Er su­per­food

Bu­tik­ker­ne ri­der med på en sund­heds­bøl­ge, der får sal­get af bær og an­dre ’ ek­stra’ sun­de fø­de­va­rer til at boo­me. Eks­per­ter­ne er skep­ti­ske

BT - - SUNDHED - Af Sul­tan Sa­hin

suls@ ber­ling­s­ke. dk

Bheds­me­di­er som CNN og kost­eks­per­ter som Dr. Oz. Men det er ik­ke kun bær, der vin­der frem i grup­pen af su­per­food, det gør og­så palæ­opro­duk­ter, der ba­se­rer sig på ste­nal­der­kost. Til­hæn­ge­re af ko­sten har mot­to­et: ’ Hvis di­ne for­fædre ik­ke spi­ste det, bør du hel­ler ik­ke spi­se det’. Der­for in­de­hol­der æg­te ste­nal­der­kost ik­ke mælk, korn, kar­to­f­ler, suk­ker el­ler an­dre land­brugs­pro­duk­ter.

7- Ele­ven har op­fan­get den sti­gen­de in­ter­es­se for palæ­o­diæten og har net­op lan­ce­ret et ud­valg af ’ ste­nal­der’- pro­duk­ter i form af in­ge­fær­s­hots, palæ­osa­la­ter og - ju­i­cer.

» En stor kun­de­grup­pe le­ver ef­ter palæo- tan­ke­gan­gen. De vil ger­ne ha­ve mu­lig­he­den for at le­ve sundt, selv om de er på far­ten. Skal vi be­væ­ge os væk fra den hvi­de bol­le til mor­gen­mad, er det her et godt al­ter­na­tiv, « si­ger Mor­ten Ve­del, der er ind­købs­chef i 7- Ele­ven.

Følg ko­st­rå­de­ne

Ik­ke al­le er dog li­ge be­gej­stre­de for su­per­food. Er­næ­rings­eks­pert og le­der i Cen­ter for Be­vidst Sund­hed, Per Brænd­gaard, rå­der til at man føl­ger de of­fi­ci­el­le ko­st­råd fra Fø­de­va­re­sty­rel­sen.

» Folk skal la­de væ­re med at ta­ge det alt for bog­sta­ve­ligt, når en er­næ­rings­eks­pert si­ger, at en be­stemt mad­va­re er su­per­s­und. Man skal fo­ku­se­re på no­get så ke­de­ligt som Fø­de­va­re­sty­rel­sens ti ko­st­råd, sto­le på sin egen sun­de for­nuft og mær­ke ef­ter, hvad man rent fak­tisk selv tror i ste­det for at føl­ge de her mo­de­lu­ner, « si­ger han.

Når det er sagt, kan han godt for­stå, at folk strøm­mer til bu­tiks­di­ske­ne for at kø­be su­per­food.

» Der er en ge­ne­rel in­ter­es­se for sund­hed og er­næ­ring, hvor for­de­len ved de her en­kel­te mad­va­rer er, at det bli­ver me­get kon­kret og nemt at for­hol­de sig til. Får man at vi­de, at blå­bær er godt for kredslø­bet og hjer­nen, kan man straks gå ud og kø­be blå­bær og få en kon­kret fø­lel­se af, at spi­se no­get, der er godt for krop­pen. Hvor­i­mod rå­det om at spi­se frugt og grønt kan vir­ke dif­fust. «

At fle­re er ble­vet op­mærk­som­me på su­per­food, hæn­ger sam­men med en stærk mar­keds­fø­ring af pro­duk­ter­ne og fit­nes­skul­tu­ren, me­ner Lot­te Holm, der er pro­fes­sor på In­sti­tut for Fø­de­va­re- og Res­sour­ceø­ko­no­mi på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

» For fle­re år si­den in­ter­viewe­de jeg småbørns­for­æl­dre, som sag­de, at de­res børn kun fik Ri­be­na saf­te­vand, som blev mar­keds­ført som sær­ligt sundt, for­di det in­de­holdt man­ge Cvi­ta­mi­ner. Den mar­keds­fø­ring holdt i åre­vis, selv om saf­te­vand be­stemt ik­ke er sundt, « si­ger Lot­te Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.