Far­vel til ham­ster­hju­let

De­sig­ner Sus­an­ne Rützou gik kon­kurs for halvan­det år si­den. Nu vil hun la­ve no­get tid­løst og lang­som­me­ligt

BT - - NAVNE - Sa­rah Skarum skr@ ber­ling­s­ke. dk Løs­nin­ger fra i går

Nem

Svær

Dit svar

50 I DAG

Lang­som­me­lig­he­den. Ro.

Man kan næ­sten hø­re glæ­den i Sus­an­ne Rützous stem­me, når hun for­tæl­ler, hvad hun plan­læg­ger at bru­ge de kom­men­de år på. På alt det, der ik­ke er ma­gen til den mo­de­ver­den, hun brug­te de før­ste 50 år – el­ler i hvert fald 30 år – på.

Tøj – og­så til voks­ne kvin­der

Hun er ud­dan­net de­sig­ner fra Mar­gret­he Sko­len, har ar­bej­det hos Dra­nel­la og var med, da dansk mo­de blev til an­det end dansk tøj, som de­sig­ner hos brød­re­ne Bjørn og Theis Bruun hos Bruuns Ba­zaar, før hun blev selv­stæn­dig med sit eget mær­ke, Rützou, der i man­ge år hav­de fast show­tid ons­dag i mo­deu­gen og tal­ri­ge kvin­de­li­ge fans, der el­ske­de hen­des far­ve­sans, ev­ne til at sæt­te et møn­ster sam­men og så og­så og mæg­tig vig­tigt hen­des ta­lent for at la­ve velsid­den­de tøj, der klæ­der an

det end un­ge pi­ger.

Fi­nanskri­sen ram­te

Men for godt et år si­den, i sep­tem­ber 2013, måt­te fi rma­et Rützou er­klæ­res kon­kurs, eft er at hun gen­nem læn­ge­re tid hav­de for­søgt at få fi rma­et til at fun­ge­re eft er fi nanskri­sen. Den sæd­van­li­ge sang fra mo­de­bran­chen om pres­se­de for­hand­le­re, sta­dig kor­te­re pe­ri­o­der at sæl­ge va­rer­ne til fuld pris i og for­hand­le­re, der ik­ke al­tid kan be­ta­le.

Det kun­ne væ­re en trist hi­sto- Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat. rie, men for Sus­an­ne Rützou gav kon­kur­sen hen­de luft til og mu­lig­hed for at vur­de­re, om hun egent­lig ger­ne vil­le le­ve re­sten af sit ar­bejds­liv i det ham­ster­hjul med man­ge år­li­ge de­ad li­nes og afl eve­rin­ger af kol­lek­tio­ner, som hun hav­de haft .

Sva­ret er nej, så langt er hun nå­et i si­ne over­vej­el­ser, men præ­cis hvad hun vil la­ve, vil hun ik­ke sæt­te ord på end­nu for ik­ke at luk­ke nog­le dø­re, men eft er en tæn­ke­pe­ri­o­de er ska­ber­tran­gen kom­met re­tur, og hun fo­re­stil­ler sig, at den blandt an­det kun­ne bru­ges in­den­for in­dret­ning, at hun må­ske skal be­skæft ige sig med be­klæd­ning, men på en må­de, hvor det ik­ke er ting, der bli­ver pas­sé eft er tre må­ne­der, hun vil ger­ne un­der­vi­se, og hun vil ger­ne læ­re nye fær­dig­he­der in­den­for de om­rå­der, hun vil be­skæft ige sig med.

Kort sagt: En frem­tid fuld af mu­lig­he­der og en be­gej­string over ik­ke at skul­le væ­re pres­set, stres­set og kon­stant på vej vi­de­re.

Klør ufor­fær­det på

Si­den kon­kur­sen har hun for­søgt at ud­nyt­te ti­den til at gø­re nyt, har rejst nye ste­der hen, er fl yt­tet eft er fem­ten år i den sam­me lej­lig­hed og haft min­dre kon­su­len­top­ga­ver og de­sig­net to sæt sen­ge­tøj for Ge­org Jensen Da­mask – og na­tur­lig­vis blev kampag­nen for dem fo­to­gra­fe­ret i hen­des eget sove­væ­rel­se, for Sus­an­ne Rützou har al­tid væ­ret et mæg­tig hjælp­somt og imø­de­kom­men­de men­ne­ske og har al­drig – i en bran­che, hvor per­son­li­ge as­si­sten­ter el­lers er et sta­tus­sym­bol – væ­ret for fi n til at ta­ge sin te­le­fon, for­tæl­le om sit ar­bej­de, de­le ud af si­ne er­fa­rin­ger og gri­ne ad sig selv.

Pri­vat er hun fra­skilt, mor til en søn og en dat­ter på 16 og 13, net­op fl yt­tet fra lej­lig­hed til vil­la­lej­lig­hed på Øster­bro og med eg­ne ord pa­rat til næ­ste fa­se af sit liv.

Sus­an­ne Rützou ser en ver­den af mu­lig­he­der åb­ne sig. Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.