For­tæl­lin­gen om

FC Kø­ben­havn er brændt varm på Ni­ck­las Bendt­ner og har nu gjort alt klar til, at an­gri­be­ren skal fø­le sig vel­kom­men hjem­me i den dan­ske ho­ved­stad. Me­get ger­ne al­le­re­de til som­mer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRANS­FER- TID Sø­ren Klæ­strup skl@ spor­ten. dk

Med til­ba­ge­strø­get hår, ik­lædt sol­bril­ler, lang, åben­stå­en­de frak­ke, jak­ke­sæt, rødt slips og bru­ne kø­re­hand­sker sad Ni­ck­las Bendt­ner på sin plads med et kæm­pe smil på læ­ben. Flan­ke­ret af en god ven til ven­stre for sig og di­rek­tø­ren i FC Kø­ben­havn, Anders Hørs­holt, til høj­re for sig. For­å­ret hav­de en­de­ligt ramt lan­det, der var der­by mod Brønd­by i na­tio­nal- are­na­en, alt klin­ge­de af no­get stort og loven­de.

Når Su­per­liga- sæ­so­nen hed­der 2015/ 16, be­hø­ver Ni­ck­las Bendt­ner ik­ke læn­ge­re op­træ­de som gæst på dansk græs. Står det til FC Kø­ben­havn, skal 27- åri­ge Bendt­ner træk­ke hol­dets hvi­de trø­je over ho­ve­d­et. Så hur­tigt som mu­ligt på en per­ma­nent kon­trakt.

For­ar­bej­det har fun­det sted. I be­gyn­del­sen af vin­te­r­ens trans­fer­vin­due tog klub­bens nor­ske ma­na­ger, Stå­le Sol­bak­ken, per­son­ligt kon­takt til Ni­ck­las Bend­ter og med­del­te ham, at FC Kø­ben­havn var pa­rat til at by­de ham in­den­for, Bendt­ner skul­le ba­re si­ge til.

Sto­rak­tio­nær i sel­ska­bet bag FCK Erik Skjær­bæk yn­der at hol­de sig i bag­grun­den og und­la­der at kom­men­te­re of­fent­ligt på fod­bold­for­ret­nin­gen. Men da nav­net Ni­ck­las Bendt­ner blev bragt frem som en mu­lig til­gang for et par uger si­den, var Skjær­bæk ik­ke læn­ge­re hver­ken til­k­nap­pet el­ler af­vi­sen­de, li­ge­som sto­rak­tio­næ­ren lod omver­de­nen for­stå, at tan­ker­ne om et ind­køb i Bendt­ner- klas­sen ik­ke lå ham fjer­nt.

For et år si­den vil­le de fær­re­ste tæn­ke tan­ken, at Ni­ck­las Bendt­ner kun­ne væ­re en re­a­li­stisk mu­lig­hed i Su­per­liga­en, og selv om der sta­dig er lang vej fra Wol­fsburg til FC Kø­ben­havn, li­ge­som me­get skal gå op i en hø­je­re en­hed, før det sker, åb­ne­de Brønd­bys cho­ke­ren­de Da­ni­el Ag­ger­trans­fer med ét for, at selv us­and­syn­li­ge hand­ler kan bli­ve sand­syn­li­ge. Det kan plud­se­lig gå stærkt i fod­bold­ver­de­nen.

BT har talt med en lang ræk­ke kil­der med dyb ind­sigt i FC Kø­ben­havn og i Ni­ck­las Bendt­ners frem- ti­di­ge fod­bold­liv. In­gen øn­sker at bli­ve ci­te­ret, men de be­ret­ter og for­kla­rer til bag­grund, hvil­ke pa­ra­me­tre der skal op­fyl­des, før FCK og Bendt­ner bli­ver til me­re end en flirt.

Spil­le­ti­den i Wol­fsburg:

Skif­tet fra en­gelsk til tysk fod­bold skul­le mar­ke­re en frisk start. Ni­ck­las Bendt­ner an­kom til Wol­fsburg ude af form ef­ter lang tid uden re­gu­lær spil­le­tid. Beg­ge par­ter vid­ste ud­mær­ket, at dan­ske­ren der­for skul­le bru­ge en god po­r­tion tid på at kom­me i form. Prog­no­sen lød på fi­re må­ne­der.

Egent­lig for­løb det som plan­lagt, og over for Bendt­ner lød mel­din­gen, at klub­ben var til­freds med ind­sat­sen. Der kom al­drig mar­kant tid på ba­nen, for mens Ni­ck­las Bendt­ner spil­le­de sig i form, do­mi­ne­re­de den ru­ti­ne­re­de 35- åri­ge kro­at Ivi­ca Olic i an­gre­bet.

