CI­TY- BYE- BYE

De har re­det på en bøl­ge af suc­ces, men ugen før fi­na­len måt­te te­e­na­ge­stjer­ner­ne fra Ci­ty­bois for­la­de X Fa­ctor

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk sisb@ bt. dk

X FA­CTOR

Siska Si­mo­ne Bengts­son Med kun én uge til det sto­re fi­na­les­how i Boxen i Her­ning var der mak­si­malt pres på ved gårs­da­gens ’ X Fa­ctor’- se­mi­fi­na­le, da fi­re del­ta­ge­re skul­le bli­ve til tre.

De fi­re til­ba­ge­væ­ren­de so­li­ster og grup­per skul­le hver syn­ge to san­ge, hvor se­er­ne helt und­ta­gel­ses­vis hav­de valgt den ene.

Det mun­de­de ud i fle­re ret kom­merci­el­le, se­er­valg­te san­ge, der må­ske ik­ke ud­for­dre­de se­mi­fi­na­li­ster­ne helt så me­get som de san­ge, dom­mer­ne hav­de valgt til de­res del­ta­ge­re.

15- åri­ge Emi­lie Est­her cru­i­se­de så­le­des kom­forta­belt gen­nem det se­er­valg­te El­lie Goul­ding- num­mer ’ Love Me Li­ke You Do’. Dom­mer­ne ro­ste hen­de, men no­te­re­de sig og­så, at hun må­ske hav­de det lidt for nemt.

Må­ske de­res bed­ste præ­sta­tion

Med næ­sten sam­me let­hed kla­re­de hen­des kon­kur­ren­ter sig gen­nem de­res se­er­valg­te san­ge. Ci­ty­bois hav­de væ­ret hæm­met af et go­kart- uheld i søn­dags, som send­te den ene, Thor, to da­ge hjem un­der dy­ner­ne. Al­li­ge­vel le­ve­re­de de to fy­re de­res må­ske bed­ste præ­sta­tion.

Men da dom­mer­nes valg først kom på sce­nen, op­le­ve­de man del­ta­ger­ne nær­me sig de­res ful­de po­ten­ti­a­le. De helt sto­re ro­ser blev så­le­des ka­stet i ret­ning af... ja, fak­tisk al­le del­ta­ger­ne. Trio­en Ivars­son, Bang og Ne­u­mann be­væ­ge­de sig ud af det helt smuk­ke og le­ve­re­de på ro­ck­ban­det Arca­de Fi­res ’ Emp­ty Room’, og Jóg­van bril­le­re­de med sin til­ba­ge­ven­den til sin folk­ker­ne.

Ro i hjer­tet

» Mit hjer­te har ro nu, « sag­de en be­væ­get Li­na Rafn til sin færø­ske del­ta­ger. Og­så un­ge Emi­lie lag­de stu­die 5 i DR By­en for si­ne fød­der med san­gen ’ FourFi­veSeconds’, et sam­ar­bej­de af su­per­stjer­ner­ne Ri­han­na, Ka­nye West og Paul McCart­ney, mens Ci­ty­bois igen le­ve­re­de va­ren - ska­der el­ler ej.

Men ef­ter pau­sen, og to san­ge fra Me­lo­di Grand Prix- vin­der og tid­li­ge­re ’ X Fa­ctor’- del­ta­ger Ba­sim, blev det al­vor og tid til at fin­de de tre grup­per og so­li­ster, der skal syn­ge til fi­na­len på den jy­ske he­de.

På for­hånd var det af fle­re od­ds­sæt­te­re ud­set til at bli­ve en du­el mel­lem fæ­rin­gen Jóg­van og grup­pen Ivars­son, Bang & Ne­u­mann. Til sidst var det dog Jóg­van og un­ge Ci­ty­bois, der stod til­ba­ge.

Og til stor over­ra­skel­se blev det Ci­ty­bois- dren­ge­ne, der røg ud. Thor og Anthon har el­lers re­det på en bøl­ge af suc­ces de sid­ste man­ge uger og lig­ne­de en mu­lig vin­der af den en­de­li­ge fi­na­le.

De to dren­ge var dog fat­te­de på sce­nen og tog det med op­rejst pan­de, da de fik lov til at syn­ge af­te­nens sid­ste sang - i æg­te Ci­ty­bois- stil og med ba­re ma­ver.

LØR­DAG 21. MARTS 2015

Thor og Anthon tog af­ske­den med op­rejst pan­de og gav he­le Dan­mark - må­ske især pi­ger­ne - af­te­nens sid­ste sang - af The We­eknds ’ Be­long To The Wor­ld’ i æg­te Ci­ty­bois- stil og med ba­re ma­ver. Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.