Bi­len kun få kø­ber

Su­baru går for at væ­re et vir­ke­ligt kva­li­tets­pro­dukt, men der er langt mel­lem kø­ber­ne. Ny ve­lud­sty ret mo­del skal skaff e kun­der

BT - - BILER - Gert C. Nielsen gert@ bi­len. dk

OVER­SET I 2014 valg­te un­der 400 dan­ske­re at kø­be en bil med seks stjer­ner på em­ble­met. Ja­pan­ske Su­baru har al­drig væ­ret et po­pu­lært mær­ke i Dan­mark, og set på ver­dens­plan er mær­ket da hel­ler ik­ke li­ge­frem blandt de stør­ste med en pro­duk­tion et sty kke un­der en mil­li­on bi­ler om året. Sam­ti­dig har det ja­pan­ske mær­ke et ry for at væ­re byg­get i en høj kva­li­tet, så den nær­mest al­drig skal på værk­sted. Den på­stand la­der vi stå et øje­blik, mens vi te­ster den nye Su­baru Out­ba­ck.

Kva­li­tet el­ler ej, så kø­rer den godt. Den re­le­van­te ud­ga­ve i Dan­mark er helt sik­kert den med en to­li­ters di­e­sel­mo­tor med 150 he­ste. Det er som al­le mo­to­rer hos Su­baru na­tur­lig­vis en boxer – ver­dens ene­ste di­e­sel af slagsen i øv­rigt, for en af de an­dre ken­de­tegn for Su­baru er, at de helst vil la­ve alt en smu­le an­der­le­des end kon­kur­ren­ter­ne. Når mo­to­ren er kold, ly­der der fak­tisk no­get af en ras­len fra mo­tor­rum­met, men ly­den for­svin­der, eft er­hån­den som den bli­ver var­met op. Det er en me­get fl ek­si­bel mo­tor, og den gør ar­bej­det fi nt.

Mil­li­ongear

Su­baru Out­ba­ck er født med træk på al­le fi re hjul, og så har den og­så au­to­mat­gear. Det er i form af mil­li­ongear, som al­le an­dre eft er­hån­den er gå­et bort fra til for­del for dob­belt­kob­lings­gear­kas­ser, men Su­baru er na­tur­lig­vis gå­et si­ne eg­ne ve­je og har i ste­det ud­vik­let løs på det, som kun­der­ne an­ser for det stør­ste pro­blem ved mil­li­ongear: Mo­to­ren kø­rer med fl ere om­drej­nin­ger, end far­ten be­ret­ti­ger til. Så­dan fø­les det i et nor­malt mil­li­ongear, især hvis man ac­ce­le­rer kraft igt. Su­baru har lagt syv kun­sti­ge trin ind i gear­kas­sen, og pres­ser man spe­e­de­ren me­re end 65 pro­cent ned, skift er den op gen­nem gea­re­ne som en nor­mal au­to­ma­tik­gear­kas­se. El­ler så­dan fø­les det, og man må gi­ve ja­pa­ner­ne, at det fak­tisk er me­get vel­lyk­ket.

Ben­zi­nud­ga­ven har til­sva­ren­de seks trin i sit mil­li­ongear. Hvor man­ge har brugt rem­træk til den slags gear­kas­ser, så me­ner Su­baru, at kæ­der gi­ver min­dre in­dre mod­stand, og der­for er bil­li­ge­re i drift . Og det er må­ske no­get af for­kla­rin­gen på, at gear­kas­sen vir­ker over­be­vi­sen­de. Au­di gjor­de det sam­me med de­res mul­ti­tro­nic- gear­kas­se.

Kø­re­op­le­vel­sen i den te­ste­de di­e­se­lud­ga­ve er, at bi­len med det fød­te fi re­hjul­s­træk er rig­tig god til at over­fø­re mo­men­tet på 350 Nm fra 1.600 om­drej­nin­ger. Der er god iso­le­ring fra mo­tor til ka­bi­ne og fra hjul til bil, så det he­le fo­re­går med mini­mum af støj.

Su­baru Out­ba­ck er ble­vet en smu­le læn­ge­re og bre­de­re, men lig­ner el­lers sig selv ret me­get ude­fra, selv om det er en ny kon­truk­tion. Men sti­ger man ind i bi­len, lig­ner den ik­ke sin for­gæn­ger. Den er ryk­ket me­get me­re ind mod den eu­ro­pæ­i­ske må­de at de­sig­ne en ka­bi­ne på, og det er helt sik­kert po­si­tivt ment.

Rum­me­lig og sik­ker

Når det kom­mer til sik­ker­heds- og ud­styrsni­veau, er Su­baru godt med. På sik­ker­heds­si­den har Su­baru na­tur­lig­vis og­så valgt en løs­ning lidt an­der­le­des end kon­kur­ren­ter­ne. Det nor­ma­le er at kom­bi­ne­re ka­me­ra­er med ra­dar el­ler nø­jes med sidst­nævn­te. Su­baru har valgt at nø­jes med to ka­me­ra­er pla­ce­ret øverst bag fron­tr­u­den og på­står, at de­res sy­stem er bed­re. Sam­men­lig­ning­s­tests sy­nes at gi­ve dem ret i, at sy­ste­met er me­get hur­tigt- re­a­ge­ren­de.

Ind­ven­dig er der rig­tig god plads i ka­bi­nen. Der er fi n plads til voks­ne på bag­sæ­det, og ba­ga­ge­rum­met slu­ger he­le 559 li­ter.

Pri­sen for Out­ba­ck med di­e­sel­mo­tor i la­ve­ste ud­styrsni­veau, Ba­se, er 599.500 kro­ner, men så vil det for de fl estes ved­kom­men­de hel­ler ik­ke væ­re nød­ven­digt at kø­be ek­straud­styr. På nær navi­ga­tion er det he­le med inkl. adap­tiv cru­i­secon­trol, elek­trisk mul­ti­indstil­le­ligt fø­rer­sæ­de, kli­maan­læg for­an og aircon til bag­sæ­det og me­get an­det. Der er tre ud­styrsni­veau­er: Ba­se, Rid­ge og Sum­mit - ta­get fra de ba­ser man har i bjerg­be­stig­ning. Pri­sen for Sum­mit er 100.000 kro­ner fl ere, og så er alt, man næ­sten kan tæn­ke sig frem til, med - navi­ga­tion, læ­der­sæ­der, 18 tom­mer fæl­ge osv.

Men umid­del­bart vil de fl este som sagt ha­ve nok i Ba­se- ud­ga­ven. Væl­ger man ben­zin­mo­tor frem­for di­e­sel, så er start­pri­sen 559.900 kr. for en 2,5 li­ters ben­zin­boxer­motor med 175 he­ste. Den har et mo­ment på 235 ved 4.000 om­drej­nin­ger og et for­brug, der er to ki­lo­me­ter dår­li­ge­re pr. li­ter end di­e­se­lud­ga­ven, som har et gen­nem­snits­for­brug på 16,4 km/ l. Beg­ge de­le ta­ler til for­del for di­e­sel­mo­to­ren.

2. Su­baru lig­ner ik­ke Su­baru ind­ven­digt, og det gør be­stemt ik­ke no­get. 3. Der er rig­tig god plads på bag­sæ­det. Og­så til voks­ne.

4. Ba­ga­ge­rum­met kan slu­ge 559 li­ter. 5. En­hver Su­baru- mo­tor er en boxer­motor. Og­så di­e­se­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.