På agentjob igen

BT - - TV - ACTIONKO­ME­DIE 06: 00 07: 20 11: 20 13: 15 15: 00 18: 50 22: 50 06: 00 16: 45 21: 00 08: 55 00: 25-

Frank Mo­ses ( Bru­ce Wil­lis) har en for­tid som le­je­mor­der for CIA, det sam­me gæl­der hans tid­li­ge­re kol­le­ger og lej­lig­heds­vi­se ri­va­ler Joe ( Mor­gan Fre­e­man), Mar­vin ( Jo­hn Mal­ko­vich) og Vi­cto­ria ( He­len Mir­ren). Dis­se ny­de­li­ge, al­dren­de men­ne­sker var en­gang spe­ci­a­li- ster i at ud­fø­re snig­mord og at­ten­ta­ter, som magt­ful­de per­so­ner tæt på re­ge­rings­mag­ten ik­ke øn­ske­de, at of­fent­lig­he­den skul­le hø­re no­get om. Frank og hans gam­le kol­le­ger bli­ver imid­ler­tid re­vet ud af de­res be­ha­ge­li­ge og yderst diskre­te pen­sio­nist til­væ­rel­ser, da det vi­ser sig, at folk i mag­tens kor­ri­do­rer fryg­ter for, at de sta­dig lig­ger in­de med spræng­far­lig vi­den. Et hold af top­pro­fes­sio­nel­le dræ­be­re er der­for ble­vet sendt ud for at luk­ke mun­den på dem – per­ma­nent! Frank og hans tid­li­ge­re team må ind­se, at de­res ene­ste håb om over­le­vel­se in­de- bæ­rer, at de må træn­ge ind i CIA’s ho­ved­kvar­ter og af­slø­re sandheden. Den­ne fa­re­ful­de mis­sion med­fø­rer imid­ler­tid, at Frank og kol­le­ger­ne

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: kom­mer på spo­ret af et mas­sivt kom­plot, som vil kun­ne ryste sel­ve fun­da­men­tet un­der he­le na­tio­nens sik­ker­hed. ( Ka­nal 5)

( T) The Figh­ting 69th. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1940.

( T) El­vis on Tour. ( T) Det be­skid­te du­sin. Ame­ri­kan­sken­gelsk krigs­dra­ma fra 1967.

( T) De­sig­ning Wo­man. Ame­ri­kansk komedie fra 1957.

( T) Dron­nin­gens el­sker. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1939.

( T) Kap­ta­jn Ne­mo og by­en un­der ha­vet. En­gelsk eventyrfilm fra 1969. ( T) The Champ. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1979.

( T) Den syn­ke­fri Mol­ly Brown. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1964. Van Hor­nes blo­di­ge vej. Ame­ri­kansk western fra 1972.

( T) I det­te vort liv. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1942.

Nat- tv.

Bru­ce Wil­lis, Jo­hn Mal­ko­vich, Mor­gan Fre­e­man ( bill.) og He­len Mir­ren spil­ler pen­sio­ne­re­de CIA- le­je­mor­de­re, som går un­der be­teg­nel­sen R( eti­red) E( xtre­me­ly) D( an­gerous), i den­ne ve­l­o­p­lag­te og støm­li­ne­de actionko­me­die fra 2010. Fil­mens suc­ces med­før­te, at det mest af hol­det tre år eft er blev gen­for­e­net i fort­sæt­tel­sen ” RED 2”. Fo­to: SBS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.