Nu smi­ler d

Es­b­jerg fi k brudt en sti­me på tre Su­per­liga­ne­der­lag i træk. Og for før­ste gang i lang tid ose­de ve­stjy­der­ne af over­skud

BT - - ALKA SUPER LIGA - OPREJS­NING Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk

Ska­der Ret­fær­dig­vis skal det næv­nes, at Es­b­jerg langt fra har væ­ret hel­di­ge på ska­des­fron­ten. Pro­fi­ler som Jep­pe Andersen ( tv.) og Jonas Knudsen ( th.) er lø­bet ind i læn­ge­re­va­ren­de ska­der i lø­bet af for­å­rets før­ste fi­re kam­pe.

Det var godt nok i går, at må­nen i sin tur rundt om jor­den i en over­gang skyg­ge­de for 81 pro­cent af solski­ven. Og det var og­så i går, at et tungt tæp­pe af grå sky­er lag­de sig over lan­det og brød sti­men af fl ot­te ly­se­blå for­års­da­ge.

Al­li­ge­vel blev det da­gen, hvor til­væ­rel­sen lys­ne­de for Es­b­jergs hårdt prø­ve­de fod­bold­hold. For med en 2- 0- sejr over OB i Oden­se fi k es­b­jer­gen­ser­ne re­van­che­ret en for­fær­de­lig start på for­å­ret og ja­get det lu­ren­de nedryk­nings­spø­gel­se dybt ind un­der sen­gen igen – hol­det er i skri­ven­de stund 11 po­int for­an FC Vestsjæl­land.

Es­b­jerg mød­te el­lers et OBhold, der var ube­sej­re­de på TreFor Park i he­le Ove Pe­der­sens re­ge­rings­tid. Men ude­hol­det var i aft es bed­re på al­le fod­bol­dens pa­ra­me­tre. Og så må det ha­ve gjort sej­ren ek­stra sød, at 1- 0- målsco­re­ren, Da­ni­el Lars­son, i vin­ter var mil­li­me­ter fra at bli­ve OB- spil­ler – men i trans­fer­vin­du­ets sid­ste se­kund lok­ke­de Es­b­jerg ham ud af fyn­bo­er­nes hæn­der.

Læg der­til, at sej­ren sik­re­de vig­ti­ge tv- ret­tig­heds­kro­ner til klubkas­sen.

Gi­ver tro

Jo, der var me­get at smi­le af for ch­eft ræ­ner Ni­els Fre­de­rik­sen. Og det gjor­de han og­så – som en fl æk­ket træsko .

» Sej­ren be­ty­der rig­tig me­get. Jeg har ik­ke væ­ret be­kym­ret for ne­der­la­ge­ne ind­til vi­de­re, for det har væ­ret mod nog­le rig­tig dyg­ti­ge hold. I dag mø­der vi et hold, vi skal må­le os med, og der vi­ser vi, at vi er bed­re. Det gi­ver no­get tro fremad­ret­tet, « sag­de Ni­els Fre­de­rik­sen og fort­sat­te:

» Jeg har med vil­je ik­ke gjort det til en skæb­ne­kamp. Men det var rig­tig vig­tigt for os at få tre po­int mod en di­rek­te bund­kon­kur­rent. Su­per vig­tigt! «

Det var godt, at I fi k lok­ket Da­ni­el Lars­son til at væl­ge Es­b­jerg frem for OB?

» Ja, i dag var jeg glad for det. Hav­de du spurgt for et par kam­pe si­den, er jeg ik­ke sik­ker på, at jeg hav­de sagt det sam­me... haha. «

Har du følt dig pres­set per­son­ligt?

» Ik­ke me­re end nor­malt. Man er al­tid pres­set som Su­per­liga­træ­ner. Så­dan er job­bet. Men jeg har ik­ke følt et stør­re pres. Hvis man fø­ler sig pres­set af at ta­be et par kam­pe til FC Midtjyl­land og til FC Kø­ben­havn – så har man sgu et pro­blem. «

LØR­DAG 21. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.