Da­me­liga­ens All Star- hold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - STJER­NE­HOLD Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk

Di­vi­sions­for­e­nin­gen kå­re­de i går Boxer Da­me­liga­ens All Star- hold. Det er dog ik­ke den ty pe All Star- hold, vi nor­malt ser, hvor eks­per­ter af­gør, hvem der skal på. Men i ste­det bru­ger fore­nin­gen en be­teg­nel­se, der hed­der MEP el­ler Most Eff ecti­ve Play­er.

Det for­kla­rer Thomas Knudsen, der er Di­vi­sionfor­e­nin­gens sta­ti­stik- an­svar­li­ge.

» MEP – Most Eff ecti­ve Play­er – er et ud­tryk for, hvor eff ek­tiv den en­kel­te spil­ler er i al­le an­grebs- facet­ter­ne. Mål og as­sists gi­ver pluspo­int, mens brænd­te skud og fejl­af­le­ve­rin­ger gi­ver mi­nus. På bag­grund af al­le ak­tio­ner op­når den en­kel­te spil­ler et sam­let po­int- an­tal eft er hver kamp, « si­ger Thomas Knudsen.

De po­int fra hver run­de har Di­vions­for­e­nin­gen nu sam­let over he­le grund­spil­let og for­delt på hver sin plads.

Po­si­tiv over­ra­skel­se

Sil­ke­borg- Vo­el KFUM må be­teg­nes som sæ­so­nens helt sto­re po­si­ti­ve over­ra­skel­se med to spil­le­re, Jette Han­sen og An­ne Ce­ci­lie De La Cour, mens Team Tvis Holste­bro og­så har to spil­le­re på hol­det i skik­kel­se af Ann Gre­te Nør­gaard og Kri­sti­na ’ Mul­le’ Kri­sti­an­sen.

I top på MEP- li­sten lig­ger Jette Han­sen med sam­let 66,89 po­int for 22 kam­pe. Den stær­ke ven­stre­ba­ck har op­t­rå­dt fem gan­ge på Run­dens Hold og er liga­top­sco­rer eft er grund­spil­let med 156 mål – 20 me­re end num­mer to på li­sten, der er hold­kam­me­ra­ten An­ne Ce­ci­lie De La Cour.

Ann Gre­te Nør­gaard er den spil­ler, der har op­trædt fl est gan­ge på Run­dens Hold i grund­spil­let med 9 op­træ­de­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.