M en for­års­flirt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LØR­DAG 21. MARTS 2015 i før­ste pe­ri­o­de, men et læn­ge­re­va­ren­de salg er ik­ke re­a­li­stisk.

I FCK- le­del­sen fin­der man det hel­ler ik­ke uto­pisk at tro på, at Bendt­ner po­ten­ti­elt kan sæl­ges vi­de­re ef­ter to sæ­so­ner i den dan­ske klub. Over 20 mål per sæ­son gan­get med to og så er va­ren so­lid igen, ly­der det. Uden for FC Kø­ben­havn er over­be­vis­nin­gen om den mu­lig­hed dog ik­ke stor, for trans­fer­mar­ke­det for al­dren­de spil­le­re har læn­ge væ­ret dødt.

Stå­le Sol­bak­ken:

Al­le ved, at Ni­ck­las Bendt­ner hol­der af at hyg­ge sig, når han ik­ke spil­ler kam­pe el­ler træ­ner. Ba­re for­di han skul­le flyt­te hjem til Kø­ben­havn, be­ty­der det ik­ke, at han stop­per med det.

Der hvi­ler så­le­des at vist an­svar på Stå­le Sol­bak­kens skul­dre, og nord­man­den skal for­ven­te at væ­re op­mærk­som på at hol­de Bendt­ner fo­ku­se­ret på fod­bol­dens fri­stel­ser – ik­ke an­det. Det har Sol­bak­ken haft held til med ek­sem­pel­vis Clau­de­mir, som var glad for at fe­ste igen­nem i sin tid i FCK, så mon ik­ke det sam­me kan la­de sig gø­re med Bendt­ner.

Stå­le Sol­bak­ken tror fuldt og fast på, at han kan hånd­te­re den dan­ske an­gri­ber. Sam­me op­fat­tel­se fand­tes ik­ke i FC Kø­ben­havn for år til­ba­ge. Den­gang af­vi­ste le­del­sen at for­sø­ge at hen­te Bendt­ner, for­di vur­de­rin­gen var, at han hav­de en dår­lig ind­fly­del­sen på re­sten af trup­pen. Men no­get ty­der på, at Ni­ck­las Bendt­ner ik­ke blot er et fi­nur­ligt på­fund fra Sol­bak­kens si­de. Bå­de i som­mer og den­ne vin­ter bej­le­de han til an­gri­be­ren.

Skul­le Bendt­ner kom­me re­tur til Dan­mark, vil­le han om­gå­en­de bli­ve fan- fa­vo­rit i Kø­ben­havn, og den tan­ke for­sø­ger le­del­sen i klub­ben at sæl­ge til Bendt­ner. Det er me­get lang tid si­den, at Ni­ck­las Bendt­ner har væ­ret al­les ynd­ling på klub­plan. Den mu­lig­hed fin­des i FCK.

Ud­for­drin­gen for sam­me FCK- le­del­se er ik­ke at væ­re for klæ­brig i jag­ten på Bendt­ner. Græn­sen er al­le­re­de nå­et med de of­fent­li­ge ud­ta­lel­ser om et po­ten­ti­elt Bendt­ner- skif­te, li­ge­som di­rek­tør Anders Hørs­holt ik­ke kon­stant kan in­vi­te­re Ni­ck­las Bendt­ner på fod­bold i Par­ken.

Per­so­nen ved si­den af Hørs­holt på VIP- af­snit­tet er al­tid en per­son­lig gæst af FCK- di­rek­tø­ren, så tro ik­ke at bil­le­der­ne af ham og Bendt­ner sam­men un­der et der­by mel­lem FCK og Brønd­by er til­fæl­di­ge.

Ni­ck­las Bendt­ner sid­der mest på bæn­ken i Wol­fsburg, og vej­en til spil­le­tid kan bli­ve end­nu læn­ge­re, hvis klub­ben kø­ber en ny stjer­ne­an­gri­ber med ud­sig­ten til at skul­le spil­le Cham­pions Le­ague næ­ste sæ­son. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Ni­ck­las Bendt­ner var på plads da FCK slog Brønd­by 3- 1 i Te­lia Par­ken 8. marts Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Ni­ck­las Bendt­ner er ene­ste til­ba­ge­væ­ren­de dan­sker i de eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.