Bran­sons el- bils am­bi­tio­ner

Bå­de Ap­ple og Goog­le gør det, og nu gør Virgin det må­ske og­så. Ar­bej­der på en el- bil, der skal kon­kur­re­re med Tesla på det vok­sen­de el- bil- mar­ked

BT - - BILER - Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk Den nye Opel Vi­va­ro/ Re­nault Tra­fic

EL­BI­LER

Ri­chard Bran­son er den bri­ti­ske mil­li­ar­dær, der med ud­gangs­punkt i pla­de­sel­ska­bet Virgin Records, har grund­lagt en global mil­li­ard­kon­cern, der i dag er in­vol­ve­ret i alt fra fly­tra­fik til fit­nes­scen­tre, rum­fart, tog­drift og ra­cer­løb. Og det er det sid­ste, der er in­ter­es­sant i den­ne om­bæ­ring.

For Virgin Ra­cing del­ta­ger i For­mu­la E, der er el- bi­ler­nes svar på For­mel 1. Ved se­ne­ste løb i Mi­a­mi spurg­te Bloom­berg News eje­ren Ri­chard Bran­son, hvad per­spek­ti­ver­ne for Vir­gins en­ga­ge­ment i For­mel E var, og sva­ret var no­get over­ra­sken­de. » Vi har for­skel­li­ge hold af eks­per­ter,

SE­NE­STE NYT der ar­bej­der på el- bi­ler i for­skel­li­ge sam­men­hæn­ge. Så hvem ved, må­ske kom­mer Virgin til at kon­kur­re­re med Tesla in­den­for el- bi­ler, li­ge­som vi i dag kon­kur­re­rer med dem in­den­for rum­turis­me, « lød sva­ret fra den bri­ti­ske iværk­sæt­ter, som til­fø­je­de, at i hans op­tik, så er Tesla S mindst li­ge så se­xet som no­gen an­den bil på vej­en li­ge nu.

En Ap­ple bil?

Nu er Ri­chard Bran­son kendt for at væ­re en anel­se ex­cen­trisk. Men han er sam­ti­digt kendt for at sæt­te hand­ling bag si­ne ord. Så det her kan væ­re star­ten på end­nu en gi­gants ind­t­og på el- bils­mar­ke­det. For Virgin er ik­ke ene om at ane et eks­plo­de­ren­de mar­ked. Goog­le har vist de­res før­ste el- bil, der oven i kø­bet er selv­kø­ren­de. Ef­ter si­gen­de er Ap­ple og­så un­der­vejs med et pro- jekt, der al­le­re­de i 2020 kan gi­ve os en pro­duk­tions­mo­del med et æb­le. Det er me­get tys- tys, men ryg­ter­ne fra Si­li­con Val­ley ly­der på, at Ap­ple har he­ad­huntet stri­be­vis af folk fra bil­bran­chen de se­ne­ste år.

Ud­for­drin­gen for bå­de Goog­le og Ap­ple, vil dog væ­re, at der er langt fra tech- in­du­stri­en til bi­lin­du­stri­en, som Bry­an Rei­mer, der er for­sker ved MIT med spe­ci­a­le i trans­port­sek­to­ren, sag­de til BBC for ny­e­ligt.

» Jeg tror Ap­ples er­fa­ring med at la­ve vir­ke­ligt at­trak­ti­ve pro­duk­ter gør, at de kan bi­dra­ge med no­get nyt og spæn­den­de i bil­bran­chen. Men de går ind i en bran­che, der bå­de med hen­syn til sik­ker­hed og mil­jø, er om­gi­vet af mas­si­ve mæng­der lov­giv­nin og be­græns­nin­ger. Det er de ik­ke vant til fra de­res nu­væ­ren­de pro­duk­ter, og spørgs­må­let er, hvor­dan de lø­ser den op­ga­ve « .

Ki­na og kon­kur­ren­ter­ne

Langt de fle­ste tra­di­tio­nel­le bil­fa­brik­ker har og­så el- bi­ler en­ten på vej el­ler på mo­del- pro­gram­met. Så det bli­ver ik­ke et tag- selv- bord for de nye spil­le­re på mar­ke­det. Men med de ki­ne­si­ske po­li­ti­ke­res ny­e­li­ge øn­ske om langt fle­re el- bi­ler i de ki­ne­si­ske stor­by­er for at be­kæm­pe smog, så vil vi uden tvivl se en glo­ba­le stig­ning i ef­ter­spørgs­len på el- bi­ler. For i mod­sæt­ning til i vo­res del af ver­den, hvor det som of­test er mar­ke­det, der dik­te­rer, om et pro­dukt har en frem­tid, så er mar­ke­det langt me­re po­li­tisk sty­ret i Ki­na. Og hvis po­li­ti­ker­ne får det, som de vil ha­ve det - alt­så langt fle­re el- bi­ler og hy­brid­bi­ler i de ki­ne­si­ske stor­by­er, så bli­ver det hur­tigt en re­a­li­tet. Og det er blandt an­det den ka­ge, som Ri­chard Bran­son må­ske og­så vil ha­ve en bid af.

Virgin Ra­cings For­mu­la E bil skal må­ske bru­ges som spring­brædt til en re­gu­lær Virgin el- bil.

Goog­le før­ste el- bil kan kø­re selv, men lig­ner en jo­ke..

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.