Ri­is må le­ve med rus­sisk ra­se­ri ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TO­NEN I CY­KEL­SPORT Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk Bri­an Holm

Cy­kel­bran­chen er så­dan her, og det ved Bjar­ne Ri­is godt

Oleg Tin­kov er kendt for sin ev­ne til at kam­me over i ra­se­ri­ud­brud. Men man skal ik­ke læg­ge al­ver­den i det på­stå­e­de skæn­de­ri mel­lem Bjar­ne Ri­is og den rus­si­ske cy­ke­le­jer, vur­de­rer Bri­an Holm.

Selv har Bri­an Holm, sport­s­di­rek­tør for Etixx- Qui­ck Step, væ­ret til ste­de un­der Tir­renoAdri­a­ti­co sam­men med sit hold, og det er her­fra, den nor­malt på­li­de­li­ge avis L’Equipe tors­dag be­ret­te­de om et højlydt or­dor­ke­ster i skik­kel­se af Oleg Tin­kov, der tord­ne­de mod Bjar­ne Ri­is og an­dre fra Tin­koff - Saxo.

Trods fl ere kaff emø­der un­der de ita­li­en­ske him­mel­strøg har Bjar­ne Ri­is ik­ke nævnt episo­den over for sin go­de ven Bri­an Holm, og Ri­is har iføl­ge Holm al­drig talt dår­ligt om Oleg Tin­kov.

Selv hvis dis­kus­sio­nen skul­le væ­re fun­det sted som be­skre­vet, nedt­o­ner Bri­an Holm be­tyd­nin­gen.

» Cy­kel­bran­chen er så­dan her, og det ved Bjar­ne Ri­is godt. Bry­der han sig ik­ke om det, kan han ba­re smut­te, « si­ger Holm og un­der­stre­ger, at han ik­ke ken­der Tin­kov per­son­ligt.

L’Equipe har be­skre­vet, hvor­dan Oleg Tin­kov var util­freds med, at hans helt sto­re håb i bjer­ge­ne, Al­ber­to Con­ta­dor, blev sat af den væv­re co­lom­bi­a­ner Nairo Qu­in­ta­na. Sam­ti­dig kol­lap­se­de Ra­fal Ma­j­ka i Pa­ris- Ni­ce og mi­ste­de me­re end 40 mi­nut­ter til lø­bets vin­der fra Team Sky, Ri­chie Po­r­te. Der­for brok­ke­de Tin­kov sig til Bjar­ne Ri­is.

Hård to­ne

Holm ken­der selv til to­nen, der nog­le gan­ge kan væ­re i hold­bus­sen, når pul­sen nær­mer sig et fa­re­tru­en­de højt ni­veau eft er en dra­ma­tisk eta­pe. El­ler når tin­ge­ne eft er­føl­gen­de ik­ke er, som de skal væ­re i che­fens øj­ne.

» Hvis jeg lag­de nog­le af de mail frem, jeg har fra min chef ( Pa­tri­ck Le­fe­ve­re, red.), vil­le det nok lig­ne. Men så snak­ker man ud om tin­ge­ne og fejrer det med en cap­puci­no. Det er ik­ke en da­me­fri­sør­sa­lon, vi dri­ver – det er et pro­fes­sio­nelt cy­kel­hold med sto­re am­bi­tio­ner, « si­ger Holm.

Lars Sei­er Christensen, di­rek­tør for Saxo Bank, der er sponsor for Tin­koff - Saxo, har fl ere gan­ge for­hand­let med Tin­kov og kan godt li­de rus­se­rens stil – at si­ge tin­ge­ne som de er.

Han af­vi­ser, at L’Equipes hi­sto­rie er et te­ma blandt sponso­rer­ne.

» Så­dan er det i sport og for­ret­ning. Der dis­ku­te­rer man og bli­ver eni­ge om en vej fremad. Jeg tror ik­ke, der er me­get sub­stans i hi­sto­ri­en, og vi er der jo al­le­sam­men for at vin­de de sto­re løb, « si­ger han.

En hård bran­che

L’Equipe har og­så be­skre­vet, hvor­dan Oleg Tin­kov har for­søgt at på­vir­ke løb­stak­tik­ken, som el­lers er Bjar­ne Ri­is’ an­svar.

Her er­ken­der Bri­an Holm, at et lidt me­re nu­an­ce­ret syn fra ejer­ne vil­le væ­re på sin plads for de sport­s­ligt an­svar­li­ge som Ri­is og Holm.

» Du kan væ­re sik­ker på, at de nok skal gø­re sig klo­ge ef­ter­føl­gen­de. Så­dan er det. Men nog­le gan­ge kun­ne det da væ­re rart, hvis de og­så var det in­den lø­be­ne. Det er en hård bran­che, men jeg el­sker pres­set. Det gør Bjar­ne Ri­is og­så, « si­ger Bri­an Holm.

Næ­ste op­ga­ve for Tin­koff - Saxo er mor­gen­da­gens Mila­no- San­re­mo i Ita­li­en.

BT har for­søgt at få en kom­men­tar fra Oleg Tin­kov og Bjar­ne Ri­is, men det har ik­ke væ­ret mu­ligt.

Tin­koff- Saxos ejer, Oleg Tin­kov ( tv.), og Bjar­ne Ri­is ( th.) skul­le iføl­ge den fran­ske avis L’Equipe ha­ve haft et stort skæn­de­ri un­der Tir­renoAdri­a­ti­co. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.