Suk­ker sæt­ter gang i hor­moner­ne

Dril­ler over­gangs­al­de­ren? Byt fransk­brøds­mad­der og frugtsa­lat ud med fuld­korn og grove grønt­sa­ger, og få styr på hor­moner­ne

BT - - TEMA - Af Ma­rie Var­m­ing

btwe­e­kend@ bt. dk

VWe­e­kend - 21.03.2015 ter var for­skel­li­ge, var ef­fek­ten af den sam­me diæt stor hos beg­ge kvin­der.

» Grund­læg­gen­de hand­ler det om at spi­se, så blod­suk­ke­ret sta­bi­li­se­res, « for­kla­rer Louise Bruun.

Med an­dre ord er man i en pe­ri­o­de af sit liv, hvor hor­moner­ne dril­ler, skal man hol­de sig fra suk­ker­hol­di­ge fø­de­va­rer, der sen­der blod­suk­ke­ret på be­la­sten­de rut­sje­tu­re.

» Blod­suk­ke­ret på­vir­kes, når vi spi­ser suk­ker. Det får krop­pen til at pro­du­ce­re stresshor­mon for at sæn­ke blod­suk­ke­ret igen. Men hver gang stresshor­monet ud­sen­des, går krop­pen i alarm­be­red­skab, hvil­ket be­ty­der, at for­dø­jel­sen og im­mun­for­sva­ret går i stå. På langt sigt læg­ger stres­sen sig i en pøl­se af fedt på ma­ven, og den bli­ver sid­den­de, « for­kla­rer Louise Bruun.

Iføl­ge er­næ­rings­te­ra­pe­u­ten suk­ker ro­den til alt ondt.

» Pro­ble­met er, at vi får alt for me­get suk­ker. Lidt ska­der ik­ke, men i sto­re mæng­der har suk­ker ind­fly­del­se på alt fra se­xlyst til kon­cen­tra­tio­nen, hu­mø­ret, im­mun­for­sva­ret og ik­ke mindst hor­mon­ba­lan­cen. «

er

Hun sæt­ter suk­ker – bå­de i form af slik og ka­ger, men og­så som frugtsuk­ker, mæl­ke­pro­duk­ter og hvidt brød – i skam­me­kro­gen og svær­ger i ste­det til en kost, der pri­mært be­står af tre kom­po­nen­ter: pro­te­i­ner, fedt og grønt­sa­ger.

Fedt og godt

» Det vir­ker for al­le, der har pro­ble­mer med hor­moner­ne, hvad en­ten de er pms- ram­te el­ler ik­ke kan få børn. Men især i over­gangs­al­de­ren, « si­ger Louise Bruun.

» I ste­det for at spi­se et æb­le, som får dit blod­suk­ker – og der­med di­ne stresshor­moner – i gang, så prøv at spi­se et æg og en hånd­fuld mand­ler. Sam­let set har det en me­re sta­bi­li­se­ren­de ef­fekt på dit blod­suk­ker. Især på en krop, som er i en hor­monel uba­lan­ce, « si­ger hun.

Gy­næko­log og ob­ste­tri­ker Christine Fel­ding er enig i, at ko­sten kan spil­le en rol­le i over­gangs­al­de­ren.

» Vi ved, at so­ja hjæl­per. For he­de­tu­re ek­si­ste­rer ik­ke i f. eks. Ja­pan, hvor man spi­ser me­get so­ja, si­ger hun.

Men der­u­d­over tror hun ik­ke, at ko­sten er alt­af­gø­ren­de for mæng­den af he­de­tu­re.

» Al­le kom­mer jo i over­gangs­al­der, men det er langt­fra al­le, der får symp­to­mer. F. eks. op­le­ver 25 pct. af al­le kvin­der al­drig en hedetur. Skul­le de så al­le sam­men spi­se det sam­me, « spør­ger hun.

» Når det er sagt, ved vi, at spi­ser man stærkt kry­dret mad el­ler drik­ker rød­vin, så bli­ver he­de­tu­re­ne vær­re. «

Når pa­tien­ter­ne kom­mer i hen­des kon­sul­ta­tion, har de of­te væ­ret hyl­der­ne igen­nem hos Ma­tas i jag­ten på na­tur­li­ge kost­tilskud, som kan hjæl­pe dem gen­nem over­gangs­al­de­ren.

» Det er ik­ke, for­di det ik­ke hjæl­per. Det hjæl­per ba­re ik­ke al­le, me­ner Christine Fel­ding og for­sæt­ter:

» Det ene­ste mid­del, vi med sik­ker­hed ved hjæl­per mod over­gangs­al­de­rens ge­ner, er hor­moner. Det ta­ger en uge med hor­moner, så er he­de­tu­re­ne un­der kon­trol, « for­kla­rer hun.

Gen­nem ti­den er hor­mon­be­hand­ling ble­vet be­skyldt for at øge ri­si­ko­en for bryst­kræft. Al­li­ge­vel me­ner Christine Fel­ding, at hor­mon­be­hand­ling of­te er ri­si­ko­en værd, da he­de- tu­re kan for­rin­ge livskva­li­te­ten vold­somt hos de

kvin­der, der ram­mes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.