Den ty­ske kæm­pe

BMW X6 er en usæd­van­lig bil med sin cou­pe­form i SUV- klas­sen. Den er da og­så først og frem­mest tænkt til det ame­ri­kan­ske mar­ked

BT - - BILER -

TEST vi er ved det, så er og­så Mer­ce­des på vej med en SUV- coupé, så selv om det må­ske ik­ke er på dis­se kan­ter, vi er mest be­gej­stre­de for den slags bi­ler, så har de et mar­ked.

Hvis man er til bi­ler i den sto­re SUV- klas­se, og sam­ti­dig kan nø­jes med 580- li­ters ba­ga­ge­rum og godt kan li­de cou­pe­for­men, er her bi­len, der der kan dæk­ke øn­sket.

Cou­pe­for­men gi­ver ind­tryk af en bil, der er agil. Det er ik­ke snyd, for BMW er fak­tisk i stand til at frem­stil­le tonstun­ge kø­re­tø­jer, der har bed­re kø­re­e­gen­ska­ber end man­ge bi­ler, der hol­der sig tæt­te­re på as­fal­ten.

Og en for­del ved at løf­te en bil så højt er, at den rent fak­tisk er tem­me­lig god i ter­ræn. Der­næst har man en fan­ta­stisk over­sigt over tra­fik­ken for­an fra sin op­hø­je­de po­si­tion. En­de­lig har man en kæm­pe ka­bi­ne at bol­tre sig i.

Fyl­der me­get på vej­en

Men det vir­ker som no­get over­dre­vent stort, når man cru­i­ser ned ad mo­tor­vej­en. Det er til gen­gæld og­så en gan­ske ferm for­nem­mel­se, hvis man ik­ke li­ge kom­mer til at kø­re i et spor ved vej­ar­bej­de, der ik­ke er me­re end to me­ter bredt. For det er bi­len og­så, og der­til kom­mer spej­le­ne. Så man er tæt på med­tra­fi­kan­ter­ne.

Det kan nok ik­ke over­ra­ske, at de sto­re fi­re­hjul­struk­ne BMWer bli­ver byg­get i USA, hvor mar­ke­det for den slags bi­ler er me­get stør­re end i Eu­ro­pa. Før­ste gang jeg prø­ve­de en BMW X6, var ved den op­rin­de­li­ge in­tro­duk­tion, der fo­re­gik i South Ca­ro­li­na, og her kom man al­drig til at tæn­ke på bi­len som spe­ci­elt bred, for­di ve­je­ne er bre­de­re. Den­gang fik vi og­så syn for, hvor godt al­le BMWs elek­tron­si­ke sy­ste­mer er til at hol­de så­dan en tung bil stan­gen - selv i glat fø­re. BMW hav­de le­jet en ba­ne til for­må­let.

På no­mal re­gi­stre­ring blev der kun solgt en en­kelt af dem i Dan­mark i 2014, men der­til kom­mer fle­xlea­sing- bi­ler, der ik­ke re­gi­stre­res i det nor­ma­le sy­stem.

X5 me­re ud­bredt

Men selv med det ukend­te tal kan man godt kon­klu­de­re, at X6 ik­ke fal­der i dan­sker­nes smag på sam­me må­de som fæt­ter X5, som den de­ler plat­form med, men som til gen­gæld har det helt sto­re ba­ga­ge­rum.

Og så kom­mer man nok uund­gå­e­ligt til­ba­ge til spørgs­må­let om, hvor­for man skal be­ta­le så me­get me­re for en bil, der har et min­dre ba­ga­ge­rum. Og mit svar må væ­re, at det er, for­di den fak­tisk er smart på sin helt egen ko­los­sa­le må­de. Ser man på præ­sta­tio­ner­ne med den seks­cy­lin­dre­de tre­li­ters di­e­sel­mo­tor, kan den sag­tens bæ­re cou­pe­for­men med en 0- 100 ki­lo­me­ter i ti­men tid på blot 6,7 se­kun­der, og skul­le man kom­me i nær­he­den af en tysk mo­tor­vej, stop­per spe­edo­me­ter­nå­len først ved 230 km/ t. Gan­ske im­po­ne­ren­de når man nu brin­ger 2,1 ton på væg­ten. Et mo­ment på 560 Nm ved 1.500 om­drej­nin­ger gi­ver det nød­ven­di­ge skub.

Grund­pri­sen for den seks­cy­lin­dre­de di­e­sel­ma­ski­ne på tre li­ter er godt 1,3 mil­li­o­ner kro­ner, og selv om der er gan­ske me­get ud­styr i som stan­dard, er der al­tid plads til me­re. I den te­ste­de ud­ga­ve f. eks. M sport­spak­ken til 133.841 kr., glas­sol­tag til 27.426 kr. og et næ­sten uund­vær­ligt sur­ro­und view, der gi­ver mu­lig­hed for at se bi­len i fug­le­per­spek­tiv - gan­ske be­ha­ge­ligt, når nu bi­len er knap fem me­ter lang.

Desvær­re lø­ber et navi­ga­tions­an­læg og­så op i over 56.000 kr., li­ge­som det fik­se he­ad- up- dis­play skal ko­ste 30.498 kr. Og testud­ga­ven går ik­ke ned på ud­styr, som der er for 376.290 kr. af.

X6 fås og­så med an­dre mo­tor­valg, hvor hur­tig­ste ud­ga­ve med ot­te cy­lin­dre kan føl­ge de fle­ste sport­s­vog­ne til dørs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.