DØDS­ANG­STEN

Pe­ter My­gind ta­ler ud om sin angst, om hvor­dan he­le fa­mi­li­en blev ramt, og hvor­dan han kom til­ba­ge til li­vet, ef­ter at han faldt død om med blod­prop­per i lun­ger­ne

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

GENOP­LIV­NING

Pe­ter My­gind har væ­ret på den an­den si­de og er kom­met miraku­løst til­ba­ge. Det for­tæl­ler den 51- åri­ge sku­e­spil­ler og tv- stjer­ne til BT.

Søn­dag den 8. fe­bru­ar blev han for tred­je gang ramt af en blod­prop. Den­ne gang op til fle­re i lun­ger­ne.

De to an­dre blod­prop­per, My­gind blev ramt af i 2011 og 2012, blev aku­t­be­hand­let, før de blev al­vor­ligt liv­stru­en­de. Men for seks uger si­den gik det helt galt:

» Jeg våg­ne­de med uro i be­net og kun­ne mær­ke, at den var gal. Jeg er ale­ne hjem­me og rin­ger 1813. Da jeg næv­ner, at det nok er en blod­prop, som jeg har haft før, vil læ­gen ind­læg­ge mig akut. Men jeg si­ger, at jeg ba­re skal på Gen­tof­te Ho­spi­tal, hvor jeg kan få en tid tre ti­mer ef­ter. I be­gyn­del­sen fø­les det ba­re som en fi­ber­s­præng­ning, men jeg om­be­stem­mer mig al­li­ge­vel og ta­ger af sted, før de tre ti­mer er gå­et, for­di jeg er lidt usik­ker på det, « si­ger Pe­ter My­gind, der blev kørt til ska­destu­en på Gen­tof­te Ho­spi­tal af sin svi­ger­mors kæ­re­ste.

Alt blev helt sort

» Han sat­te mig af et styk­ke fra ska­destu­en, og jeg in­si­ste­re­de på at gå de sid­ste 100 me­ter selv, men da jeg har gå­et 80 me­ter, bli­ver jeg plud­se­lig rig­tig syg, og jeg når ik­ke at tæl­le til tre, så bli­ver alt sort. «

» Alt­så sort som i helt sort, « si­ger Pe­ter My­gind, der sta­dig får kul­de­gys­nin­ger, når han ta­ler om sin døds­op­le­vel­se for­år­sa­get af det, der vi­ser sig at væ­re op til fle­re blod­prop­per i lun­ger­ne:

» Det er så uvir­ke­ligt, det fak­tum, at man er væk. At det ba­re er helt sort. Der er ik­ke no­get liv. Jeg var... død. Og ba­re det at si­ge det er sta­dig uvir­ke­ligt og ufor­stå­e­ligt, « si­ger My­gind, der el­lers er kendt for sit uku­e­li­ge hu­mør og som en smit­ten­de mor­som ko­mi­ker.

Den 8. fe­bru­ar var Pe­ter My­gind imid­ler­tid væk og lå uden puls og med et hjer­te, der var gå­et i stå. På as­fal­ten uden for Gen­tof­te Ho­spi­tal

Men My­gind bli­ver red­det af Mads, en læ­ge, der til­fæl­dig­vis er på vej hjem på cy­kel fra sin af­ten­vagt. Han ser den 51- åri­ge tv- stjer­ne fal­de om og knal­de an­sig­tet di­rek­te ned i as­fal­ten.

» Hvis det var sket der­hjem­me, hvor jeg var ale­ne, hav­de jeg ik­ke kun­net nå at dre­je 112. Så hur­tigt gik det. Det ske­te så­dan her. « My­gind knip­ser med fin­gre­ne. » Så lå jeg der. « Han smi­ler al­vor­ligt ud i rum­met: » Jeg kan slet ik­ke væ­re i mig selv af tak­nem­me­lig­hed over, at han re­a­ge­re­de så hur­tigt, og hvor vig­tig han er for, at jeg står her i dag, « si­ger Pe­ter My­gind, der våg­ner op ved, at red­nings­man­den Mads gi­ver ham kraf­tig hjer­te­mas­sa­ge:

Sund livsstil

» Han ta­ger min puls og kon­sta­te­rer, at der ik­ke er no­gen, og jeg kom­mer så til mig selv igen ved, at han sid­der over­skrævs på mig og ham­rer sin hånd ind i min bryst­kas­se. Og det er så vold­somt for mig, at jeg in­stink­tivt skub­ber ham lidt væk. «

Du er 51 år gam­mel, le­ver et sundt liv...

» Ja, og jeg træ­ner hver dag i 50 mi­nut­ter i ro­ma­ski­ne, sjip­pe­tov og har spil­let is­ho­ck­ey i man­ge år. Og jeg er ble­vet un­der­søgt for alt. Jeg har in­gen øget ar­ve­lig ri­si­ko, de aner ik­ke hvor­for og kan ik­ke fin­de den re­el­le år­sag. Jeg ta­ger blod­for­tyn­den­de me­di­cin, og det er livsvig­tigt, det skal jeg. «

Hvil­ke tan­ker gør du dig ef­ter din døds­op­le­vel­se?

» Jeg har gå­et til psy­ko­log, for jeg var så angst, at jeg ik­ke selv kun­ne gå ned til ba­ge­ren ef­ter brød. Jeg hav­de de­ci­de­re­de ang­stan­fald, hvor jeg ik­ke kun­ne træk­ke vej­ret, for­di jeg var så ban­ge for, at det skul­le ske igen, og der ik­ke var no­gen, der kun­ne hjæl­pe mig. «

Pe­ter My­gind har i man­ge år væ­ret

LØR­DAG 21. MARTS 2015

For halvan­den må­ned si­den fik Pe­ter My­gind fle­re blod­prop­per i lun­ger­ne. Han faldt om uden for Gen­tof­te Ho­spi­tal og er kun i li­ve i dag, for­di en læ­ge til­fæl­dig­vis så det og om­gå­en­de be­gynd­te at gi­ve den kend­te sku­e­spil­ler og tv- vært hjer­te­mas­sa­ge. Fo­to: Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.