Så let er det

BT - - BILER - Af Hans Uf­fe Christensen uf­fe@ bi­len. dk

Hvor­for fin­de den brug­te bil i Dan­mark, når ud­bud­det er me­get stør­re i vo­re na­bo­lan­de Tys­kland og Sve­ri­ge? Her er chan­cen for at fin­de præ­cis det ud­styr­strin, ki­lo­me­ter­tal og den øn­ske­de far­ve langt stør­re end i Dan­mark. Til­med kan man ik­ke sjæl­dent spa­re pæ­ne be­løb, for­di bi­ler hur­ti­ge­re mi­ster vær­di i lan­de uden re­gi­stre­rings­af­gift. Og den re­gi­stre­rings­af­gift, man skal be­ta­le ved brug­tim­port til Dan­mark, be­reg­nes ef­ter det dan­ske af­skriv­nings­for­løb.

Vi tog med Claus Car­sten­sen - an­sat hos fir­ma­et Qu­i­ck­im­port - til Sve­ri­ge ef­ter en af­lø­ser for ko­nens VW Po­lo. En tur, der ef­ter Claus egen me­ning spa­re­de ham for ca 15.00020.000 kr. alt af­hæn­gig af, hvad der ud­by­des på det dan­ske mar­ked.

Claus ind­led­te med at goog­le eg­ne­de bil­mo­del­ler i Tys­kland og Sve­ri­ge. Hur­tigt kom den rum­me­li­ge og for­nuf­tigt pris­sat­te Ford Mon­deo ind i bil­le­det, op­ly­ser han.

» Min ko­nes kør­sels­be­hov ræk­ker ik­ke til di­e­sel, så mo­tor­val­get faldt på 2,0 Du­raTec ben­zin med 145 he­ste. Nok til vor fa­mi­lie be­stå­en­de af fi­re per­so­ner, « for­tæl­ler Claus Car­sten­sen, der til dag­lig cyk­ler på job.

En pri­vat­per­son i Mal­mø hav­de en 2001- mo­del med 220.000 ki­lo- me­ter på tæl­leren til salg for 17.000 sven­ske kro­ner ( knap 14.000 dan­ske kro­ner). End­da i det flot­te Ghi­aud­styr­strin. Ef­ter eget ud­sagn me­get vel­holdt trods det lidt hø­je ki­lo­me­ter­tal.

» Det lød be­snæ­ren­de, så jeg tog kon­takt til sæl­ger sam­me dag og ud­valg­te to lig­nen­de bi­ler in­den for ri­me­lig af­stand, hvis den før­ste skul­le vi­se sig at væ­re dår­li­ge­re end be­skre­vet. Før af­rej­se an­søg­te jeg om en for­hånds­vur­de­ring af bi­lens re­gi­stre­rings­af­gift via min ar­bejds­gi­ver Qu­i­ck­Im­port, som be­reg­ner og ind­ta­ster re­gi­stre­rings­af­gif­ter til SKAT. Fir­ma­et op­ly­ste da­gen ef­ter en for­ven­tet re­gi­stre­rings­af­gift på 11.000 kro­ner, « for­tæl­ler Claus Car­sten­sen.

Hos sæl­ge­ren i Mal­mø vi­ste bi­len sig at væ­re bed­re end for­ven­tet. Den kør­te og­så upå­kla­ge­ligt, og alt ek­straud­styr vir­ke­de. Den hav­de end­da me­re ud­styr end be­skre­vet i an­non­cen. Ek­sem­pel­vis elek­tri­ske læ­der­sæ­der, ny­ser­vi­ce­ret kli­maan­læg, fuld ser­vi­ce­bog, fart­pi­lot m. m. Og trods de man­ge ki­lo­me­ter vir­ke­de mo­tor og gear­kas­se ik­ke slidt.

Prut­ter om pri­sen

Claus star­te­de med at til­by­de 15.000 sven­ske kro­ner, men sæl­ger vil­le ik­ke gå læn­ge­re ned end til 16.000 sva­ren­de til 12.400 dan­ske kro­ner. Det blev kø­be­sum­men. Bi­len blev be­talt med det sam­me og ta­get med hjem til Kø­ben­havn. Da­gen ef­ter kør­tes den til syn. En brem­se­skri­ve var på græn­sen af det pas­sab­le, men­te syns­man­den. For­ment­lig for­di bi­len har holdt stil­le et styk­ke tid.

Den pas­se­re­de dog, og syns­me­d­ar­bej­de­ren re­gi­stre­re­de told­syn, så Claus kun­ne rin­ge til Qu­i­ck­Im­port og over­fø­re pen­ge til den be­reg­ne­de re­gi­stre­rings­af­gift. Så går det hur­tigt. Qu­i­ck­im­port sen­der en mail med pris og kon­tonum­mer til straksover­før­sel. To mi­nut­ter ef­ter får Claus en mail der be­kræf­ter, at bi­len er klar til num­mer­pla­der. Syns­man­den spør­ger om, det skal væ­re med el­ler uden EU- logo. Så let er det.

» I gam­le da­ge vil­le jeg væ­re nødsa­get til at kø­re hjem i ind­kørs­len og an­mel­de bi­len til im­port hos SKAT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.