Thor­nings overr

Nu spil­ler hun ud­læn­din­ge- kor­tet i valg­kam­pen

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

I So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes nye kampag­ne si­ger de, at re­ge­rin­gen har stram­met

reg­ler­ne.

UD­LÆN­DIN­GE

Hel­le Thor­ning- Sch­midt spil­ler nu et over­ra­sken­de kort i valg­kam­pen, der end­nu ik­ke er be­gyndt, men re­elt er i gang.

Det sker med en helsi­desan­non­ce i de sto­re avi­ser - en fors­mag på, hvad valg­kam­pen vil brin­ge.

I an­non­cen spil­ler Hel­le Thor­ning- Sch­midt over­ra­sken­de ud­læn­din­ge- kor­tet.

I 20 år har ud­læn­din­ge­de­bat­ten væ­ret en ta­ber- sag for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og en vin­der- sag for Ven­stre.

Pro­ble­met har mart­ret So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne si­den val­get i 1998 og ud­gjort et stort pro­blem for bå­de Poul Nyrup Ras­mus­sen, Mo­gens Lyk­ke­toft og Hel­le Thor­ning- Sch­midt.

Men op til det kom­men­de valg har So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne gjort no­get ved sa­gen. Der er ar­bej­det på at ska­be en al­li­an­ce med De Ra­di­ka­le om, hvad man kan bli­ve eni­ge om, og det er lyk­ke­des at ska­be ro og no­gen­lun­de enig­hed i fol­ke­tings­grup­pen og i bag­lan­det. Det er sket med en ud­læn­din­gepo­li­tik, der med kirur­gisk præ­ci­sion bå­de stram­mer og slap­per på for­skel­li­ge om­rå­der af ud­læn­din­gepo­li­tik­ken. F. eks. skal flygt­nin­ge ha­ve prø­vet de­res sag al­le­re­de ef­ter et år, hvil­ket er en stram­ning. Men sam­ti­dig be­hø­ver de ik­ke at do­ku­men­te­re at de er per­son­ligt for­fulgt, hvil­ket gør det nem­me­re at kom­me her­til. Start­hjæl­pen er fjer­net, og det be­ty­der at flygt­nin­ge­fa­mi­li­er har 10.000 kr. me­re til sig selv om må­ne­den end un­der VKre­ge­rin­gen.

SØN­DAG 22. MARTS 2015 den er in­de til, at ud­læn­din­ge­spørgs­må­let kan dre­jes til en vin­der­sag for S og en ta­ber­sag for V.

Det før­ste skridt i den stra­te­gi kan ses i an­non­cen i dag, hvor Hel­le Thor­ning- Sch­midt læg­ger navn og an­sigt til tek­sten: ’ Stram­me asyl­reg­ler og fle­re krav til ind­van­dre­re.’

» Vi har stram­met asyl­reg­ler­ne og skær­per kra­ve­ne til ind­van­dre­re, « med­del­er Thor­ning med et bredt smil i an­non­cen.

Helt klar ud­læn­din­gepo­li­tik

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes nye ud­læn­din­ge­ord­fø­rer, Ole Hæk­kerup, me­ner, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ud­læn­din­gepo­li­tik er helt klar:

» Vi me­ner, at ny­dan­ske­re skal væ­re li­ge så me­get i ar­bej­de og ud­dan­nel­se som al­le an­dre be­folk­nings­grup­per, og det er det, vi ar­bej­der hen imod, « si­ger han.

» Flygt­nin­ge og ind­van­dre­re, der kom­mer her­til, skal mø­des med en for­vent­ning om, at de kan kom­me til at kla­re sig selv. Tid­li­ge­re har vi i mis­for­stå­et ven­lig­hed lagt op til, at de nok vil­le ha­ve svært ved at kla­re om­stil­lin­gen. Det er en kæm­pe bjør­ne­tje­ne­ste. De vil vok­se med hø­je­re for­vent­nin­ger. «

» Vi har in­gen be­rø­rings­angst over for em­net, og der er ik­ke no­get i det em­ne, vi ik­ke øn­sker at snak­ke om, hel­ler ik­ke i en valg­kamp. Tvær­ti­mod, « si­ger Ole Hæk­kerup.

Ven­stre me­ner dog fort­sat, at ud­læn­din­gepo­li­tik­ken er de­res trum­f­kort og de­res vin­der­hånd.

» Så snart kr­ud­trø­gen har lagt sig ef­ter valg­ud­skri­vel­sen, kom­mer valg­kam­pen for­hå­bent­lig til at hand­le om de to sto­re ud­for­drin­ger,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.