S- slin­gre­kurs i ud­læn­din­gepo­li­tik­ken

BT - - NYHEDER -

JA­NU­AR 1994: Nyrups før­ste nytårs­ta­le. En stor del af Poul Nyrup Ras­mus­sens før­ste nytårs­ta­le om­hand­le­de flygt­nin­ge. Red­nin­gen af de dan­ske jø­der un­der An­den Ver­denskrig var et vig­tigt re­fe­ren­ce­punkt. Nyrup be­to­ne­de, at det var no­get stort og vig­tigt at red­de for­fulg­te men­ne­sker på flugt. Han un­der­stre­ge­de, at » de flygt­nin­ge, der i dis­se år sø­ger et asyl i Dan­mark, ik­ke kom­mer for at ta­ge lan­det fra os. De kom­mer her­til på flugt fra nød og elen­dig­hed – i til­tro til, at dan­sker­ne sta­dig – som for 50 år si­den – hu­sker at tæn­ke stort « . OK­TO­BER 1999: Poul Nyrup mod Pia Kjær­s­gaard. Ved fol­ke­tings­val­get den 11. marts 1998 ryk­ke­de Dansk Fol­ke­par­ti ind på Chri­sti­ans­borg med 7,4 pro­cent af stem­mer­ne og 13 man­da­ter. De hav­de al­le­re­de præ­get og flyt­tet den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske re­ge­rings dags­or­den et par år, selv om Nyrup re­to­risk lag­de al den di­stan­ce, han kun­ne. Ved Fol­ke­tin­gets åb­nings­ta­le i ok­to­ber 1999 sag­de han f. eks. di­rek­te hen­vendt til Dansk Fol­ke­par­ti: » Uan­set hvor man­ge an­stren­gel­ser I gør jer, stu­e­re­ne bli­ver I al­drig, set med mi­ne øj­ne! « SEP­TEM­BER 2000: Bir­te Wei­ss mod Poul Nyrup. Forsk­nings­mi­ni­ster Bir­te Wei­ss ( S) kri­ti­se­rer åben­lyst re­ge­rin­gen for at ha­ve an­lagt en alt for skarp to­ne i ud­læn­din­ge­de­bat­ten. Re­ge­rin­gen har valgt at ta­le Dansk Fol­ke­par­ti ef­ter mun­den, og det har ud­byg­get skel­let mel­lem dan­ske­re og her­bo­en­de ud­læn­din­ge, me­ner hun. » Jeg kri­ti­se­rer ik­ke stats- mi­ni­ste­ren, men i den sid­ste del af min em­beds­pe­ri­o­de og ef­ter­føl­gen­de har vi ik­ke al­tid væ­ret eni­ge. Jeg sy­nes godt, man kan dis­ku­te­re to­nen i ud­læn­din­ge­de­bat­ten, og der har jeg ik­ke al­tid væ­ret enig i re­ge­rin­gens stra­te­gi. En ne­ga­tiv to­ne fø­rer ik­ke til no­get som helst po­si­tivt. Der si­ges in­di­mel­lem ting i S, der får mig til at ri­ve hå­ret ud i sto­re tot­ter, « si­ger Bir­te Wei­ss.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.