LAGSKUD

Y

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HELT LI­GE IGEN Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk

LØR­DAG 21. MARTS 2015

En­ver Han­sen, VM- boss

» Hen­rik har et po­li­ti­ker­gen. Han tæn­ker som en po­li­ti­ker, ken­der de rig­ti­ge men­ne­sker og har op­byg­get et kæm­pe net­værk. Han har gen­nem­slags­kraft og kan sæt­te en dags­or­den til per­fek­tion. Der lyt­tes til ham in­ter­na­tio­nalt. Han er ord­hol­den­de og ny­der stor til­lid. Det er et scoop, at Dan­mark har en stem­me i det 13 mand sto­re Co­un­cil, og det er vig­tigt for dansk is­ho­ck­ey, at Hen­rik kan fort­sæt­te det ar­bej­de eft er val­get i IIHF i 2016. «

Mor­ten Gre­en, lands­holds- kap­ta­jn

» Spil­ler­ne kan li­de ham. Hen­rik er der al­tid, når vi spil­ler de sto­re kam­pe, men han er ik­ke en mand, der har brug for at væ­re midt­punkt. Han blan­der sig ik­ke i det sport­s­li­ge. Det er fan­ta­stisk, at et land, der for få år si­den var en lil­le­put in­ter­na­tio­nalt, har et med­lem af IIHFs Co­un­cil. Selv­føl­ge­lig har lands­hol­dets suc­ces åb­net dø­re, men Hen­rik er og­så en ut­ro­lig dyg­tig idrætspo­li­ti­ker, som ny­der stor respekt hos sto­re og små na­tio­ner. Og hos spil­ler­ne. « Målsco­rer til 1- 0 og 2- 0, nr 57 An­drew Clark.

Fo­to: Ole Jo­ern/ Redstar

ME­TAL LI­GA­EN, SE­MI­FI­NA­LE 2 Pe­ri­o­de­cif­re: ( 2- 0, 1- 1, 1- 1) Stil­lin­gen er 1- 1 i se­ri­en.

Der spil­les bedst af syv kam­pe Eu­fori­en er til­ba­ge i Es­b­jerg, og stem­nin­gen min­der så småt om den­gang, ve­stjy­der­ne ero­bre­de guld for el­le­ve år si­den.

Es­b­jerg Ener­gy vandt en klar 4- 2 sejr over et udi­sci­pli­ne­ret Her­ning- hold, som øde­lag­de alt for sig selv med et hav af ud­vis­nin­ger, og stil­lin­gen er 1- 1 i den ben­hår­de se­rie mel­lem ar­vefj en­der­ne.

Ener­gy- dren­ge­ne eje­de i bog­sta­ve­lig­ste for­stand Gran­ly Ho­ck­ey Are­na de før­ste 20 mi­nut­ter.

Især én spil­ler stjal bil­le­det, den lyn­hur­ti­ge, knivskar­pe 26- åri­ge ca­na­di­er An­drew Clark.

I 36 grund­se­rie- og fi re play­of­fk ampe hav­de han sco­ret 80 po­int ( 26 mål og 54 po­int), og der var kun spil­let ti mi­nut­ter, in­den han i sin kamp nr. 41 hav­de lagt to mål oveni.

To po­int i snit ta­ler sit eget sprog og un­der­stre­ger ve­stjy­der­nes emi­nen­te research in­den den­ne­sæ­son. Spil­le­re som den nor­da­me­ri­kan­ske trio An­drew Clark, Scott Howes og Mark Der­l­ar­go er mu­sik for­ø­jet.

Sidst­nævn­te score­de kam­pens sid­ste mål fem mi­nut­ter in­de i tred­je pe­ri­o­de på kam­pens bed­ste de­tal­je. Et ly­nen­de hånd­leds­skud af­slut­te­de en fl ot so­lo­tur.

Kort for­in­den hav­de Kasper Degn åb­net for spæn­din­gen med 2- 3 re­du­ce­rin­gen, men dén dræb­te en ve­l­o­p­lagt Der­la­go eff ek­tivt.

Blue Fox uden Nielsen

Blue Fox ar­bej­de­de sig op i de sid­ste to pe­ri­o­der med kap­ta­j­nen Da­ni­el Nielsen som den sto­re ind­pi­sker, men blev al­drig no­gen se­ri­øs trus­sel.

Jan Bi­gum og Jacob Grum­sen holdt linj­en fra de se­ne­ste kam­pe og er p. t. ube­tin­get Dan­marks­bed­ste dom­mer­par.

2.380 til­sku­e­re fyld­te pænt op, og én af dem var by­ens ho­ck­ey­stolt­hed, Phi­lip Lar­sen, som eft er Dal­las Stars og Ed­mon­ton Oi­lers spil­ler i den rus­si­ske KHL.

Der hæn­ger en pla­kat af Phi­lip Lar­sen i Gran­ly Ho­ck­ey Are­na med tek­sten ’ Jeg er stolt af at kom­me fra Es­b­jerg’, og stolt­he­den er næp­pe ble­vet min­dre eft er klub­bens kvit­te­ring til 1- 1 i se­mi­fi na­le­se­ri­en.

Her­ning Blue Fox er og­så uden ba­ck­en Ras­mus Nielsen på søn­dag i Her­ning eft er sin hjer­ne­rystel­se i den før­ste se­mi­fi na­le­kamp, og det er sta­dig et åbent spørgs­mål, om han bli­ver klar til kamp nr. fi re på tirs­dag.

Hjernerystelser er ik­ke no­get, man skal spø­ge med, og Ras­mus Nielsen blev og­så ramt af én i en kamp i Fre­de­riks­havn sid­ste sæ­son.

At Dan­mark på 13. år har et is­ho­ck­eylands­hold i ver­den­stop­pen, er egent­lig na­tur­stri­digt. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.