DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAN­MARK SU­PER­LIGA, KLOK­KEN 17.00 HO­BRO TA­BER MED MAK­SI­MALT ÉT MÅL

Dansk fod­bold slip­per for en ny sag om mat­ch­fi xing. Var­de IF i 2. di­vi­sion var el­lers un­der lup, da to af hol­dets kam­pe hav­de et mistæn­ke­ligt spil­le­møn­ster, men DBU og DIF ´ s un­der­sø­gel­ser har ik­ke ført til be­vi­ser for, at der skal ha­ve væ­ret snyd med i spil­let i to Var­de- kam­pe.

» Eft er vo­res un­der­sø­gel­se har vi kon­sta­te­ret, at de om­tal­te kam­pe ik­ke er mistænkt for at væ­re mat­ch­fi xet. Det er do­ku­men­te­ret, at der er ble­vet spil­let sto­re be­løb på kam­pe­ne, men iføl­ge vo­res un­der­sø­gel­ser er pen­ge­ne ik­ke sat på usæd­van­li­ge re­sul­ta­ter, og de vi­ser in­gen for­bin­del­se mel­lem de spil­le­de be­løb og per­so­ner fra Var­de, « ud­ta­ler Jakob Høy­er, kom­mu­ni­ka­tions­chef i DBU.

De to kam­pe un­der mi­stan­ke var i sæ­so­nen 2012/ 2013, hvor Var­de tab­te først 1- 4 til Ring­kø­bing og der­næst 0- 6 til Mid­del­fart - beg­ge kam­pe eft er, at Var­de var ryk­ket ned i DS.

Ho­bro og Mads Hvil­som kan godt dril­le FCM i dag. Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.