Bi­len rin­ger selv

I 2018 skal al­le nye bi­ler solgt i EU for­ment­lig væ­re ud­sty ret med et sy­stem, der au­to­ma­tisk slår alarm ved en ulyk­ke

BT - - BILER - Af Mor­ten Kjeld­sen mor­ten@ bi­len. dk

NØDOPKALD

Bi­ler­ne bli­ver klo­ge­re, tek­no­lo­gi­er­ne er eff ek­ti­ve, og fra 2018 skal al­le nye bi­ler, solgt i EU, væ­re ud­sty ret med et sy­stem, der au­to­ma­tisk kon­tak­ter alarm­cen­tra­len, hvis en air­bag el­ler en se­le­stram­mer i bi­len ud­lø­ses.

I hvert fald hvis det står til Eu­ro­pa Par­la­men­tets ud­valg for for­bru­ger­be­skyt­tel­se. Ud­val­get vedt­og i den­ne uge med stem­mer­ne 26- 3, at så­dan et sy­stem skal gø­res lov­plig­tigt, og hvis det går som for­ven­tet, bli­ver for­sla­get op­hø­jet til lov ved Par­la­men­tets næ­ste sam­ling i april. Der­med vil sy­ste­met, eCall ( emer­gen­cy call), kun­ne træ­de i kraft pr. 1. marts 2018 i al­le 28 EU- lan­de.

eCall vil der­med ind­gå som et ele­ment på den fæl­les­eu­ro­pæ­i­ske crash­test- or­ga­ni­sa­tion Eu­ro NCAPs li­ste over sy­ste­mer, der er nød­ven­di­ge for at op­nå de mak­si­ma­le fem stjer­ner, når bi­ler­nes sik­ker­hed te­stes. Li­ge­som selv­føl­ge­lig­he­der som f. eks. blo­ke­rings­fri brem­ser ( ABS), elek­tro­nisk an­tiskrid ( ESC) og au­to­ma­tisk nød­brem­se­s­sy­stem ( AEB) er ind­ført, for at bi­ler­ne kan få de eft er­trag­te­de fem stjer­ner.

» Det er alarm­cen­tra­len «

Et an­tal pro­du­cen­ter har al­le­re­de et sy­stem, der selv slår alarm, og i au­gust ind­fø­rer Opel ( Ge­ne­ral Mo­tors) de­res On­Star- sy­stem, der er rul­let ud i USA og Ca­na­da, på det eu­ro­pæ­i­ske mar­ked.

Det fæl­les­eu­ro­pæ­i­ske eCall­sy­stem fun­ge­rer sam­men med en GPS- en­hed mon­te­ret i bi­len. Ved en ulyk­ke ud­lø­ses se­le­stram­mer­ne og/ el­ler air­bags, og i selv­sam­me øje­blik slår GPS- en­he­den alarm. Blandt de pro­du­cen­ter, der al­le­re­de har så­dan et sy­stem, er Vol­vo, og eCall må for- mo­des at skul­le fun­ge­re på no­gen­lun­de sam­me må­de.

I en Vol­vo går nødopkal­det til Falck Tra­vel, som om­gå­en­de etab­le­rer for­bin­del­se til bi­len. Ope­ra­tø­ren hos Falck Tra­vel får ved det au­to­ma­ti­ske nødopkald sam­ti­dig in­for­ma­tio­ner om bi­lens pla­ce­ring, dens re­gi­stre­rings­num­mer, hvor man­ge air­bags er ud­løst, og ope­ra­tø­ren kan sam­ti­dig kom­mu­ni­ke­re med de per­so­ner, der måt­te væ­re i bi­len. Og ad den vej for­sø­ge at skaff e over­blik over ulyk­kens om­fang og sam­ti­dig kun­ne be­ro­li­ge de foru­lyk­ke­de med, at der er hjælp på vej.

Hvis ik­ke ope­ra­tø­ren kan etab­le­re kon­takt med per­so­ner i bi­len, kon­tak­tes alarm­cen­tra­len, der straks sen­der ud­ryk­nings­kø­re­tø­jer til ulyk­kes­ste­det for yder­li­ge­re vur­de­ring af as­si­stan­ce.

2.500 liv kan red­des

EU- Kom­mis­sio­nen

vur­de­rer,

at eCall – når det er fuldt im­ple­men­te­ret i al­le 28 med­lem­slan­de – vil kun­ne red­de 2.500 liv om året. Først og frem­mest for­di der slås alarm om­gå­en­de, og for­di man umid­del­bart vil kun­ne lo­ka­li­se­re den el­ler de foru­lyk­ke­de bi­ler.

Sam­ti­dig vil alarm­cen­tra­len oft e og­så væ­re klar over, hvor man­ge og hvil­ke red­nings­kø­re­tø­jer der er be­hov for at sen­de til ulyk­kes­ste­det.

I Dan­mark for­modes det, at eCall vil re­du­ce­re an­tal­let af tra­fi kdræb­te pr. år med 30. I 2014 blev 170 men­ne­sker tra­fi kdræbt i Dan­mark. Iføl­ge se­ne­ste rap­port over tra­fi kdrab i de 28 EU- lan­de dør 75 men­ne­sker hver dag i tra­fi kken.

Det gen­nem­snit­li­ge an­tal tra­fi kdræb­te pr. en mio. ind­byg­ge­re i EU er 55 om året, i Dan­mark er tal­let godt 30, men lan­de som Li­tau­en, Ir­land, Po­len og Græken­land top­per med fl ere end 90 dræb­te om året pr. en mio. ind­byg­ge­re.

eCall hed­der det sy­stem, som al­le nye bi­ler solgt i EU pr. 1. marts 2018 for­modes at væ­re ud­sty­ret med. eCall slår au­to­ma­tisk alarm, hvis bi­len er in­vol­ve­ret i en ulyk­ke. Fo­to Juli­an Stra­tens­chul­te/ dpa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.