Mord i hver­da­gen

Lo­ne Theils de­bu­te­rer med en kri­mi­nal­gå­de, kry­dret med hver­dagstri­vi­a­li­te­ter og kæ­re­stesor­ger

BT - - BOG- FIX - Af Me­re­te Re­in­holdt

kul­tur@ ber­ling­s­ke. dk

Mlig­he­den og med me­re el­ler min­dre ube­ar­bej­de­de re­la­tio­ner til for­æl­dre og for­tid. Nora Sand hed­der hun, og hi­sto­ri­en ta­ger fart, da hun i en en­gelsk provins­by fal­der over en gam­mel kuf­fert. I kuf­fer­ten fin­der hun en hånd­fuld fo­to­gra­fi­er, bl. a. ét af to un­ge pi­ger på Eng­lands­fær­gens dæk. Hun bli­ver nys­ger­rig. Det vi­ser sig, at de to pi­ger for­svandt spor­løst un­der en sko­le­rej­se i 1985. Nora Sand får solgt hi­sto­ri­en til sin chef, in­den hun rig­tig fat­ter, hvor far­lig den er, og som den nys­ger­ri­ge og stæ­di­ge jour­na­list, hun er, be­gyn­der hun at re­sear­che på pi­ger­ne, de­res bag­grund, kuf­fer­tens for­hi­sto­rie og en liv­s­tids­dømt mor­der, hvis navn er ind­gra­ve­ret i kuf­fer­ten.

In­den Nora Sand får set sig om, er hun hav­net i be­gi­ven­he­der­nes cen­trum. Hun får hjælp af bri­tisk po­li­ti og en tid­li­ge­re gym­na­sie­ven, der er på an­ti­ter­r­or­kur­sus hos den bri­ti­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, el­lers er hun ale­ne mod en be­sti­alsk se­ri­e­mor­der og hans tro væb­ner.

Sprog­ligt er ’ Pi­ger­ne fra Eng­lands­bå­den’ især i be­gyn­del­sen en smu­le svag i ko­der­ne, og den bli­ver in­di­mel­lem lidt for om­stæn­de­lig i beskri­vel­sen af ho­ved­per­so­nens dag­li­ge gø­ren og la­den. Men net­op den hver­dagsnæ­re po­rtræt­te­ring af Nora Sand er sam­ti­dig bo­gens kla­re styr­ke, og tek­sten vok­ser sig stær­ke­re. Den fint do­se­re­de hu­mor og den lang­somt sti­gen­de uhyg­ge får læ­se­ren til at sid­de op­pe un­der lof­tet ved bo­gens dra­ma­ti­ske kli­maks. En fin og ufor­stilt fe­mi­k­ri­mi om en hel­tin­de, man ger­ne mø­der igen. Ti­tel: Pi­ger­ne fra Eng­lands­bå­den. For­fat­ter: Lo­ne Theils. Si­der: 350. Pris: 250 kr. For­lag: Lind­hardt og Ring­hof.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.