Til hånd­bold­hal­bal i Jyl­land

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Thomas Lek­feldt

FULDT TV- SKRALD PÅ sid­ste run­de i her­rer­nes hånd­bold­liga ons­dag aft en. Med li­ve- dæk­ning fra al­le are­na­er på lands­dæk­ken­de TV2 Sport, så al­le kun­ne fø­le sig på hjem­me­ba­ne. Godt nok li­ge over for Bar­ce­lo­na- Man­che­ster Ci­ty på en kon­kur­re­ren­de ka­nal, og så I Mes­sis før­ste tun­nel li­ge om­kring sid­ste fl øjt i hal­ler­ne? MON IK­KE DE fl este gjor­de i Kø­ben­havn. I hvert fald ik­ke me­get hånd­bold­hjem­me­ba­ne over ho­ved­sta­den så­dan en ons­dag. Ren hånd­bold­hal­bal i Jyl­land. Fak­tisk kun­ne kam­pe­ne væ­re dæk­ket no­gen­lun­de ind af TV2s re­gio­ner, hvis det ik­ke li­ge er for­di, det hal­ve af Kø­ben­havn har rod i det jy­ske. Og na­tur­lig­vis er og bli­ver hånd­bol­din­ter­es­sen na­tio­nal. Ba­re tag lands­hol­de­nes se­er­tal til slut­run­der. Men den re­gio­na­le slag­si­de er al­li­ge­vel et de­pri­me­ren­de fak­tum, når slut­spils­bil­let­ter­ne bli­ver for­delt hos bå­de herrer og kvin­der.

I in­de­væ­ren­de sæ­son to­tal par­ty i provin­sen med et let­te­re fejl­slå­et Kø­ben­havn Hånd­bold- pro­jekt som ene­ste und­ta­gel­se hos kvin­der­ne. Og den let­te­re mis­for­stå­e­de sponsor­over­byg­ning på et Kol­ding- mand­skab, der lej­lig­heds­vist gæ­ste­vi­sit­ter Ves­teg­nen på her­re­si­den. El­lers en en­kelt ekso­tisk nedryk­ker fra Ny­kø­bing Fal­ster, et hi­sto­risk fynsk indslag fra GOG og fu­sio­nen i Oden­se. Re­sten fo­re­går i Jyl­land. En al­de­les stor ud­for­dring for hånd­bol­den som na­tio­nalsport. Ik­ke mindst for­di med­lem­stal­le­ne i klub­ber­ne går til­ba­ge, og kan man over­ho­ve­det knæk­ke ko­den i Kø­ben­havn. ET EN­KELT PROVINSSJÆLLANDSK hold har meldt sin til­ba­ge­komst med ho­ved­kvar­ter i hen­holds­vis Hels­in­ge, Hil­le­rød og Hels­in­gør. Men Nord­s­jæl­land Hånd­bold gør det i sam­men­hæn­gen ik­ke ud for at kræn­ge land­kor­tet. Må­ske den kom­men­de Co­pen­ha­gen Are­na kan løft e et pro­jekt ud af stø­be­ske­en. Men er ka­pi­ta­len og vilj­en til ste­de? Ty­der ik­ke rig­tig på det i de spæ­de for­søg, der har væ­ret gjort på bag­kant af AG Kø­ben­havn, som i drift ssik­ker­hed vel­sag­tens me­re tog sig ud som et luft ka­stel af en mar­ke­tin­grou­la­de end et vel­fun­de­ret og langstrakt øn­ske om at løft e dansk klubhånd­bold.

Og når det nu skal væ­re, er Den Jy­ske Liga sta­dig en at­trak­tiv tv- va­re med en sport­s­lig mo­tor, som net­op gi­ver re­gio­ner og køb­stæ­der mu­lig­he­den for at bryste sig af top­sport. Et kva­li­fi ce­ret mod­spil til ur­ba­ni­se­ring og en kærkom­men krammer til ud­kants- Dan­mark. I SID­STE UGE var jeg en tur for­bi Skjern Bank Are­na. Liga­kamp mod Skan­der­borg med sponsor­spis­ning og er­hvervs­net­værk til lej­lig­he­den. Un­der ma­den sad jeg ved si­den af en ung er­hvervs­mand med fi rma i År­hus, op­vok­set i Ring­kø­bing, så ’ jeg vil ger­ne be­ta­le lidt til­ba­ge til den klub, jeg al­tid har holdt med’. Snak­ken over fl øde­kar­to­fl er­ne og rød­vi­nen som op­varm­ning er et gang­bart kon­cept på de kan­ter. Skjern Hånd­bold ud­byg­ger hen over de næ­ste må­ne­der i sam­ar­bej­de med kom­mu­nen den re­la­tiv nye hal for 40 mil­li­o­ner kro­ner. Im­po­ne­ren­de. Hos ær­kefj en­der­ne op­pe i Holste­bro står det no­gen­lun­de li­ge så gun­stigt til. Re­gio­nal kap­pe­strid med tv- aft aler til at bre­de hi­sto­ri­en ud over he­le lan­det.

Og egent­lig ik­ke så rin­ge end­da, hvis hånd­bold­hjer­tet ban­ker helt ud i fi nger­spid­ser­ne og ned i re­mo­ten, som kø­ben­hav­ner at kun­ne kom­me med på en kig­ger til hånd­bold­hal­bal i Jyl­land …

Kam­pe­ne kun­ne væ­re dæk­ket no­gen­lun­de ind af TV2s re­gio­ner, hvis det ik­ke li­ge er for­di, det hal­ve af Kø­ben­havn har rod i det jy­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.