NA­MI­BIA BLI­VER SELV­STÆN­DIGT

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 25 år si­den 1990:

LØVEN 22.07 - 22.08 Din hand­le­kraft er helt i top. Så hold dig en­de­lig ik­ke til­ba­ge, hvis der er no­get, du ger­ne vil ha­ve. Vær hel­ler ik­ke bleg for at spør­ge om hjælp. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Må­nen, Mer­kur og Sa­turn på­vir­ker dit tegn i dag, så du kan reg­ne med, at din hjer­ne kø­rer for høj­tryk. Husk og­så li­ge at træk­ke vej­ret. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du kan se frem til en gan­ske dej­lig dag, hvor ting og sa­ger vil for­lø­be i et jævnt tem­po. Du har det godt med dig selv, og det smit­ter af. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er fo­kus på dit ar­bejds­liv, som på en el­ler an­den må­de står til for­an­drin­ger. Uan­set om det er dig selv el­ler ude­frakom­men­de, så gør dig klar. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du skal nok reg­ne med, at da­gen vil by­de på fut, fart og action. Du har travlt og kan me­get vel kom­me til at spre­de dig over me­re end godt er. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der lig­ger nog­le spæn­den­de fø­lel­ses­mæs­si­ge ud­for­drin­ger i luft en. Det vil i høj grad væ­re op til dig at ta­ge dem op og be­ri­ge dit liv. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Din hand­le­kraft er i top. Det vil væ­re en god dag til igang­sæt­tel­se af nye pro­jek­ter. Du er som sæd­van­lig fuld af go­de ide­er. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Uan­set hvor me­get di­ne om­gi­vel­ser pres­ser dig, så gi­ver du dig ik­ke en tom­me. Der er græn­ser for, hvad du vil fi nde dig i. Godt gå­et! Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

87). ( Svær 41). ( Mid­del 29). ( Nem

JOR­DEN RUNDT – TEM­PE­RA­TU­RER

Na­mi­bia, Afri­kas sid­ste ko­lo­ni, bli­ver selv­stæn­digt. Lan­det hed tid­li­ge­re Tysk Syd­ve­stafri­ka, men blev an­nek­te­ret af Syd­afri­ka un­der Før­ste Ver­denskrig. SWAPOgu­e­ril­la­en gik i krig med syd­afri­ka­ner­ne i 60er­ne, og lan­det blev selv­stæn­digt ved FNs mel­lem­komst.

Syd­afri­kas præ­si­dent Fre­de­rik W. De Klerk ud­veks­ler hånd­tryk med Na­mi­bi­as præ­si­dent Sam Nujo­ma som tegn på, at Na­mi­bia er ble­vet uaf­hæn­gigt. Ar­kiv­fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.