Su­per­s­undt? Hvor­for har du købt palæo- mad?

BT - - SUNDHED -

Af Sul­tan Sa­hin Fo­to: Si­mon Skip­per

’ Går ik­ke op i palæo’

Tanja Dji­novic, 26 år

Jeg køb­te to palæo- bol­ler. Jeg mang­le­de no­get hur­tig frokost, og fik øje på bol­ler­ne. Jeg har godt hørt om palæo- pro­duk­ter, men går ik­ke selv op i det. Jeg tæn­ker ik­ke så me­get over det. Jeg prø­ver ba­re at le­ve sundt og drik­ke en mas­se vand – fak­tisk lidt som ko­st­rå­de­ne an­be­fa­ler.

’ Går me­get op i råva­rer’

Dan­ni Mira­bel, 27 år

Jeg har købt en palæo- drik med in­ge­fær, rød­be­de og ci­tron til min kæ­re­ste, der er syg. Vi går me­get op i sun­de og fri­ske råva­rer. Vi prø­ver at le­ve sun­de­re. Jeg dyr­ker me­get idræt og har fun­det ud af, at det fun­ge­rer godt, når man spi­ser og drik­ker sundt. Jeg fø­ler mig ik­ke så tung i krop­pen, og det bli­ver let­te­re at be­væ­ge sig. Jeg har go­de er­fa­rin­ger med palæo. Det sam­me har de af mi­ne ven­ner, som har prø­vet det. Nu vil jeg se, om det ba­re er en trend, el­ler om jeg vil fort­sæt­te.

’ Hel­le­re palæo end ko­st­råd’

Benjamin Ni­dam, 30 år

Li­ge nu har jeg købt en in­ge­fær­s­hot, for­di jeg er for­kø­let. Ge­ne­relt spi­ser jeg me­get palæo, jeg bil­der mig ind, at det er sundt. Jeg træ­ner cos­sfit, og det pas­ser rig­tig godt med en palæo- livsstil. Jeg fik det an­be­fa­let af en ven, som ud­for­dre­de mig til, at jeg skul­le prø­ve palæo i en må­ned og skæ­re hve­de, suk­ker o. s. v. fra. Det fun­ge­re­de rig­tig godt: Jeg tab­te mig tre ki­lo og mi­ne mus­k­ler blev me­re mar­ke­re­de. Jeg føl­ger ik­ke rig­tig Fø­de­va­re­sty­rel­sens ti ko­st­råd, for de si­ger, at man må spi­se en mas­se kul­hy­dra­ter og hve­de. Jeg vil nok hel­le­re le­ve ef­ter palæo end ko­st­rå­de­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.