Er du lyk­ke­lig?

BT - - KLUMME -

Bud­hi­ster­ne me­ner, at år­sa­gen til, at vi er på jor­den, er, at vi skal læ­re at fin­de lyk­ken. At væ­re ’ grund­g­lad’ og fin­de lyk­ken er iføl­ge den man­ge tu­sin­de­åri­ge tros­ret­ning vo­res ene­ste mis­sion. Det ly­der jo let, men det er det ik­ke – for de fle­ste. Jeg tror nu på bud­hi­ster­nes bud­skab – af man­ge år­sa­ger. Jeg har rejst i bl. a. Thailand, In­di­en og Bhutan, hvor den­ne form for re­li­gion er en in­te­gre­ret del af be­folk­nin­gens livs­syn. Jeg kan se, at men­ne­ske­ne dér har en an­den ro og ba­lan­ce i sig selv.

Gen­nem mit ar­bej­de med kli­en­ter, kan jeg med sik­ker­hed si­ge: ’ Jo, vi sø­ger san­de­lig al­le lyk­ken, på den ene el­ler an­den må­de’.

Det op­ti­ma­le er, at du er glad i dig selv, uden at skul­le sti­mu­le­res ude­fra. Men rig­tig man­ge bru­ger en form for ’ selv­me­di­ci­ne­ring’ og sø­ger ube­vidst lyk­ken gen­nem mad el­ler an­dre er­stat­nin­ger.

Men du bli­ver kun kortva­rigt glad af at spi­se.

Umid­del­bart er lyk­ken ik­ke en over­væg­tig krop. Men over­vægt kan fak­tisk godt vi­se vej til lyk­ken. For of­te skal vi sæt­tes i en si­tu­a­tion, der er li­ge mod­sat den, vi øn­sker os, for at kun­ne fin­de lyk­ken.

Det er of­te gen­nem mod­stand, at vi sø­ger ind i os selv og vir­ke­lig fin­der løs­nin­gen og vej­en – til lyk­ke. Fin­der du glæ­den i dit liv, vil du ik­ke ha­ve brug for at spi­se for me­get og der­med næ­re over­væg­ten. For du vil au­to­ma­tisk sy­nes at an­dre ting ’ fyl­der dig ud’ li­ge så godt. Det er nem­lig dét, det hand­ler om.

Mis­sion lyk­ke

Fra før­ste færd – når vi græd som små – kom vo­res mor med mad og var­me ar­me, der kun­ne trø­ste. Hvis vi gen­nem vo­res barn­dom, af en el­ler an­den år­sag ik­ke føl­te vi fik nok af ’ mor’ el­ler med an­dre ord ik­ke fik nok kær­lig­hed, bli­ver mad me­get hur­tigt den er­stat­ning, der kortva­rigt kan gi­ve os den lyk­ke­fø­lel­se, vi har brug for. Men det kan bli­ve en evig af­hæn­gig­heds­spiral, hvor symp­to­mer­ne ( nem­lig vo­res mad­for­brug) bli­ver syn­de­ren, men i vir­ke­lig­he­den er det år­sa­gen, du skal ta­ge fat i. År­sa­gen til man­ge pro­ble­mer med over­vægt lig­ger egent­lig ik­ke i ma­den, men for det me­ste i din barn­dom el­ler ung­dom. Mu­lig­vis stam­mer den end­da al­le­re­de fra den tid, hvor du lå i din mors ma­ve. De fle­ste af vo­res over­be­vis­nin­ger om og op­le­vel­ser af li­vet bli­ver skabt fra vi er et få må­ne­der gam­melt fo­ster til vi er ca. 6- 7 år gam­le. Det er dér vi præ­ges mest, og det af­gør, hvor­dan vi kom­mer til at op­le­ve ver­den på.

Lad ik­ke din barn­dom el­ler ung­dom væ­re år­sa­gen til, at du f. eks. er over­væg­tig. Men kom vi­de­re og få be­ar­bej­det de hæn­del­ser, der fast­lå­ser di­ne fø­lel­ser og din tan­ke­gang, og kom ind til lyk­ken, der ger­ne vil fin­des i dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.