DET PO­LI­TI­SKE SL

Hen­rik Bach Nielsen er Dan­marks stær­ke stem­me i in­ter­na­tio­nal is­ho­ck­ey

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PO­RTRÆT Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk RUNDT OM HEN­RIK BACH NIELSEN

Han er en af de mest magt­ful­de mænd i den in­ter­na­tio­na­le is­ho­ck­ey­ver­den.

Si­den 2012 har er­hvervs­man­den og idrætspo­li­ti­ke­ren fra Aal­borg, Dan­marks Is­ho­ck­ey Uni­ons for­mand Hen­rik Bach Nielsen, væ­ret én af de 13 i IIHFs Co­un­cil og sat mar­kan­te dan­ske fin­ger­af­tryk på den glo­ba­le sport.

Han var ho­ved­mand bag ter­mi­næn­drin­gen, da OLkva­li­fi­ka­tions­tur­ne­rin­gen blev flyt­tet fra fe­bru­ar 2017 til be­gyn­del­sen af sep­tem­ber 2016 for at gi­ve NHL- spil­ler­ne mu­lig­hed for at væ­re med.

Han sør­ge­de for, at Cham­pions Ho­ck­ey Le­ague blev ud­vi­det, så Dan­mark al­li­ge­vel fik en plads i CHL.

Og han er net­op ble­vet valgt som for­mand for VM­pulj­en i Ostra­va med del­ta­gel­se af Fin­land, Rusland, USA, Slovaki­et, Nor­ge, Hvi­derusland, Slove­ni­en og Dan­mark.

A- plads ik­ke en na­tur­lov

Hvor vig­tig og pre­sti­ge­fuld po­sten er, un­der­stre­ges af, at IIHFs for­mand, schweize­ren René Fa­sel, selv ta­ger sig af grup­pen i Prag.

Des­u­den er han dybt in­vol­ve­ret i IIHFs regn­ska­ber og har skub­bet på, at der i dansk ånd er kom­met stør­re åben­hed i bud­get­ter­ne.

» I en ver­den, som til sta­dig­hed bli­ver me­re og me­re glo­ba­li­se­ret, be­ty­der det me­get at ha­ve en stem­me in­ter­na­tio­nalt. Hav­de jeg stil­let op til val­get til IIHFs Co­un­cil i 2008, hav­de jeg væ­ret chan­ce­løs. Det ta­ger tre- fi­re år, før det over­ho­ve­det er re­a­li­stisk at bli­ve ind­valgt. Folk skal ken­de dig. El­lers kan du glem­me det, « si­ger Hen­rik Bach Nielsen.

» At na­tio­ner som Ca­na­da,

NAVN: AL­DER: BOPÆL: STIL­LING: PRI­VAT:

Hen­rik Bach Nielsen 48 år Aal­borg

Di­rek­tør Gift med Anet­te . Far til tre dren­ge på 21, 19 og 15 år

ISHOCKEYKARRIERE: 2007: 2012: 2015:

USA, Rusland og Fin­land har et Co­un­cil­med­lem, dét er na­tur­ligt. Men i en sport, hvor halv­de­len af lan­de­ne i A- grup­pen har is­ho­ck­ey som na­tio­nalsport, er det ik­ke en na­tur­lov, at Dan­mark skal ha­ve en plads. «

Utå­l­mo­dig

Sam­ta­len med Hen­rik Bach Nielsen fin­der sted i Gi­gan­ti­um Is­a­re­na i idrætspo­li­ti­ke­rens hjem­by, Aal­borg.

At han skul­le få den po­si­tion, at han ba­re kan rin­ge til Ho­ck­ey Ca­na­da og få svar med det sam­me, stod ik­ke skre­vet no­gen ste­der, da han som far be­gynd­te at kom­me i den gam­le skøjte­hal i Sam­sø­ga­de, for­di hans æld­ste søn på ot­te år var be­gyndt at spil­le is­ho­ck­ey.

