Ov over he­de­tu­re­ne’

For seks år si­den be­gynd­te over­gangs­al­de­ren at æn­dre Pia Ber­nth . Først da hun op­søg­te en diætist, fik hun styr på bå­de krop og hu­mør igen

BT - - TEMA - Af Ma­rie Var­m­ing

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe btwe­e­kend@ bt. dk

DDe fy­si­ske symp­to­mer var svæ­re nok at ha­ve med at gø­re, men for Pia Ber­nth ske­te der og­så no­get med hen­des psy­ke.

Min ud­løbs­da­to

» Jeg flip­pe­de ud over de mind­ste ting. ’ Alt­så, den her skal sgu lig­ge her’, si­ger hun og ret­ter for sjov på en de­ko­ra­tion på spi­se­bor­det i lej­lig­he­den i Gladsaxe.

» Jeg føl­te mig over­ho­ve­det ik­ke el­sket. Jeg var i en kæm­pe iden­ti­tetskri­se, og føl­te mig in­tet værd. Jeg kan hu­ske, at jeg på et tids­punkt læ­ste en pje­ce om over­gangs­al­de­ren, og der stod, at kvin­der i gen­nem­snit le­ver 25 år, ef­ter de er gå­et i over­gangs­al­de­ren. Der brød jeg to­talt sam­men. Jeg hav­de ik­ke tænkt på, at jeg hav­de en ud­løbs­da­to, og jeg var ik­ke en­gang fyldt 50 år end­nu, « hu­sker Pia, som i sam­me pe­ri­o­de be­gynd­te at ta­ge på, selv om hun al­tid har haft et ak­tivt liv med ten­nis, dans og styr­ke­træ­ning.

På et tids­punkt ve­je­de hun 92 ki­lo. Li­ge­gyl­digt, hvor me­get hun træ­ne­de, faldt ki­lo­e­ne ik­ke af.

» Jeg op­søg­te en diætist, der gen­nem­gik mit liv, mi­ne ru­ti­ner og min kost. For før­ste gang op­da­ge­de jeg, hvad jeg egent­lig kan tå­le at spi­se, si­ger Pia Ber­nth, som i dag le­ver ef­ter en diæt, som vol­der hen­de me­re glæ­de end pro­ble­mer.

» Jeg er be­gyndt at spi­se mor­gen­mad, det har jeg al­drig gjort før. Nu spi­ser jeg skyr hver mor­gen og til mel­lem­må­l­ti­der. «

Der­u­d­over har hun lært at hol­de sig fra brød, pas­ta, ris og kar­to­f­ler, mens fedt fra avo­ca­do, nød­der og oli­ven er godt for hen­de.

På et halvt år tab­te Pia Ber­nth 20 ki­lo, og må­let om at væ­re en knivskarp 50- årig blev ind­fri­et til ful­de.

» I vir­ke­lig­he­den vil­le jeg ba­re væ­re i ba­lan­ce igen, « si­ger hun, som og­så valg­te ny mo­tion med om­hu.

» Træ­nin­gen var en vig­tig del af det frik­var­ter, jeg hav­de brug for, når al­le tan­ker­ne blev for me­get. Jeg be­gynd­te bl. a. at gå til dans – ’ Fe­mi­ni­ne Flow’. Det fik stor be­tyd­ning for at ac­cep­te­re mig selv som en ny kvin­de.

I dag ved hun ik­ke, om hun er helt ude af over­gangs­al­de­rens grim­me klø­er, men hun er i hvert fald nå­et til et nyt sted i li­vet, som ik­ke er så dumt, selv om man ik­ke kan få fle­re børn og skal kæm­pe lidt me­re for at hol­de over­flø­di­ge ki­lo fra hof­ter­ne. We›

ekend - 21.03.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.