I vin­ter­pau­sen blev han dog sendt vi­de­re til Ham­burg SV, og med et var vej­en ba­net for spil­le­tid. Ch­eftræ­ner Die­ter Heck­ing for­tal­te de to til­ba­ge­væ­ren­de fuld­blod­s­an­gri­be­re, Bas Dost og Ni­ck­las Bendt­ner, at det der­ef­ter var 50/ 50 mel­lem de to, og at kon­kur­ren­cen var helt åben.

Bas Dost fik før­ste for­søg i for­års­sæ­so­nen, da Bun­des­liga­ens su­veræ­ne fø­rer­hold, Bay­ern Mün­chen, kom på be­søg. Nær­mest miraku­løst score­de Bas Dost to mål i Wol­fsburgs 4- 1- sejr, og si­den har hol­læn­de­ren bom­bet mål ind, om­end målsti­men de se­ne­ste kam­pe er stil­net lidt af.

Egent­ligt har Bendt­ner ik­ke gjort no­get for­kert, Bas Dost har blot over­ra­sket. Der­for er spil­le­ti­den knap. Wol­fsburg har dog gang i en suc­ces­rig sæ­son, og ef­ter som­mer­fe­ri­en står den på Cham­pions Le­ague.

Det be­ty­der, at Wol­fsburg vil på mar­ke­det ef­ter en ny stjer­ne­an­gri­ber, og der er re­ser­ve­ret 50 mil­li­o­ner eu­ro til det. Når det sker, er Ni­ck­las Bendt­ner ne­de som tred­je­valg, og da Wol­fsburg kun spil­ler med én de­ci­de­ret an­gri­ber, kan Bendt­ner på pa­pi­ret se frem til me­re tid på bæn­ken – og det æn­drer tors­da­gens mål ef­ter alt at døm­me ik­ke på.

Den frem­tid kan den dan­ske an­gri­bers bag­land og­så se for sig, og al­ter­na­ti­ve løs­nin­ger fremad­ret­tet er an­gi­ve­ligt i stø­be­ske­en. Bå­de et lån el­ler et per­ma­nent skif­te kan kom­me på ta­le. Her kom­mer FC Kø­ben­havn ind i bil­le­det.

Øko­no­mi­en:

Me­get, rig­tig me­get, hand­ler om pen­ge. FCK kan umu­ligt til­by­de Ni­ck­las Bendt­ner en løn­pak­ke ma­gen til den i Wol­fsburg, men man kan kom­me i nær­he­den.

En to- årig af­ta­le med en årsløn på 10 mil­li­o­ner kro­ner og en til­træ­del­ses­bonus på sam­me be­løb lig­ner det ni­veau, Ni­ck­las Bendt­ner kun­ne ram­me i FC Kø­ben­havn. Fi­du­sen er, at Bendt­ner skal be­ta­le tysk skat af til­træ­del­ses­bonus­sen, hvil­ket hjæl­per på den sam­le­de løs­ning.

Wol­fsburg skal og­så ha­ve en in­ter­es­se i at slip­pe Ni­ck­las Bendt­ner på en fri trans­fer, el­lers stik­ker øko­no­mi­en helt af.

I den ty­ske klub kan man nemt le­ve med at af­løn­ne Bendt­ner med tæt på 20 mil­li­o­ner kro­ner om året, selv­om han blot skul­le age­re tred­je­an­gri­ber. En stor­klub i Eu­ro­pa bør ha­ve tre an­gri­be­re på højt ni­veau, og det ko­ster. Der­for skal Ni­ck­las Bendt­ner selv sø­ge af­ske­den med Wol­fsburg og be­de om en fri trans­fer og selv vil­le til FCK, for han kan al­tid tje-

LØR­DAG 21. MARTS 2015 ne me­re an­dre ste­der end i Dan­mark.

I FC Kø­ben­havn hand­ler et køb af Ni­ck­las Bendt­ner ik­ke om ima­ge, la­der man for­stå. Hvis an­gri­be­ren hen­tes, sker det ud fra et sport­s­ligt per­spek­tiv, og for­di FCK tror på, at de med Bendt­ner på hol­det kan stry­ge til tops i Su­per­liga­en og be­gå sig so­lidt i eu­ro­pæ­isk fod­bold.

Den øko­no­mi­ske ge­vinst for FCK ved at hen­te Ni­ck­las Bendt­ner fin­des via sport­s­li­ge re­sul­ta­ter, for sandheden er, at in­gen klub­ber i Dan­mark re­elt tje­ner styr­ten­de med pen­ge på at sæl­ge de­res stjer­ne­nav­nes spil­ler­trø­jer. Må­ske ry­ger der 5.000 af­sted

FCK har al­le­re­de gjort for­ar­bej­det i for­sø­get på at hen­te Ni­ck­las Bendt­ner til klub­ben. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.