Let­te­re

BT - - KROP I BALANCE - 4. Brug ar­me­ne

Lø­ber du med ho­ve­d­et frem­me, skul­dre op­pe over ører­ne, og en rygsøj­le der ta­ger al­le de stød, som fød­der, knæ og hof­ter ik­ke for­mår? Så skal du ha­ve låst op i di­ne led og ret­tet rygsøj­len ud. For en ’ mast’ rygsøj­le sen­der sig­na­ler til hjer­nen om at sluk­ke for mus­k­ler­ne, mind­ske smi­dig­he­den og kom­pen­se­re. Hvor er di­ne ar­me, når du lø­ber? Er de for­an krop­pen med bø­je­de al­bu­er og knyt­te­de hæn­der – helt op­pe ved bry­stet? Så hæm­mer du din krop, di­ne hof­ter og di­ne bal­der, fra at ud­vik­le mak­si­mal kraft i hvert ene­ste skridt. Gå ef­ter at få fri be­væ­gel­se i di­ne skul­dre, al­bu­er og hånd­led – så du kan ko­or­di­ne­re ar­me­ne rig­tigt, når du lø­ber. På den må­de bli­ver kraf­tover­førs­len i krop­pen op­ti­mal, og du vil fø­le dig fly­ven­de. 5. Træn di­ne øj­ne Di­ne øj­ne sty­rer 70 pct. af di­ne be­væ­gel­ser. Ik­ke blot dit syn, men din ev­ne til at føl­ge et ob­jekt med øj­ne­ne, din ev­ne til at skif­te fo­kus mel­lem ting, der er tæt på og langt væk. Og din ev­ne til at hol­de fo­kus på et be­stemt punkt, selv­om du be­væ­ger ho­ve­d­et. Men træ­ner vi ik­ke sy­net, svin­der ev­nen stil­le og ro­ligt ind. Og der sker det sam­me, som hvis man har et ben i gips – du mi­ster styr­ken og kro­ps­be­vidst­he­den, så din ev­ne til at be­væ­ge dig ef­fek­tivt bli­ver dår­li­ge­re. Vil du lø­be let og hur­tigt, skal du træ­ne di­ne øj­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.