I sin rol­le som for­ret­nings­mand og med pro­fes­sio­nel ind­sigt i regn­ska­ber blev han spurgt, om han vil­le kig­ge lidt på tal­le­ne i det gam­le AIK.

» Klub­ben stod ef­ter min me­ning ik­ke til at red­de­de, og jeg skab­te kon­tak­ten til AaB, For­mand for DIU Med­lem af IIHFs Co­un­cil For­mand for VM- pulj­en i Ostra­va som var vil­li­ge til at over­ta­ge is­ho­ck­ey­en. Da­gen før of­fent­lig­gø­rel­sen rin­ge­de de fra AaB og sag­de, at det var et krav, at jeg kom i be­sty­rel­sen i AaB Is­ho­ck­ey. Året ef­ter stil­le­de jeg op til valg til DIUs be­sty­rel­se, « si­ger Hen­rik Bach Nielsen.

» Jeg el­sker is­ho­ck­ey­en. Jeg blan­der mig ik­ke i det sport­s­li­ge. Det er der an­dre, der ta­ger sig af. Min for­ce er det idrætspo­li­ti­ske. Jeg vil præ­ge dags­or­de­nen og skub­be ud­vik­lin­gen fremad. Jeg tror, jeg har en ev­ne til at se, hvor tin­ge­ne be­væ­ger sig hen tre- fi­re år ud i frem­ti­den. Til gen­gæld har jeg og­så en svag­hed. Jeg er me­get utå­l­mo­dig. Og det er ik­ke alt i sport­spo­li­tik, der går i det tem­po, jeg ger­ne vil. «

Stolt over ud­vik­ling

At han har næ­se for det po­li­ti­ske spil, hvor det ik­ke kun hand­ler om at mod­ta­ge, men og­så om at gi­ve, er be­sø­get i april af det syd­kore­an­ske lands­hold et ek­sem­pel på. Han for­mid­le­de, at det er ni da­ge i Vo­jens på vej til VM i Eind­ho­ven og spil­ler to kam­pe mod ud­valg­te dan­ske hold.

Hen­rik Bach Nielsen be­teg­ner me­get ram­men­de sin op­ga­ve i DIU og IIHF med or­de­ne: ’ Fra Sil­ke­borg til Zürich’.

» Jeg er stolt over vo­res ud­vik­ling og re­sul­ta­ter med de res­sour­cer, vi har til rå­dig­hed. Vi er op­pe mod na­tio­ner med langt fle­re res­sour­cer til is­ho­ck­ey, og al­li­ge­vel bli­ver Dan­mark kig­get på som må­ske det land i ver­den, der har haft den stør­ste og mest po­si­ti­ve ud­vik­ling, « si­ger han.

» I min tid har DIU al­le år haft regn­ska­ber med sor­te tal. Og det fort­sæt­ter. På 13. år har vi et A- lands­hold, der spil­ler i ver­den­se­li­ten, og vi har op­nå­et den stør­ste po­li­ti­ske be­drift med VM i Kø­ben­havn og Her­ning i 2018. Man bli­ver yd­myg over, hvor stor en sag det er. Ba­re an­tal­let af kam­pe - 64 - gi­ver et bil­le­de af om­fan­get. Selv­føl­ge­lig er det en stor op­ga­ve at sæl­ge 300.000 bil­let­ter, men det lø­ser vi. Jeg er me­get tryg ved vo­res or­ga­ni­sa­tions­op­byg­ning med En­ver Han­sen som di­rek­tør for VM og Ul­rik Lar­sen som ny di­rek­tør for DIU. «

Hen­rik Bach Nielsen er på valg til IIHFs Co­un­cil igen i 2016 og fort­sæt­ter ger­ne sin in­ter­na­tio­na­le rej­se.

» Det er en plads, man skal pas­se på. Der er kamp om den. På det sid­ste co­un­cil­mø­de i Zürich gik ryg­tet, at lan­de som Tjek­ki­et og Tys­kland har kan­di­da­ter, der stil­ler op til det næ­ste valg, « si­ger han.

LØR­DAG 21. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.