’ Kryste­re’

Po­li­tisk fl er­tal tør ik­ke ta­ge åben de­bat om de­res egen pen­sion, si­ger En­heds­li­sten og Dansk Fol­ke­par­ti

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk Fo­to: Scan­pix

PEN­SIONS­AL­DER

Ho­ved­par­ten af po­li­ti­ker­ne i Fol­ke­tin­get er nog­le ban­ge­buk­se.

For at und­gå en åben de­bat om eg­ne løn- og pen­sions­for­hold, bad et bredt fl er­tal af par­ti­er i Fol­ke­tin­get sid­ste som­mer en sær­lig kommission af­gø­re, om de fol­ke­valg­tes løn- og pen­sionfor­hold er for dår­li­ge. El­ler på en­kel­te om­rå­der må­ske for go­de. Når re­sul­ta­tet fo­re­lig­ger, har de lo­vet hin­an­den at føl­ge an­be­fa­lin­ger­ne blindt og uden de­bat.

Nu mø­der den­ne usæd­van­li­ge frem­gang­må­de hård kri­tik fra En­heds­li­stens Sti­ne Brix og fra Sø­ren Es­per­sen ( DF).

Sti­ne Brix vil ha­ve de­bat­ten frem i ly­set. Eft er på­ske skal Fol­ke­tin­get be­hand­le en stri­be af be­slut­nings­for­slag fra EL om at be­græn­se po­li­ti­ker­nes sær­li­ge pri­vil­e­gi­er. Det gæl­der ik­ke mindst po­li­ti­ker­nes mu­lig­hed for at få pen­sion al­le­re­de ved eft er­lønsal­de­ren og ik­ke som al­le an­dre først ved pen­sions­al­de­ren.

Gem­mer sig bag eks­per­ter

» Alt ty­der på, at kom­mis­sio­nen vil fo­re­slå en løn­stig­ning til os. Det sy­nes jeg, at det po­li­ti­ske fl er­tal bag aft alen skal stå ved. I ste­det gem­mer man sig be­kvemt bag nog­le eks­per­ter. Det er kryster­ag­tigt, « si­ger hun.

Sø­ren Es­per­sen er og­så ret over­be­vist om, at kom­mis­sio­nen vil gi­ve med­lem­mer­ne af Fol­ke­tin­get en kraft ig ve­der­lags­frem­gang. Man vil gø­re det med den be­grun­del­se, at fol­ke­tings­med­lem­mer løn­mæs­sigt er sak­ket bag­ud i for­hold til borg­me- stre i en mel­lem­stor kom­mu­ne, som man tra­di­tio­nelt sam­men­lig­nes med. de to re­ge­rings­par­ti­er, samt SF, K og V.

Sti­ne Brix me­ner det er uri­me­ligt, at po­li­ti­ke­re har ad­gang til sær­li­ge pri­vil­e­gi­er.

Ik­ke me­re slid­somt

» Po­li­ti­ker­ne har ik­ke et me­re slid­somt job end end sosu- as­si­stent el­ler en jord- og be­to­n­ar­bej­der, der først kan gå på pen­sion, når de nær­mer sig de 70. Sam­ti­dig er det po­li­ti­ker­ne, der fast­sæt­ter pen­sions­al­de­ren for al­le an­dre. Jeg sy­nes, det er no­get hyk­le­ri, når man ik­ke selv vil om­fat­tes af de sam­me reg­ler. Når man hæ­ver pen­sions­al­de­ren for al­le an­dre, må det og­så gæl­de for en selv, « si­ger hun.

For­hen­væ­ren­de mi­ni­stre kan i dag mod­ta­ge mi­ni­ster­pen­sion, når de fyl­der 62 år. Pen­sio­nen modreg­nes ik­ke i ve­der­lag fra Fol­ke­tin­get.

En­heds­li­sten og Dansk Fol­ke­par­ti er for­ar­ge­de over, at et stort fler­tal i Fol­ke­tin­get har bedt en kommission af­gø­re, om de får for lidt i løn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.