Helt igen­nem i or­den

Suzuki Ce­le­rio har for­ud­sæt­nin­ger­ne for at bli­ve en rum­me­lig og pris­rig­tig vin­der i mi­kroklas­sen

BT - - BILER - Tekst og fo­to: Mor­ten Kjeld­sen mor­ten@ bi­len. dk

NY MI­KRO

Hvad me­re kan den dan­ske bil­kø­ber øn­ske sig? Når nu af­gift er­ne er, som de er. Næh, næp­pe ret me­get me­re tæn­ker man eft er at ha­ve prø­vet den nye Suzuki Ce­le­rio. Den frem­står ge­di­gen, funk­tio­nel og med mas­ser af plus­de­tal­jer, som umid­del­bart vur­de­ret hæ­ver den op på ni­veau med de bed­ste i den over­be­fol­ke­de mi­kroklas­se.

Ce­le­rio skal fyl­de sko­e­ne eft er bå­de Alto og Splash, og med si­ne 360 cen­ti­me­ter i læng­den, fem dø­re, tre sik­ker­heds­se­ler på bag­sæ­det og re­elt vir­ke­lig god plads til to vel­voks­ne på bag­sæ­det, mi­kroklas­sens stør­ste ba­ga­ge­rum på 254 li­ter samt et fl ot ud­styrsni­veau til 89.990 kro­ner er der hver­ken brug for ind­læg i sko­e­ne el­ler støt­te­strøm­per. Ce­le­rio er godt klædt på til at brin­ge suc­ces til Suzuki.

Ma­te­ri­a­ler­ne i ka­bi­nen er ik­ke pran­gen­de end­si­ge lækre, men kva­li­te­ten op­le­ves på van­lig Suzuki- manér som i or­den og hold­bar, og må­den, tin­ge­ne fun­ge­rer på, er me­re end god­kendt. Rat­tet kan kun ju­ste­res op- ned, ik­ke hi­ves tæt­te­re på fø­re­ren, for­sæ­der­ne er må­ske li­ge kor­te nok til lang­be­ne­de, men man sid­der fak­tisk ud­mær­ket.

Nøj­som og af­dæm­pet

Ce­le­rio har én mo­tor, den er 3- cy­lin­dret og yder 68 he­ste­kræft er. I den bil­lig­ste Ce­le­rio er mo­to­ren af den gam­le slags og kø­rer blot 23,3 km/ l, men i de to til hhv. 99.990 kr. og 109.990 kr. hed­der den Du­al­jet, er gjort no­get me­re mil­jø­ven­lig og kø­rer op til 27,8 km/ l. Hvil­ket gør den til klas­sens mest nøj­som­me.

Den en­li­ters ben­zin­mo­tor gør det fi nt - godt af­stemt med det præ­ci­se og let­te 5- trins gearskift e, den vil ger­ne i 5. gear me­get tid­ligt, men fl ek­si­bi­li­te­ten er al­li­ge­vel i or­den. En sprin­ter er den na­tur­lig­vis ik­ke, over­ha­lin­ger skal plan­læg­ges nø­je, men den kø­rer ger­ne 130 km/ t på mo­tor­vej­en. Det bed­ste af det he­le er, at støj­en er fl ot dæm­pet, og det er upro­ble­ma­tisk at fø­re en sam­ta­le med 130 km/ t.

Ce­le­rio er klart me­re kom­forta­bel, end den er dy­na­misk, hvil­ket vil til­ta­le man­ge kø­be­re i klas­sen.

Højt ud­sty rsni­veau

Op­gra­de­rin­gen fra 89.990 til 99.990 kr. in­klu­de­rer ud over en grøn­ne­re mo­tor lidt me­re ud­styr ( Club), og den dy­re­ste ( Exclu­si­ve til 109.990 kr.) har bl. a. alu­fæl­ge, el­r­u­der bag, el­be­tjen­te og la­ke­re­de si­despej­le plus tå­ge­for­lyg­ter. Fæl­les for al­le Ce­le­rio er aircon­di­tion, cd- ra­dio og blu­et­oo­th, der be­tje­nes fra rat­tet. Det er for­nemt ud­styr til den pris.

Et mul­ti­me­di­e­sy­stem med tryks­kærm og navi­ga­tions­an­læg kan fås for 7.000 kr., et aft age­ligt an­hæn­ger­træk for 4.000 kr. - ja, Ce­le­rio må slæ­be 400 ki­lo på kro­gen - og i en in­tro­pe­ri­o­de til­by­der Suzuki an­hæn­ger­træk og trai­ler til 10.000 kr.

Ce­le­rios sik­ker­hed blev crash­te­stet af Eu­ro NCAP i 2014, og hér er det nød­ven­digt at hol­de tun­gen li­ge i mun­den. Ce­le­rio fi k tre ud af fem stjer­ner, hvil­ket ik­ke - slet ik­ke - ly­der godt, men så slemt står det ik­ke til. Den te­ste­de Ce­le­rio hav- de ik­ke gar­di­nair­bags, og der­for om­fat­te­de crash­te­sten ik­ke den di­sci­plin, hvor bi­len bli­ver ka­stet si­de­læns ind i en pæl. Den så­kald­te pæle­test. Det gav en dår­lig sco­re, men da Ce­le­rio i Dan­mark al­tid har seks air­bags, alt­så og­så gar­di­nair­bags, kan man ro­ligt be­trag­te den som en fi re­stjer­net og ik­ke som en tre­stjer­net bil.

Dan­marks­pre­mi­e­re nu

Ce­le­rio har net­op haft pre­mi­e­re, og det ene­ste, der mu­lig­vis vil hin­dre den i at bli­ve en re­la­tiv suc­ces på linje med Hyun­dai i10, er, at Suzuki kæm­per med et lidt stø­vet ima­ge. Al respekt, men det er vel kun den spændsti­ge Swift , der for al­vor for­mår at træk­ke an­det end mi­dal­dren­de og æl­dre kun­der til. På den an­den si­de: Det stø­ve­de ima­ge er end­nu me­re ud­talt for Hyun­dai, der med i10 og­så bur­de ha­ve en klar vin­der i mi­kroklas­sen.

Med sund for­sig­tig­hed for­ven­ter Suzuki at sæl­ge 2.000 styk om året, hvil­ket er langt fra VW Up, Sko­da Ci­ti­go, Peu­geot 108, Toy­o­ta Ay­go og Ci­troën C1, men ik­ke langt fra de 2.809 solg­te Hyun­dai i10 i 2014. Ce­le­rio er klart en bed­re bil end de gam­le tril­lin­ger ( 108, Ay­go og C1), og den er umid­de­bart vur­de­ret me­get tæt på den fi ne i10.

Kon­klu­sio­nen er, at Ce­le­rio har for­ud­sæt­nin­ger­ne for at rok­ke ved al­der­s­for­de­lin­gen blandt Suzuki­e­jer­ne. Og for­ud­sæt­nin­ger­ne for at vin­de en be­ty­de­lig mar­keds­an­del. Godt for Suzuki, der li­ge om lidt og­så præ­sen­te­rer den nye og fri­ske Vi­ta­ra, der og­så bør kun­ne træk­ke lidt yn­gre kun­der til.

Den nye Suzuki Ce­le­rio ud­for­drer Hyun­dai i10 som mi­kroklas­sens stør­ste. Ce­le­rio er sam­ti­dig ve­lud­sty­ret og vel­kø­ren­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.