’’

BT - - KULTUR - Ba­sim

Jeg går ik­ke rundt og ra­ser over DR. Men jeg er ær­lig, og jeg gi­ver ud­tryk for mi­ne ær­li­ge fø­lel­ser

Hvis det hav­de væ­ret Ame­ri­ka, hav­de man la­vet en Ba­sim- fre­dag - med nog­le af mi­ne num­re som te­ma og nog­le af de tid­li­ge­re vin­de­re som dom­me­re. Må­ske er det jan­te­loven. Man må ik­ke væ­re for stor i Dan­mark. Jeg ved ik­ke, om det er kruk­ket, men som sagt - det er ær­ligt, « si­ger Ba­sim til BT.

Hand­ler om an­er­ken­del­se

Du vandt Me­lo­di Grand Prix og var med i ’ X Fa­ctor’ med ’ Picture In A Fra­me’?

» Jo, men jeg har lært, at de kun rin­ger, når de har brug for mig. Det hand­ler om an­er­ken­del­se. Man vil sta­dig ger­ne ha­ve, at klas­se­læ­re­ren for­tæl­ler de an­dre, at man er den, der har få­et de hø­je­ste ka­rak­te­rer. Sav­ner det? Det ved jeg ik­ke. Det er svært at sav­ne no­get, man ik­ke ken­der. Men » Jeg er fak­tisk ut­ro­lig ked af at læ­se, at han har det så­dan. Jeg sy­nes, at vi har gi­vet ham man­ge chan­cer på sce­nen. Han fik mu­lig­hed for at syn­ge sin sing­le ved årets grand­prix. Og nu igen i ’ X Fa­ctor’. Han vandt Me­lo­di Grand Prix og hav­de en ek­stra sang med. Jeg ved ik­ke, hvad vi el­lers skul­le gø­re. Vi er et pro­fes­sio­nelt me­di­e­hus. Vi skal ik­ke ud­fø­re ven­ne­tje­ne­ster. Jeg er vildt glad for al­le de ting, Ba­sim har væ­ret med i. Stolt over at han er kom­met ud af ’ X Fa­ctor’ som en kæm­pe stjer­ne, « si­ger Lund­me.

Hvad med det kon­kre­te - at DR bur­de ha­ve et forum, hvor del­ta­ger­ne kun­ne ud­vik­le sig?

» X Fa­ctor er et tv- pro­gram, der byg­ger stjer­ner op. Når det er slut er det vig­tigt, at man står på li­ge vil­kår med al­le an­dre. El­lers vil­le man byg­ge ta­len­ter op på uli­ge vil­kår i for­hold til an­dre i mu­sik­bran­chen. Hvis man bli­ver en stor stjer­ne i for­bin­del­se med DR- pro­gram­mer, må man ar­bej­de på li­ge vil­kår med al­le an­dre. Så­dan har det og­så væ­ret med Ba­sim, « si­ger Lund­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.