De tre an­dre Cham­pions Le­ague- kvart­fi na­ler

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC PO­R­TO - BAY­ERN MÜN­CHEN

må Bun­des­liga- top­hol­det Bay­ern Mün­chen be­trag­tes som fa­vo­rit til den sam­le­de sejr mod FC Po­r­to.

UMID­DEL­BART VUR­DE­RET

MEN DEN

po­rtu­gi­si­ske klub er alt­så ube­sej­ret i si­ne se­ne­ste tre Eu­ro­pa Cup- du­el­ler mod ty ske hold. Men­talt kan det­te må­ske få be­ty dning for ud­fal­det.

er fy­sisk stær­ke og an­gri­ber med en enorm sty rke, « ro­ser Bay­erns span­ske træ­ner Pep Gu­ar­di­o­la, der fø­ler sig godt for­be­redt til op­ga­ven.

Shakh­tar Do­netsk i ot­ten­de­dels­fi na­len. De var i sam­me Cham­pions Le­ague- grup­pe som Po­r­to. Der­for har vi al­le­re­de nær­stu­de­ret Por­tos spil­lestil, « si­ger han.

hos FC Por­tos tid­li­ge­re må­l­mand

» FC PO­R­TO

» VI BE­SEJ­RE­DE

LOD­TRÆK­NIN­GEN VÆK­KER

Vi­tor Baia gla­de min­der.

vel egent­lig ik­ke ha­ve få­et en me­get vær­re mod­stan­der. Men da jeg selv var ak­tiv, mød­te vi Bay­ern ( i Eu­ro­pa Cup- fi na­len for mester­hold 1987, red.) og vandt. Det kan på den per­fek­te dag ske igen, « si­ger han.

» VI KUN­NE

PA­RIS SAINT- GER­MAIN - FC BAR­CE­LO­NA

må i den før­ste kamp hjem­me på Parc de Prin­ce mod FC Bar­ce­lo­na und­væ­re sin sven­ske stjer­ne Zla­tan Ibra­him­ovic, der er ude med ka­ran­tæ­ne. En kæm­pe bet for det fran­ske stor­hold, der i Cham­pions Le­agu­es ot­ten­de­dels­fi na­le slog Chel­sea ud.

hold mød­te og­så hin­an­den i tur­ne­rin­gens ind­le­den­de grup­pe­spil. Her blev det til hjem­me­sej­re ( 3- 2 i Pa­ris og 3- 1 i Bar­ce­lo­na).

PA­RIS SAINT- GER­MAIN

DE TO

» FC BAR­CE­LO­NA

er hol­det, der skal be­sej­res, hvis man vil vin­de Cham­pions Le­ague, « si­ger Esben Han­sen, der gi­ver Pa­ris Saint- Ger­main en fair chan­ce for at vin­de.

her mu­lig­he­den for at vi­se, at de i for­hold til tid­li­ge­re har ta­get et skridt opad på den eu­ro­pæ­i­ske rangsti­ge. Det er en svæk­kel­se, at de må und­væ­re Ibra­him­ovic i den før­ste kamp. Men de øv­ri­ge spil­le­re har ved an­dre lej­lig­he­der i den­ne sæ­son vist, at de kan le­ve­re sto­re præ­sta­tio­ner uden ham, « si­ger Esben Han­sen.

» DE FÅR

JU­VEN­TUS - AS MO­NA­CO

ita­li­en­ske stor­klub Ju­ven­tus læg­ger man ik­ke skjul på, at man er til­freds med, at kvart­fi na­le- mod­stan­de­ren blev fran­ske AS Mo­na­co. glad, « si­ger klub­di­rek­tør Pa­vel Ned­ved og til­fø­jer:

Mo­na­co, men jeg me­ner, at vi har go­de chan­cer for at spil­le os i se­mi­fi na­len. «

til gen­gæld ik­ke AS Mo­na­cos vi­ce­præ­si­dent Va­dim Va­sily­ev, selv­om pi­len pe­ger i op­ad­gå­en­de ret­ning eft er den over­ra­sken­de sejr i ot­ten­dels­fi na­len over Ar­se­nal.

I DEN » JEG ER » VI RESPEK­TE­RER

LOD­TRÆK­NIN­GEN BE­HA­GER

» UD­VIK­LINGS­MÆS­SIGT ER

vi et helt an­det sted, end hvor Ju­ven­tus be­fi nder sig. Det er alt­så kun to år si­den, at vi spil­le­de i den næst­bed­ste fran­ske liga. For mig at se er vi un­der­dogs mod Ju­ven­tus. Vi har alt at vin­de og in­tet at ta­be, « si­ger han.

til Ju­ven­tus’ for­del. I 22 eu­ro­pæ­i­ske op­gør mod fran­ske hold har de vun­det 13 gan­ge, og end­nu har ita­li­e­ner­ne al­drig tabt på hjem­me­ba­ne.

STA­TI­STIK­KEN TA­LER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.