RE­SER­VEROL­LE PÅ FULD TID

Ke­vin Magnus­sen drop­per al­le pla­ner om at kø­re en an­den ra­cer­se­rie end For­mel 1 i år, hvor han i ste­det kon­cen­tre­rer sig fuld ud om sin re­ser­verol­le hos McLa­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - RE­SER­VE Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk Dor­te Ri­is Mad­sen, ma­na­ger

Det er med ri­si­ko for ik­ke at kø­re me­re ra­cer­løb i år, at Ke­vin Magnus­sen nu hel­li­ger sig rol­len som For­mel 1- re­ser­ve i den­ne sæ­son.

Den un­ge dan­ske ra­cer­kø­rer har el­lers i fl ere må­ne­der væ­ret på ud­kig eft er en an­den løbs­se­rie, hvor han kun­ne hol­de for­men ved li­ge, mens han ven­ter på igen at bli­ve en fast del af For­mel 1- fel­tet i 2016.

Men fans af Ke­vin Magnus­sen skal ik­ke læn­ge­re hå­be at se den 22- åri­ge ra­cer­kø­rer stil­le til start i ek­sem­pel­vis Le Mans el­ler an­dre klas­ser uden for For­mel 1 i den­ne sæ­son.

Det for­tæl­ler Ke­vin Magnus­sens ma­na­ger, Dor­te Ri­is Mad­sen, til BT.

» Som det ser ud, bli­ver re­sten af sæ­so­nen nu med fuldt fo­kus på For­mel 1 ale­ne, « fast­slår hun.

Ke­vin Magnus­sen har med sit over­ra­sken­de co­me­ba­ck i Au­stra­li­en i se­ne­ste we­e­kend al­le­re­de kørt fl ere om­gan­ge i McLa­rens ra­cer end ven­tet. Og det har over­be­vist Ke­vin Magnus­sen og hans dan­ske bag­land om, at det li­ge nu gi­ver mest me­ning at hol­de sig til ved al­le årets For­mel 1- løb, hvis en ny mu­lig­hed plud­se­lig skul­le op­stå.

Hvis den ik­ke gør det, så hand­ler det i ste­det for Ke­vin Magnus­sen om at væ­re så tæt på McLa­ren og For­mel 1 som mu­ligt, mens han ven­ter på, at en ny chan­ce for et fast sæ­de åb­ner sig til næ­ste sæ­son.

» Star­ten på sæ­so­nen har selv­føl­ge­lig ud­vik­let sig an­der­le­des, end vi hav­de reg­net med. Det har for al­vor åb­net vo­res øj­ne for, at man kan få en chan­ce i For­mel 1, før end du reg­ner med det, og der­for er det ba­re om at hol­de sig til. Og når det kun er For­mel 1, Ke­vin vil, så er det dér, vi skal væ­re, « si­ger Dor­te Ri­is Mad­sen.

All in på For­mel 1

Be­slut­nin­gen stri­der el­lers mod Ke­vin Magnus­sens tid­li­ge­re øn­ske om for alt i ver­den at kø­re en ra­cer­bil og ik­ke hol­de stil­le re­sten af sæ­so­nen så tid­ligt i kar­ri­e­ren.

» Det har må­ske væ­ret svært at skul­le indstil­le sig på 16 må­ne­der uden at sid­de i en ra­cer­bil. Men nu har han væ­ret ude og sma­ge på det igen i form af test og løb i se­ne­ste we­e­kend. Som jeg for­står på Ke­vin, er det all in på For­mel 1, « for­tæl­ler Dor­te Ri­is Mad­sen og til­fø­jer:

» Ke­vin er ved godt mod. Det er ty­de­ligt at mær­ke, at han er glad for at ha­ve en fø­lel­se af at væ­re i gang igen. «

Ke­vin Magnus­sen for­be­re­der sig i øje­blik­ket til sæ­so­nens næ­ste For­mel 1- grand­prix, der af­vik­les i Ma­lay­sia fra 27.- 29. marts. Det er fo­re­lø­big uvist, om han igen skal kø­re McLa­rens ra­cer, el­ler om span­ske Fer­nan­do Alonso bli­ver klar til at kø­re eft er den hjer­ne­rystel­se, der holdt ham ude i Au­stra­li­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.