VI HAR EUs GLADES

BT - - NYHEDER -

Bir­t­he Pe­der­sen, 76 » Jeg har be­stemt ik­ke no­get at kla­ge over. Jeg kan hver dag stå op af min seng, ta­ge mit tøj på, kla­re mig selv og ba­re ny­de da­gen. Jeg skal ik­ke stres­se rundt, men kan ta­ge ud at op­le­ve ting, som jeg ly­ster, « si­ger Bir­t­he Pe­der­sen fra den Nord­jy­ske by Sæ­by. Mette, 70 » Det, jeg ny­der mest som pen­sio­nist, er uden tvivl ti­den til mi­ne bør­ne­børn, « si­ger Mette, som plan­læg­ger at flyt­te tæt­te­re på dem, så hun kan til­brin­ge end­nu me­re tid med dem. » Ud­over det ny­der jeg ba­re, at so­len of­te skin­ner, og så værds­æt­ter jeg god mad, « si­ger Mette. El­se­beth Han­sen, 69, og Svend Aa­ge Han­sen, 68 Æg­te­par­ret El­se­beth Han­sen og Svend Aa­ge Han­sen har væ­ret gift i 47 år. For dem be­ty­der det rig­tig me­get, at de selv kan plan­læg­ge de­res tid. » Fri­he­den! Vi be­kym­rer os ik­ke om øko­no­mi, vi hyg­ger os ba­re rig­tig me­get. Og så kan vi selv be­stem­me over vo­res tid og dag­lig­dag, « si­ger El­se­beth Han­sen. Men det hand­ler og­så om de små øje­blik­ke, til­fø­jer æg­te­fæl­den. » Li­ge præ­cis mor­gen­ma­den er helt fan­ta­stisk. Hvor man tid­li­ge­re kun hav­de ti mi­nut­ter til at spi­se, så kan jeg jo bru­ge det me­ste af for­mid­da­gen nu. Jeg be­stem­mer jo selv ti­den, og det er vig­tigt. «

LØR­DAG 21. MARTS 2015 Ani­ta Møh­len­berg, 68, og Vi­be­ke Ras­mus­sen, 72

gør mig glad at kun­ne se til­ba­ge på det go­de og lan­ge ar­bejds­liv, jeg har haft, « si­ger Ani­ta Møh­len­berg på 68.

Vi­be­ke Ras­mus­sen må og­så til­slut­te sig Eu­ro­pas lyk­ke­lig­ste folk. » Jeg har det rig­tig godt. Først og frem­mest for­di jeg har en god fa­mi­lie, og så har jeg nog­le rig­tig go­de ven­ner, som jeg har god tid til at væ­re sam­men med. «

» Det

Ve­nin­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.