buch- Lar­sen Ber­ling­s­ke Bu­si­ness

GAD­GETS

Tid er pen­ge, og Goog­le har til­sy­ne­la­den­de ik­ke tænkt sig at la­de Ap­ple lø­be med mar­ke­det for in­ter­ne­topkob­le­de ur­vær­ker. Knap to uger ef­ter den of­fi­ci­el­le præ­sen­ta­tion af det kom­men­de Ap­ple Watch mel­der Goog­le sig nu og­så på ba­nen, skri­ver Fi­nan­ci­al Ti­mes.

Det sker i sam­ar­bej­de med chip- pro­du­cen­ten In­tel og ik­ke mindst den schweizi­ske ur­ma­ger­virk­som­hed TAG Heu­er. Det fæl­les ur for­ven­tes klar til salg til novem­ber og vil vir­ke med Goog­les sty­re­sy­stem. Pri­sen er end­nu ik­ke kendt, men et gen­nem­snit­ligt TAG Heu­erur lig­ger på 3.500 eu­ro, el­ler godt 26.000 dan­ske kro­ner.

Med TAG Heu­er i fol­den er det før­ste gang, at et vel­e­tab­le­ret ur­mær­ke fra top­pen af schweizisk urin­du­stri blan­der sig i smartwatch- ræ­set. Og sam­ar­bej­det mel­lem 155- åri­ge TAG Heu­er og 17- åri­ge Goog­le fal­der i god jord hos den pa­ri­si­ske luksus­kon­cern LVMH, som ejer det schweizi­ske ur­mær­ke.

Ure til de un­ge

Her be­teg­ner Je­an- Clau­de Bi­ver, som le­der LVMHs af­de­ling for ure, det som et æg­te­skab mel­lem tek­nisk in­nova­tion og tro­vær­digt ur­ma­ge­ri. En ud­ta­lel­se, som kan sy­nes iro­nisk, da Je­anClau­de Bi­ver i urkred­se er kendt for i 70er­ne og 80er­ne at ha­ve red­det den tra­di­tio­nel­le schweizi­ske industri fra den den­gang nye kvart­s­tek­no­lo­gi ved at un­der­stre­ge lyks­a­lig­he­der­ne ved et rent me­ka­nisk ur.

Iføl­ge Je­an- Clau­de Bi­ver til­hø­rer TAG Heu­ers må­l­grup­pe dog en yn­gre ge­ne­ra­tion, hvor han ser et be­hov for bå­de luksus og for­bin­del­se til omver­de­nen. Des­u­den hå­ber han, at det nye smartwatch kan få fle­re un­ge til at bæ­re ur - og med ti­den til­skyn­de dem til og­så at kø­be et me­re ana­logt af slagsen.

Goog­le, In­tel og TAG Heu­er slår sig sam­men om at få en bid af smartwatch- ka­gen. El­ler må­ske ret­te­re osten. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.