Me­tal­li­ca i luksus­fæl­den

Mystisk film, am­bi­tiøs festi­val og ufat­te­ligt al­bum har gi­vet Me­tal­li­ca et mas­sivt mil­li­onun­der­skud

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk Fo­to: AFP

MUSIKØKONOMI

Når man er ver­dens stør­ste me­tal­band som Me­tal­li­ca, så kan man gø­re, som det pas­ser én. Men ma­te­ma­tik er ik­ke så­dan at spø­ge med. Og der­for har Me­tal­li­ca tabt me­re, end de har tjent, si­den 2010.

Det skri­ver for­fat­ter­ne Paul Bran­ni­gan og Ian Winwood i hvert fald i de­res nye bog om Lars Ul­rich og kom­pag­ni, ’ In­to the Bla­ck’.

Og iføl­ge de to for­fat­te­re er år­sagn li­ge så sim­pel, som når di­ver­se dan­ske­re bru­ger me­re, end de tje­ner i TV3- pro­gram­met ’ Luksus­fæl­den’.

Umu­li­ge pro­jek­ter

Me­tal­li­ca har sim­pelt­hen pum­pet mas­ser af dol­lar­mil­li­o­ner i di­ver­se pro­jek­ter, der ik­ke har kun­net be­ta­le sig.

Først var det så­le­des et am­bi­tiøst dob­bel­tal­bum ’ Lulu’, som Me­tal­li­ca ind­spil­le­de sam­men med den nu af­dø­de ro­ck­le­gen­de Lou Re­ed.

Al­ver­dens an­mel­de­re ryste­de på ho­ve­d­et. Og selv me­tal­grup­pens mest inkar­ne­re­de fans får sta­dig kolds­ved og ry­ste­tu­re, når man næv­ner det usæl­ge­li­ge al­bum. Og her stop­pe­de Me­tal­li­cas til­sy­ne­la­den­de ho­ved­lø­se in­ve­ste­rin­ger ik­ke.

I Nor­da­me­ri­ka stab­le­de su­per­grup­pen og­så sin helt egen festi­val, Orion, på be­ne­ne. Og li­ge­som Lou Re­ed- sam­ar­bej­det før­te festi­va­len til et mas­sivt un­der­skud. Men iføl­ge ’ In­to the Bla­ck’ bli­ver det kun vær­re.

Vær­st af alt

Så­le­des ko­ste­de bi­o­graf­fil­men ’ Through the Ne­ver’ godt 200 mil­li­o­ner at pro­du­ce­re.

Fil­men er en sær blan­ding af 3Dkon­cer­t­op­ta­gel­ser og en fik­tiv og tem­me­ligt sy­ret ad­ven­tu­re- hi­sto­rie. Dét pro­jekt ind­tjen­te an­gi­ve­ligt kun en brøk­del af si­ne ko­los­sa­le pro­duk­tions­ud­gif­ter, som Me­tal­li­ca selv be­tal­te. Og det er iføl­ge bo­gens for­fat­te­re det sam­le­de mil­li­onun­der­skud, der i år tvin­ger Me­tal­li­ca ud på et an­der­le­des pro­fit­sik­kert pro­jekt: En Eu­ro­pa- tur­né, der 22. au­gust brin­ger ban­det til Ul­le­vi i Gøte­borg.

Men un­der­skud el­ler ej, så er grup­pens dan­ske trom­mesla­ger og tals­mand Lars Ul­rich ik­ke be­kym­ret. Og iføl­ge hjem­mesi­den blab­ber­mouth. com si­ger han: » Det­te er ba­re end­nu et ka­pi­tel i Me­tal­li­cas hi­sto­rie. Og der vil helt sik­kert kom­me no­get godt ud af dis­se pro­jek­ter. Det er ba­re den må­de, vi gør tin­ge­ne på. « Iføl­ge den ny bog ’ In­to the Bla­ck’ har Me­tal­li­ca tabt be­ty­de­ligt me­re, end de har tjent, si­den 2010. Og en­hver med et mini­malt kend­skab til mu­sik­bran­chen vil­le selv­føl­ge­lig si­ge: Så ud­send ba­re et nyt al­bum. Men dét er let­te­re sagt end gjort, når man hed­der Me­tal­li­ca. ME­TAL­LI­CA FAK­TA I Los An­ge­les 1981.

Lars Ul­rich på trom­mer + fle­re al­bum ind­spil­let i DK.

110 mil­li­o­ner al­bum. ’ Me­tal­li­ca’ ( det sor­te al­bum) 1991.

Spil­ler på Ul­le­vi Sta­dion i Gøte­borg 22. au­gust.

Dan­net: Dansk vin­kel: Sam­let salg: Stør­ste hit:

Ak­tu­el:

Mu­sik med un­der­skud. Iføl­ge en ny bog har Me­tal­li­ca tabt me­re, end de har tjent, si­den 2010.

ho­eg@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.