’ RE­AL- KAM­PEN IN­TER

At­léti­co Madrids træ­ner, Die­go Si­meo­ne, på­stod i går, at han er me­re fo­ku­se­ret på kam­pen mod Ge­ta­fe i La Liga end Cham­pions Le­ague- kvart­fi­na­len mod Re­al Madrid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - CHAM­PIONS LE­AGUE Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

At­léti­co Madrids ar­gen­tin­ske ch­eftræ­ner, Die­go Si­meo­ne, var i går ef­ter­mid­dag le­ve­rings­dyg­tig i en op­sigtsvæk­ken­de ud­ta­lel­se.

Et par ti­mer ef­ter det stod klart, at hans trop­per i Cham­pions Le­ague- kvart­fi­na­len skal mø­de lo­kal­ri­va­ler­ne fra Re­al Madrid, på­stod han ved et vel­be­søgt pres­se­mø­de, at han er me­re fo­ku­se­ret på we­e­ken­dens hjem­me­kamp i den span­ske liga mod Ge­ta­fe.

» Li­ge nu in­ter­es­se­rer Re­al­kam­pen mig ik­ke. Mit ful­de fo­kus er ret­tet mod vo­res op­gør mod Ge­ta­fe ( i dag, red.). De skal be­sej­res, så vi kan hol­de af­stand til for­føl­ger­ne i li­ga­en og må­ske hen­te ind på Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid i top­pen, « sag­de han.

Den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­spil­ler og nu­væ­ren­de eks­pert­kom­men­ta­tor på TV- sta­tio­nen Ca­nal9, Esben Han­sen, tviv­ler dog på, at Die­go Si­meno­ne tal­te helt sandt. må­ned si­den be­sej­re­de de Ro­nal­do & co. 4- 0 på hjem­me­ba­ne, og over to kam­pe er At­léti­co un­der Si­meo­nes le­del­se alt­så uhyg­ge­ligt svæ­re at slå, « si­ger Esben Han­sen.

Han for­ven­ter, at det før­ste kvart­fi­na­le- op­gør på At­léti­co Madrids hjem­me­ba­ne 14. april bli­ver må­l­fat­tigt, og at tin­ge­ne bli­ver af­gjort en uge se­ne­re på Esta­dio San­ti­a­go Ber­nabéu.

» For Re­al Madrid er der be­stemt ik­ke ta­le om en øn­ske­lod­træk­ning, og over to kam­pe kan jeg sag­tens se At­léti­co sik­re sig en sam­let sejr, « si­ger Esben Han­sen.

Gen­ta­gel­se fra sid­ste år

Chan­ce­vur­de­rin­gen øn­ske­de Re­al Madrids di­rek­tør Emi­lio But­ragu­eño, der ved fod­boldVM i Me­xi­co ’ 86 var med til at sen­de Dan­mark ud af tur­ne­rin­gen med et ne­der­lag på 1- 5, ved gårs­da­gens lod­træk­nings- se­an­ce i den schweizi­ske by Ny­on ik­ke at for­hol­de sig til.

» Vi har i den­ne sæ­son mødt hin­an­den fle­re gan­ge. Vi ken­der der­for hin­an­dens styr­ker og svag­he­der sær­de­les godt. Jeg har kun pæ­ne ord at si­ge om At­léti­co. De ind­kas­se­rer ik­ke man­ge mål, og er ge­ne­relt eks­per­ter i at få det bed­ste ud af en­hver si­tu­a­tion, « sag­de Emi­lio But­ragu­eño.

Kam­pen er en gen­ta­gel­se af sid­ste års dra­ma­ti­ske Cham­pions Le­ague- fi­na­le i Lis­sa­bon:

Ef­ter or­di­nær spil­le­tid var stil­lin­gen 1- 1, hvor­ef­ter Re­al Madrid sik­re­de sig tit­len med tre scor­in­ger i til­læg­s­ti­den.

» Det var en stor tri­umf for os. Men man vin­der alt­så ik­ke nye mester­ska­ber på tid­li­ge­re ti­ders me­rit­ter. Vi er be­vid­ste om, at vi skal spil­le op til vo­res al­ler­bed­ste for at vin­de, « sag­de Emi­lio But­ragu­eño.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.