RESSERER MIG IK­KE’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAMS DOM IND­BYR­DES KAM­PE

er det gå­et i kvart­fi - na­li­ster­nes tid­li­ge­re ind­byr­des Eu­ro­pa Cup- op­gør:

Så­dan

AT­LÉTI­CO MADRID- RE­AL MADRID: 1- 3 Før­ste kamp spil­les på Esta­dio Vi­cen­te Cal­deron i Madrid tirs­dag 14. april, mens der er re­tur­kamp 22. april på Esta­dio San­ti­a­go Ber­nabéu i Madrid.

JU­VEN­TUS- MO­NA­CO:

1- 1 ( in­gen uaf­gjor­te kam­pe)

kamp spil­les på Ju­ven­tus Sta­di­um i Tor­i­no 14. april, mens der er re­tur­kamp 22. april på Sta­de Lou­is II i Mo­na­co.

Før­ste

BTs spil­eks­pert vur­de­rer de fi re kvart­fi na­ler:

PA­RIS SG - BAR­CE­LO­NA 25/ 75 Bar­ce­lo­na vir­ker til at ramt for­men på det helt rig­ti­ge tids­punkt, mens PSG må und­væ­re Zla­tan i den før­ste kamp. Alt an­det li­ge skal ka­ta­la­ner­ne væ­re ret så kla­re fa­vo­rit­ter. AT­LÉTI­CO MADRID - RE­AL MADRID 40/ 60 FC PO­R­TO - BAY­ERN MÜN­CHEN 15/ 85 Bay­ern vir­ker skræm­men­de go­de og vir­ker li­ge nu som fa­vo­rit­ten til at vin­de Cham­pions Le­ague. Der skal ske et min­dre mira­kel, hvis FC Po­r­to skal sen­de dem ud over to kam­pe. JU­VEN­TUS - AS MO­NA­CO 70/ 30 Mo­na­cos stør­ste chan­ce be­står i, at hol­dets stær­ke de­fen­siv bæ­rer dem igen­nem igen, for Ju­ven­tus ser skræm­men­de ud, og selv uden Paul Pog­ba bør de re­la­tivt pro­blem­frit gå vi­de­re.

Cham­pions Le­agu­e­fi­na­len sid­ste år var den før­ste af sin slags, hvor to hold fra sam­me by mød­te hin­an­den. Re­al Madrid vandt 4- 1 og klub­fod­bolds mest ef­ter­trag­te­de tro­fæ i en fi­na­le, hvor det sid­ste mål blev sat ind af Cri­sti­a­no Ro­nal­do på straf­fes­park ( fo­to). Nu mø­des de to hold igen i Cham­pions Le­ague - den­ne gang i kvart­fi­na­ler­ne. Fo­to: Action Ima­ges/ AFP Re­al Madrid er me­get langt fra top­ni­veau­et, og man for­nem­mer lidt dis­har­moni i trup­pen. At­léti­co har før dril­let by­s­bør­ne­ne, så den­ne kvart­fi na­le frem­står som den mest åb­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.