Den sy­ge mand

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IN­GEN EN­GEL­SKE KLUB­BER mat­cher Sun­der­land i for­hold til ufor­løst po­ten­ti­a­le. Sæ­son eft er sæ­son kæm­per Pre­mi­er Le­agu­es sy­ge mand sig af­sted i den ne­der­ste halv­del af li­ga­en i jag­ten på end­nu en over­le­vel­se. Når må­let egent­ligt bur­de væ­re eu­ro­pæ­isk fod­bold.

Så­dan har det væ­ret li­ge si­den op­ryk­nin­gen i som­me­ren 2007, hen­tet hjem af den uprø­ve­de ma­na­ger Roy Ke­a­ne. Den­gang kom Sun­der­land op med re­a­li­sti­ske for­håb­nin­ger om at bli­ve an­det og me­re end en klub, der kon­stant kæm­pe­de for ik­ke at ryk­ke ned. Men den sy­ge mand bli­ver ved med at skran­te. Og nu har le­del­sen med den ame­ri­kan­ske rig­mand El­lis Short i spid­sen ud­skre­vet den sæd­van­li­ge re­cept for at ku­re­re den uhel­bre­de­li­ge pa­tient. Ma­na­ger Gus Poy­et blev fy­ret eft er det fors­mæ­de­li­ge ne­der­lag på 0- 4 hjem­me mod Aston Vil­la. Ny mand på po­sten: Hol­land­ske Di­ck Ad­vo­caat. Som i øv­rigt blev af­sat som ser­bi­sk landstæ­ner eft er ne­der­la­get til Dan­mark i ef­ter­å­ret.

Ad­vo­caat er den se­ne­ste i en lang ræk­ke af ma­na­gers, som ik­ke har kun­net for­lø­se det åben­ly­se po­ten­ti­a­le i den nor­den­gel­ske klub. Sun­der­land spil­ler på det fem­te­stør­ste sta­dion i Pre­mi­er Le­ague, og El­lis Short har al­drig væ­ret næ­rig med trans­fer­bud­get­tet. Si­den han over­tog klub­ben for cir­ka fem år si­den, har Sun­der­land købt spil­le­re for cir­ka 130 mil­li­o­ner pund. Ja­vel, der er og­så ble­vet solgt nog­le styk­ker, men ind­tæg­ter­ne mod­sva­rer slet ik­ke ud­gift er­ne. I Shorts re­ge­rings­tid er der for ek­sem­pel kom­met he­le fem spil­le­re til Sun­der­land, som al­le har ko­stet me­re end ti mil­li­o­ner pund. Asa­mo­ah Gy­an, Ste­ven Flet­cher, Adam Jo­hn­son, Ja­ck Rodwell og Mi­cha­el Tur­ner.

Men et er po­ten­ti­a­le, no­get an­det er vir­ke­lig­he­den. Og mon ik­ke al­le Sun­der­lands ma­na­gers i pe­ri­o­den si­den op­ryk­nin- gen til Pre­mi­er Le­ague i 2007 har tænkt det sam­me som Roy Ke­a­ne, der i sin bog ’ The Second Half’ af­slut­ter et over­ra­sken­de re­fl ek­te­ret ka­pi­tel om sin tid som Sun­der­land- ma­na­ger med føl­gen­de be­mærk­ning: We - I - could ha­ve do­ne bet­ter. Vi – jeg – bur­de ha­ve gjort det bed­re.

