’ Fan­ta­stisk at lø­be til Me­tal­li­ca’

Li­se Baa­strup, fra tv- se­ri­en ’ Ri­ta’, lyt­ter dog og­så til Kim Lar­sen, Hän­del og mu­si­cals. Hun skif­ter nem­lig mu­siks­mag ef­ter sin træ­ning

BT - - BOG- FIX - Af Hen­ning Hø­eg Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid i tv? Hvad ser du al­drig i

ho­e­go@ bt. dk hed­der). Vi skal hu­ske at zoo­me ud for at per­spek­ti­ve­re. « » Da jeg træ­ner me­get, skif­ter jeg of­te mu­sik, for at det ik­ke bli­ver ke­de­ligt. Li­ge nu har Me­tal­li­ca gen­vun­det mit hjer­te. De er fan­ta­sti­ske at lø­be til. « » Der er ik­ke no­gen gen­rer, der vin­der over an­dre, men der er pe­ri­o­der med præ­fe­ren­cer. For ny­lig har jeg sun­get en mu­si­cal­kon­cert med Aal­borg Sym­fo­ni­o­r­ke­ster. Da blev jeg min­det om, hvor man­ge fan­ta­sti­ske mu­si­cals der fin­des. « » For­le­den var jeg in­de at se ’ Birdman’ med Mi­cha­el Ke­a­ton. En helt vi­dun­der­lig film, der er me­get im­po­ne­ren­de fil­met. Den for­tæl­ler en hel del om vo­res syn på kunst i dag – på godt og ondt. « » Jeg tror al­drig, der er no­get, der slår God­fat­her- tri­lo­gi­en – spe­ci­elt ’ God­fat­her’ og ’ God­fat­her 2’. Det er én af de før­ste film, jeg over­ho­ve­det kan hu­ske. Ud­over at væ­re sublim film­kunst, har den al­tid væ­ret en slags grund­pil­le for mig. « » Jeg var i Hol­mens Kir­ke i de­cem­ber og hø­re Hän­dels ’ Mes­si­as’ med Ca­me­ra­ta Kor og or­ke­ster, di-

Sku­e­spil­ler­sko­len ved Aar­hus Te­a­ter 2010. • borg Te­a­ter • Har­ris • Som Hjør­dis i TV2- se­ri­en ’ Ri­ta’, der net­op nu kø­rer på tred­je sæ­son. Fi­gu­ren Hjør­dis har des­u­den få­et sin egen mi­ni- se­rie, der får pre­mi­e­re i for­å­ret. Des­u­den med i fo­re­stil­lin­gen ’ Må­gens’, der p. t. spil­ler på Nør­re­bro Te­a­ter og i un­der­hold­nings­pro­gram­met ’ Rundt på gul­vet’ på TV2.

Ved Aal-

Kri­stof­fer ri­ge­ret af Jakob Hult­berg. Jeg ta­ger til­ba­ge igen næ­ste de­cem­ber, for det var in­tet min­dre end frem­ra­gen­de. « » Jeg er stor fan af Kim Lar­sen og sy­nes, han er for­ry­gen­de li­ve, men jeg må si­ge, at Ni­ck Ca­ve Te­a­ter­kon­cert på Aar­hus Te­a­ter sta­dig har en bid af mit hjer­te. « » Det er en va­ne at ha­ve ’ Go’ Mor­gen Dan­mark’ kø­ren­de, in­den jeg skal ud ad dø­ren. Så får man Nyhe­der­ne med. Men nu skal jeg til at føl­ge med i 3. sæ­son af ’ Ri­ta’ og 2. sæ­son af ’ Rundt på gul­vet’, for at se re­sul­ta­tet af vo­res ar­bej­de. « » Jeg er ik­ke vild med al­le de se­ri­er, der fin­des om folk, der blø­der på en ska­destue, kø­rer galt på mo­tor­vej­en el­ler dør for åben skærm. Jeg har stor respekt for vo­res sund­heds­væ­sen og al­le hver­da­gens red­nings­folk, og en dokumentar om dis­se er en spæn­den­de idé. Men jeg sy­nes, det har ta­get en drej­ning, når pro­gram­mer­ne bli­ver sendt uden fil­ter, sær­ligt i et tids­rum, hvor folk drik­ker kaf­fe og spi­ser ci­tron­må­ne. Det er en smu­le vul­gært. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.