Den rig­ti­ge be­slut­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KE­VIN MAGNUS­SEN FO­KU­SE­RER på for­mel 1 i 2015. Pla­ner­ne om at til­brin­ge et sab­batår i en al­ter­na­tiv se­rie som In­dyCar, el­ler det ja­pan­ske GT- mester­skab, er iføl­ge ma­na­ger Dor­te Ri­is nu op­gi­vet. DET ER DEN rig­ti­ge be­slut­ning. Spørgs­må­let er ba­re, hvem der har ta­get den: Der er i hvert fald ik­ke ta­le om, at Magnus­sen og co. har haft frit valg på al­le hyl­der. Det hand­ler me­re om, at McLa­ren, Hon­da og Magnus­sens bag­land har tø­vet så læn­ge, at ti­den re­elt tog be­slut­nin­gen. Al­le­re­de da McLa­ren i mid­ten af de­cem­ber be­slut­te­de at sæt­te Magnus­sen ud på re­ser­ve­bæn­ken, var de in­ter­es­san­te plad­ser i an­dre mester­ska­ber be­sat. Og som uger­ne gik i det nye år, for­svandt de sid­ste ba­re no­gen­lun­de for­nuft ige al­ter­na­ti­ver. Det har eft er­hån­den læn­ge stå­et klart, at de se­kun­da­og/ el­ler del­tids- sæ­der Magnus­sen kun­ne få i 2015, vil­le in­de­bæ­re et ri­si­ko­fyldt ha­s­ardspil med he­le hans kar­ri­e­re.

Der­for er be­slut­nin­gen om at fo­ku­se­re på re­ser­ve­kø­rerjob­bet hos McLa­ren- Hon­da på sam­me tid på den rig­ti­ge – og den ene­ste mu­li­ge.

For McLa­ren og Hon­da må be­slut­nin­gen væ­re en let­tel­se. De har i øje­blik­ket langt stør­re pro­ble­mer end Magnus­sens frem­tid, men med ud­mel­din­gen om at dan­ske­ren nu sat­ser 100 pro­cent på re­ser­ve­kø­rer­rol­len, er der i det mind­ste ét spørgs­måls­tegn min­dre. Og de sid­ste ugers be­gi­ven­he­der har un­der­stre­get, hvor vig­tigt det er at ha­ve en loy­al re­ser­ve­kø­rer, der kan træ­de til med ti­mers var­sel.

McLa­ren tø­ve­de ik­ke med at sat­se på Magnus­sen, da man plud­se­lig mang­le­de en stand- in for Fer­nan­do Alonso. Ved at drop­pe pla­ner­ne om at kø­re i an­dre se­ri­er, vi­ser dan­ske­ren nu loy­a­li­tet den an­den vej, og det kan hjæl­pe ham på den lidt læn­ge­re ba­ne. JEG TROR IK­KE på, McLa­ren og Hon­da kan få løst de­res pro­ble­mer i lø­bet af 2015. Og når vi når frem til eft er­å­ret, og McLa­ren- Hon­da eft er al sand­syn­lig­hed læ­ner sig op af tit­len som Årets F1- Fi­a­sko, er der be­sty­rel­ses­med­lem­mer i bå­de Woking og Tokyo, der vil kræ­ve æn­drin­ger. McLa­ren- og Hon­da- che­fer­ne fy­rer næp­pe sig selv, og der­for vil den let­te­ste løs­ning væ­re at drop­pe en af kø­rer­ne.

Jen­son But­ton? Hvis han ik­ke kan føl­ge med Fer­nan­do Alonso, vil det væ­re nemt at of­re fel­tets æld­ste kø­rer.

Fer­nan­do Alonso? Uan­set hvor me­get de si­ger, de respek­te­rer hin­an­den, har spa­ni­e­ren og Ron Den­nis et an­strengt for­hold i ba­ga­gen. For­hol­det mel­lem spa­ni­e­ren og McLa­ren- bos­sen kan eft er en fi asko- sæ­son eks­plo­de­re ( igen!).

Hvis Magnus­sen har til­bragt he­le 2015- sæ­so­nen i McLa­ren- pit­ten, su­get til sig af tek­nisk know- how, im­po­ne­ret i si­mu­la­to­ren og op­byg­get et per­son­ligt for­hold til de man­ge nye folk i tea­met, er dan­ske­ren det op­lag­te valg til et le­digt McLa­ren- sæ­de.

Og hvis Alonso og But­ton får gen­valg for 2016, er Magnus­sen eft er en sæ­sons sam­ar­bej­de med Hon­da­tek­ni­ker­ne den per­fek­te løs­ning til det an­det team, der skal kø­re med de ja­pan­ske mo­to­rer i 2016.

BT’S F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.