Souls­ho­ck over­ve­jer at flyt­te hjem til Dan­mark

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

TRA­GE­DIE

I dag kl. 17 dansk tid skal den dan­ske su­per­pro­du­cer og for­hen­væ­ren­de ’ X Fa­ctor’- dom­mer Car­sten ’ Souls­ho­ck’ Scha­ck væ­re vært ved en min­de­høj­ti­de­lig­hed for sin ko­ne Char­may­ne Maxwell, der dø­de 27. fe­bru­ar. Men bag­ef­ter er frem­ti­den usik­ker.

Sam­men med sin og Char­may­nes 10- åri­ge søn Ni­co­laj over­ve­jer Souls­ho­ck nem­lig ef­ter 22 år på den sol­be­skin­ne­de ame­ri­kan­ske ve­st­kyst at for­la­de USA.

» Vi har over­ve­jet at flyt­te hjem til Dan­mark, « si­ger Souls­ho­ck, der har ar­bej­det sam­men med bl. a. Whit­ney Hou­ston, Ma­don­na og Pit­bull, i det­te ek­slu­si­ve in­ter­view med BT.

Det er ik­ke for­di, mu­sik­bu­tik­ken går dår­ligt - tvær­ti­mod. Det har al­drig gå­et bed­re.

Men når det gæl­der en lil­le drengs frem­tid, kan al­ver­dens stjer­nedrys ik­ke må­le sig med fa­mi­li­ens nær­hed og kær­lig­hed.

Der­for er Souls­ho­cks for­æl­dre Bent og Åse og­så rejst til Los An­ge­les, hvor de i de se­ne­ste uger har støt­tet de­res søn.

Og når BT spør­ger til lil­le Ni­co­la­js vel­be­fin­den­de, sva­rer Souls­ho­ck:

Bør­ne­te­ra­pe­ut hjæl­per

» Han har det ef­ter om­stæn­dig­he­der­ne godt. Vi har få­et en spe­ci­el bør­ne­te­ra­pe­ut til at hjæl­pe. Hun hjæl­per mig med at gu­i­de Ni­co­laj igen­nem den svæ­re tid. Men Maxee og Ni­co­laj var me­get tæt knyt­tet til hin­an­den. Hun var den mest ut­ro­li­ge mor, så det er me­get hårdt for os beg­ge. «

Ved den pri­va­te min­de­høj­ti­de­lig­hed i dag skal en­ke­man­den hol­de en ta­le. Men som Souls­ho­ck selv si­ger:

» Jeg ved ik­ke, om jeg kan kla­re det. «

Og når BT spør­ger, ’ hvor­dan har du det selv’, si­ger den 47- åri­ge hit­ma­ger:

» Vi ta­ger ba­re én dag ad gan­gen. «

Char­may­ne Maxwell - og­så kal­det Maxee - dø­de, da hun 27. fe­bru­ar faldt og slog bag­ho­ve­det ned i fa­mi­li­ens ter­ras­se­gulv, der er la­vet af be­ton. I fal­det ram­te hun og­så to styk­ker glas, der skar hen­de i nak­ken. Souls­ho­ck kom hjem fra sit ar­bej­de i pla­destu­di­et kl. 21. Her fandt han sin blø­de­n­de ko­ne. Souls­ho­ck rin­ge­de øje­blik­ke­ligt til alarm­cen­tra­len. Men hu­stru­en dø­de af blod­tab i am­bu­lan­cen på vej til ho­spi­ta­let.

LØR­DAG 21. MARTS 2015

» Lad os i fæl­les­skab fejre Char­may­nes liv « . Så­dan står derr på for­si­den af in­vi­ta­tio­nen til da­gens min­de­høj­ti­de­lig­hed for Souls­ho­cks ko­ne. Fo­to: Car­sten Scha­ck Her hen­ter den da­væ­ren­de ’ X Fa­ctor’- dom­mer Souls­ho­ck si­ne ko­ne Char­may­ne og søn­nen Ni­co­laj i Ka­strup luft­havn. Ef­ter ko­nens døds­fald over­ve­jer Souls­ho­ck sam­men med Ni­co­laj at flyt­te hjem til Dan­mark. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.