1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er selv­føl­ge­lig sin sag at gå imod Superligaens fø­rer­hold, men det vir­ker helt ab­surd, at Ho­bro er ble­vet så un­der­tip­pe­de i det­te op­gør. Til­gan­gen af Mikkel Thy­ge­sen har vist sig at væ­re li­ge, hvad Ho­bro hav­de brug for, og hol­det er me­get svæ­re at spil­le imod, hvil­ket fi re kam­pe med ni po­int og blot ét mål imod i for­å­ret vid­ner ty de­ligt om. FCM har ind­ledt fl ot, men be­stemt hel­ler ik­ke væ­ret uhel­di­ge, og kan Ho­bro blot for­må at dæm­me op for FCM- død­bol­de­ne, så skal de væ­re rig­tigt langt i be­stræ­bel­ser­ne for at få po­int. Her lu­rer over­ra­skel­sen.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.