DET UVÆR­DI­GE FAR­VEL TIL MOR­TEN OL­SEN ’’

BT - - DEBAT -

DER ER GÅ­ET sport i at væ­re godt og grun­digt træt af Mor­ten Ol­sen. Man­gen en mandagstræner har eft er end­nu en halv­ke­de­lig land­skamp kræ­vet land­stræ­ne­ren ud­skift et. Især de halv­gam­le mænd med hang til en­gelsk tju­bang­fod­bold fra 70er­ne og 80er­ne. For dem er Ol­sen for ke­de­lig, tør og for­ud­si­ge­lig, og de or­ker ik­ke at se ham for­kla­re end­nu et smalt ne­der­lag el­ler en mis­set slut­run­de. De har få­et nok, og det fi k de i re­a­li­te­ten al­le­re­de for 10 år si­den, da re­sul­ta­ter­ne be­gynd­te at svig­te, og lands­hol­det ik­ke kom med til EM i 2008 og VM i Syd­afri­ka i 2010. Jeg ta­ler mu­lig­vis for dø­ve øren, men al­li­ge­vel skal det si­ges så højt, at det ik­ke kan mis­for­stås. Det er en gi­gant, der for­la­der dan­ske fod­bold næ­ste som­mer. JEG SAD PÅ pres­se­plad­ser­ne i Tors­havn på Færø­er­ne, da Mor­ten Ol­sen de­bu­te­re­de som landstæ­ner i 2010. Dan­mark vandt 2- 0, og Ol­sen ind­t­og po­si­tio­nen som na­tio­nal­træ­ner med den selv­føl­ge­lig­hed, der kom­mer af at ha­ve spil­let 102 land­skam­pe, væ­ret an­fø­rer for Dan­mark ved EM og VM og træ­ner for Brønd­by, FC Köln og Ajax. Tro­en på eg­ne ev­ner og idéer var frem­her­sken­de, og den er in­takt her 15 år eft er. Selv­føl­ge­lig har Ol­sen ju­ste­ret un­der­vejs, men han er al­drig gå­et grund­læg­gen­de på kom­pro­mis med sin bold­be­sid­den­de spil­lestil. Selv­om han har mødt kri­tik fra de ’ su­re’ tips­fod­bol­del­ske­re, og selv om det spil­ler­ma­te­ri­a­le, han hav­de at ar­bej­de med, ik­ke al­tid ind­bød til de re­sul­ta­ter, han rent fak­tisk har op­nå­et. Han har med an­dre ord få­et rig­tig me­get ud af lidt. SEPP PIONTEK FIK sat skik på det dan­ske lands­hold og stod bag det mest fol­kekæ­re mand­skab no­gen­sin­de, lands­hol­det fra 1986. Ri­chard Møller Nielsen sik­re­de den stør­ste sejr, EM i 1992, som sik­kert al­drig vil bli­ve over­gå­et. Al­li­ge­vel er Mor­ten Ol­sen nok den mand, der har haft størst be­tyd­ning for dansk fod­bold. Han har ta­get den he­le vej­en fra ung­domsland­skam­pe for B1901 i 1970 til dansk land­stræ­ner gen­nem 15 år. En ud­præ­get le­der­skik­kel­se og fo­re­gangs­mand bå­de på og uden­for ba­nen. En mand med en mis­sion. MEN NO­GET GIK galt. Ol­sen mi­ste­de sit so­li­de fod­fæ­ste i Dansk Bold­spil Uni­on ( DBU). Stil­le og ro­ligt blev fj ere­ne fj er­net fra Ol­sens fj er­pragt. Den rø­de tråd i ta­len­t­ar­bej­det, som bl. a. har re­sul­te­ret i et af Eu­ro­pas mest ta­lent-

DER­FOR BLEV JEG ful­de U21- lands­hold - som Ol­sen og­så hav­de lod og del i - blev stil­le og ro­lig trev­let op. Ol­sen fi k af sin ar­bejds­gi­ver for­bud mod at ta­ge del i de­bat­ten, liga­lands­hol­det blev spa­ret væk, og Ol­sens støt­ter i DBU blev gang på gang for­bi­gå­et, når nye og vig­ti­ge stil­lin­ger skul­le be­sæt­tes. Det var ty­de­ligt, at Mor­ten Ol­sen ik­ke var ’ del af no­get stør­re’, som det ly­der i DBUs nye slo­gan. DET ER IK­KE usæd­van­ligt, at Mor­ten Ol­sen stop­per som land­stræ­ner eft er 15 år. Det er na­tur­ligt, at DBU vil fo­re­ta­ge et ge­ne­ra­tions­skift e. Ma­nøv­ren er ba­re sket på en må­de, der hver­ken var vær­dig el­ler fortjent, når vi ta­ler om en man­den, der har ’ væ­ret’ dansk lands­holds­fod­bold i en ge­ne­ra­tion. Det ene­ste, man kan hå­be på, er, at Mor­ten Ol­sen selv le­ve­rer svar på til­ta­le og kva­li­fi ce­rer de rød- hvi­de til EM i Frank­rig næ­ste som­mer.

16. marts:

’ Spræng­far­ligt læ­ge­ge­byr’

34 kom­men­ta­rer

17. marts

’ Ryd nu bor­det – og se fremad’

5 kom­men­ta­rer

18. marts

’ Ol­sen hav­de fortjent me­get bed­re’

13 kom­men­ta­rer

19. marts

’ Fi­ne ord – men du­er de?’

15 kom­men­ta­rer

20. marts

’ Frem­tids­sik­ret øko­no­mi’

2 kom­men­ta­rer

21. marts

Uvil­dig ter­ror- un­der­sø­gel­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.