Så­dan må de tæn­ke, Ri­cky Sbragia, Ste­ve Bru­ce, Martin O’Neill, Pa­o­lo Di Ca­nio ( nej, han gør nok ik­ke!) og se­ne­st Gus Poy­et, når de fun­de­rer over al­le de se­kun­dæ­re pla­ce­rin­ger, de har væ­ret med til at skaff e Sun­der­land. I 2007/ 08 blev Sun­der­land nr. 15, i 2008/ 09 nr. 16, i 2009/ 10 nr. 13, i 2010/ 11 nr. 10, i 2011/ 12 nr. 13, i 2012/ 13 nr. 17 og i 2013/ 14 nr. 14. I syv sæ­so­ner har Sun­der­land end ik­ke væ­ret i nær­he­den af de eu­ro­pæ­i­ske plad­ser. TRISTESSEN PRÆ­GER HE­LE klub­ben. Sta­di­um of Light er det sta­dion i Pre­mi­er Le­ague med den la­ve­ste be­læg­nings­pro­cent. Okay, klub­ben skul­le nok ha­ve holdt sig fra den se­ne­ste sta­dionud­vi­del­se i 2000, men 10.000 tom­me plad­ser pr. kamp er sta­dig rig­tig man­ge i Pre­mi­er Le­ague. Ja, i den se­ne­ste kamp mod Aston Vil­la var sta­dion nær­mest halv­tomt i an­den halv­leg, idet til­sku­e­re i tu­sind­vis ud­van­dre­de i fru­stra­tion over hjem­me­hol­det al­le­re­de før pau­sen.

Når man kig­ger ned over li­sten af dy­re spil­le­re, som er ble­vet hen­tet til Sun­der­land i lø­bet af de se­ne­ste fem år, må man og­så ryste på ho­ve­d­et. Der er re­elt ik­ke en ene­ste fuld­træff er. Tag ba­re et kig me­re på oven­nævn­te hånd­fuld af spil­le­re, som al­le har ko­stet over 100 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner. Be­va­res, folk som Flet­cher og Tur­ner er da an­stæn­di­ge spil­le­re, men 100 mil­li­o­ner? Læn­ge­re ne­de af li­sten op­træ­der an­grebs­fl op som Con­nor Wi­ck­ham og Jozy Al­ti­do­re, hel­ler ik­ke li­ge­frem et par hand­ler, som brin­ger Sun­der­land- ejer El­lis Short i godt hu­mør.

Hvis det kan væ­re til no­gen trøst, har Sun­der­land i de to se- ne­ste sæ­so­ner væ­ret i li­ge så over­hæn­ge­de nedryk­nings­fa­re som nu.

I 2012/ 13 smed man en bom­be ind i om­klæd­nings­rum­met i skik­kel­se af den ko­le­ri­ske ita­li­e­ner Di Ca­nio, og pri­mært tak­ket væ­re en iko­nisk sejr på 3- 0 over Newcast­le red­de­de man li­vet. Hvem glem­mer no­gen­sin­de Di Ca­ni­os rut­sje­tur på knæ­e­ne i det dy­re ita­li­en­ske jak­ke­sæt?

I 2013/ 14 valg­te man den mod­sat­te tak­tik. Her be­holdt man ma­na­ger Gus Poy­et, end­da og­så eft er et pi­n­ag­tigt ne­der­lag på 1- 5 imod Tot­ten­ham. Det var eft er den kamp, at Poy­et ud­tal­te, at nu hav­de Sun­der­land brug for et mira­kel. Hvil­ket de og­så fi k med ude­sej­re over Chel­sea og Man­che­ster Uni­ted i et par af de af­slut­ten­de kam­pe.

Det er så me­get sagt, at Sun­der­land har brug for et nyt mira­kel for at red­de sig. Hol­det lig­ger nr. 17, et po­int over nedryk­nings­stre­gen med et tå­le­ligt slut­pro­gram for­an sig. Star­ten­de med en kamp mod forms­va­ge West Ham i dag. Så den pt. for­vær­re­de hel­bredstil­stand kan så­mænd nok afh jæl­pes.

Men om pa­tien­ten no­gen­sin­de bli­ver hel­bredt - det er en an­den sag.

Sun­der­land- le­del­sen fik nok af træ­ner Gu­sta­vo Poy­et med 0- 4- ne­der­la­get til West Ham. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.